Kajajiyang 50

50:1 Naparebbani aléna Yusuf ri tubunna ambo’na nanaterito sibawa bauwi rupanna.
50:2 Nainappa naparéntanni Yusuf tukang parrampa-rampa ujué untu’ rampa-rampaiwi ujuna Yakub.
50:3 Iyaro jama-jamangngé ittana patappulo essona, iyanaritu wettu iya biyasaé riyapparelluwang untu’ rampa-rampaiwi ujué. Mabbaratani tau Maséré’é untu’ Yakub, pituppulo esso ittana.
50:4 Leppe’nana wettu abbaratangngé, makkedani Yusuf lao ri pegawé-pegawénna arungngé, “Palettu’i iyaé pasengngé ri arungngé,
50:5 ‘Wettunna ambo’na atatta macawé’ni ajjalenna, nasuroi atatta majjanci lao ri aléna, makkedaé maéloi atatta kuburu’i ri laleng kuburu iya puraé napassadiya ri tana Kanaan. Rimakkuwannanaro, tapalaloni atatta lao untu’ kuburu’i ambo’na atatta. Purapiro nalisu matu atatta.’ ”
50:6 Nanakkedana arungngé, “Laono kuburu’i ambo’mu pada-pada iya puraé ujancingngékko.”
50:7 Nanalaona Yusuf untu’ kuburu’i ambo’na. Sininna pegawénna arungngé, sining tomacowana saorajaé sibawa sininna tomarajana Maséré, laoni sibawangngi Yusuf.
50:8 Kaluwargana, silessu-silessurenna, sibawa sumpulolona laingngé laoto. Banna ana’-ana’ baiccu’é sibawa olokolo’na mennang nasalai ri daéra Gosyén.
50:9 Pasukang iya makkarétaé sibawa makkinnyarangngé maccowéto, angkanna allompéngenna iyaro tauwé malampé senna.
50:10 Wettunna mennang lettu ri onronna tauwé mappeppé gandong ri Gorén-Haatad, ri seddé alauna Salo Yordan, mpatinni mennang sibawa messé enrengngé sadda macenno. Pakangkani Yusuf upacara mabbarata, pitungngesso ittana.
50:11 Wettunna naita pabbanuwa Kanaan iyaro abbaratangngé ri Gorén-Haatad, makkedani mennang, “Temmaka masé’na upacara abbaratanna tau Maséré’éro!” Iyanaro saba’na nariyaseng iyaro onrongngé Abél-Mizraim. *Abél-Mizraim: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “upacara abbaratanna tau Maséré’é”.*
50:12 Makkuwaniro ana’-ana’na Yakub pogau’i aga iya nappasengengngé lao ri mennang.
50:13 Natiwini mennang ujuna lao ri Kanaan sibawa kuburu’i ri laleng Gowa Makhpéla, ri seddé alauna Mamré, ri dare iya puraé naelli Abraham polé ri Efron tau Hét-éro, untu’ napancaji akkéburukeng.
50:14 Puranana nakuburu Yusuf ambo’na, lisuni ri Maséré silaong silessu-silessurenna sibawa sininna tau iya maccowériyéngngi untu’ kuburu’i iyaro ambo’na.
50:15 Maténana ambo’na mennang, makkedani sining kakana Yusuf, “Pékkugi akkalarapanna nabenciki Yusuf sibawa maéloi wale’i jata riyolo?”
50:16 Rimakkuwannanaro nakirinni mennang pasengngéwé lao ri Yusuf, “Ri wettu dé’napa namaté ambo’ta,
50:17 nasuroki powadakko makkuwaéwé, ‘Addampengenni asalang iya napogau’é riyolo kaka-kakamu lao ri iko.’ Jaji, selaku ata-atanna Allataala iya nasompaé ambo’ta, riyéllauwi, addampengenni asalang iya puraé ripogau’.” Terini Yusuf wettunna natarima iyaro pasengngé.
50:18 Nainappa iyaro silessu-silessurenna polé sibawa suju’ ri yolona enrengngé makkeda, “Idi’é atammu.”
50:19 Iyakiya makkedai Yusuf lao ri mennang, “Aja’ mumétau; saba’ dé’ naweddikka tinda selaku Allataala.
50:20 Purano sipekke untu’ kédo maja lao ri iyya, iyakiya Allataala pinrai iyaro jaé mancaji adécéngeng, kuwammengngi nasibawang iyaro kajajiyangngé riyolo maéga tau iya tuwoé makkekkuwangngé weddingngi ripassalama.
50:21 Aja’ mubata-bata. Upaggenne’i matu apparelluwammu sibawa ana’-ana’mu.” Makkuwaniro pattennangngi atinna mennang sibawa ada-ada iya mabessaé, angkanna mennang masé.
50:22 Tette’i Yusuf monro ri Maséré sibawa sumpulolona; tuwoi narapi makkéumuru sératu seppulo taung.
50:23 Narapi mupa mitai ana’ eppona Efraim. Narapi topa tarana’i ana’-ana’na Makhir, iyanaritu eppona Manasyé, selaku ana’na muto.
50:24 Adanna lao ri silessu-silessurenna, “Macawé’ni ajjalekku, iyakiya pasti Allataala piyarako sibawa pimpikko massu polé ri wanuwaéwé, lao ri wanuwa iya puraé najjanciyangngé sibawa tanro lao ri Abraham, Ishak sibawa Yakub.”
50:25 Nainappa Yusuf suroi sininna ana’na silessurenna mattanro, adanna, “Ajjancino lao ri iyya, rékko Allataala pimpikko lao ri wanuwaéro, mutiwii towi ujuku.”
50:26 Namaténa Yusuf ri Maséré ri umuru sératu seppulo taung. Narampa-rampaini mennang ujuna nanataroi ri laleng donié.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s