Kajajiyang 6

6:1 Tattamba maéganana tolinoé sibawa massanra ri sininna linoé, sibawa ana’-ana’ makkunraié rijajiyang,
6:2 naitani mahlu’-mahlu’ ilahié *Mahlu’-mahlu’ ilahié iyaré’ga ana’-ana’ déwata-déwata, iyaré’ga ana’-ana’na Allataala.* makkedaé iyaro ana’-ana’daraé magelloi. Nanakawingini mennang ana’-ana’dara iya napojiyé.
6:3 Nanakkedana PUWANGNGE, “Dé’ Upalaloi tolinoé tuwo mannennungeng; mennang ritu mahlu’ dé’é namannennungeng, harusu’i maté. Mappammulai makkekkuwangngé umuru’na mennang dé’ matu nalebbi 120 taung.”
6:4 Ri wettuénnaro, sibawa rimunrinnato, engka sining tau rassasa ri linoé. Mennang wija-wijanna ana’-ana’dara tolinoé iya kawingngé sibawa mahlu’-mahlu’ ilahié. Iyaro sining tau rassasaé iyanaritu sining pahlawang battowa sibawa sining tau tarompo riyolo.
6:5 Naitani PUWANGNGE pékkugi jana sining tauwé ri linoé; sininna pikkiranna mennang tuli majai.
6:6 Massessekaléni pura pancajiwi mennang sibawa taroi mennang ri linoé. Makkuwamani massesse’na,
6:7 angkanna makkeda, “Maélo-Ka pabbinasai tolinoé iya puraé Upancajiro, sibawa topa manu’-manu’é sibawa olokolo laingngé, saba’ massessekalé-Ka pura pancajiwi mennang.”
6:8 Iyakiya Nuh napésennangiwi atinna PUWANGNGE.
6:9-10 Iyanaé riwaya’na Nuh. Mappunnaiwi tellu ana’ worowané, iyanaritu Sém, Yafét sibawa Ham. Dé’ napogau’i Nuh salaé, sibawa alé-aléna bawang tau tongeng ri wettunna. Tuwoi sibawa maréppé ri Allataala.
6:11 Iyakiya sininna tau laingngé majai ri pakkitanna Allataala, sibawa abeccokengngé engkai kégi-kégi.
6:12 Natironi Allataala linoéwé nabanna ja bawang naita, saba’ sininna tauwé majai atuwonna.
6:13 Nanakkeda Allataala lao ri Nuh, “Purani upettui untu’ paccappui atuwonna sininna mahlu’é. Maéloka paccappui mennang silaong linoé, nasaba pennoni linoé sibawa abeccokenna mennang.
6:14 Ebburenni alému séddi kappala’ polé ri aju iya masse’é; ébburengngi bili’-bili’ ri lalenna, sibawa lapiriwi kamalo polé ri laleng sibawa polé ri saliweng.
6:15 Iyaro kappala’é harusu’i 133 météré lampéna, 22 météré sakkana, sibawa 13 météré tanréna.
6:16 Ebbuno pabbingeng ri kappala’éro, sibawa ébburengngi pallawangeng 44 sénti polé ri pabbingengngé *pabbingengngé iyaré’ga tellongeng.* sibawa renrinna. Ebbui iyaro kappala’é mallangga tellu, sibawa taroiwi séddi sumpang ri benrénna.
6:17 Maéloka papoléi lémpe’é untu’ pabbinasai tungke mahlu’ iya tuwoé ri linoé. Sininna séuwa-séuwaé ri linoé matéi matu,
6:18 iyakiya nasibawang iko maéloka mébbu assijancing. Uttama’no ri laleng kappala’éro silaong bainému, sibawa ana’-ana’mu enrengngé sining bainéna mennang.
6:19-20 Tiwini muttama ri kappala’éro sikaju lai sibawa sikaju komba polé ri tungke rupanna manu’-manu’é sibawa olokolo laingngé, kuwammengngi dé’ naccowé mennang binasa.
6:21 Tiwii towi sininna rupanna inanré untu’ alému sibawa untu’ olokolo’éro.”
6:22 Napogau’ni Nuh sininna iya napparéntangngé Allataala lao ri aléna.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s