Kajajiyang 48

48:1 Siyagangngaré wettu rimunrinna ribirittaiyanni Yusuf makkedaé masero lasani ambo’na. Jaji laoni silaong iya duwa ana’na, iyanaritu Manasyé sibawa Efraim célléngiwi Yakub.
48:2 Wettunna naéngkalinga Yakub makkedaé poléi Yusuf, napaddeppungenni sininna awatangenna, nanatudang ri onrong atinrongngé.
48:3 Nakkeda Yakub lao ri Yusuf, “Allataala Iya Pommakuwasaé pura mappaitang alé lao ri iyya ri Lus, ri tana Kanaan, sibawa pura barakkakika.”
48:4 Makkedai lao ri iyya, “Uwérékko matu maéga ana’ eppo, kuwammengngi wija-wijammu mancajiwi maéga bangsa; maéloka mabbéréyangngi wanuwaéwé lao ri wija-wijammu selaku appunnangenna mennang untu’ mannennungeng.”
48:5 Napatteruni Yakub, “Yusuf, iya duwa ana’mu Efraim sibawa Manasyé iya jajiyé ri Maséré’é ri wettu dé’napa ulettu kuwaé, uwangga’i ana’ku pada-pada muto Rubén sibawa Siméon.
48:6 Rékko lolongekko ana’-ana’pa, dé’ uwangga’i mennang selaku ana’ku sangadinna tette’i ana’mu; manana mennang natarimai matu polé ri Efraim sibawa Manasyé.
48:7 Upogau’i iyaro untu’ Rahél indo’mu. Ri laleng allalengekku lisu polé ri Mésopotamia, matéi indo’mu ri tana Kanaan, dé’ namabéla polé ri Efrata, namasara senna’ka. Ukuburu’ni kuwaro, ri wiring laleng laowé ri Efrata.” (Makkekkuwangngé Efrata riissengngi selaku Bétléhém.)
48:8 Wettunna naita Yakub iyaro ana’-ana’na Yusuf, makkutanani, “Niga iyaé ana’-ana’é?”
48:9 Nappébali Yusuf, “Iyanaé ana’-ana’ku iya nabbéréyangngé Allataala lao ri iyya kuwaé, ri Maséré.” Nakkeda Yakub, “Paddeppéi mennang ri iyya kuwammengngi ubarakkakiwi.”
48:10 Dé’ naulléi Yakub makkita sibawa macakka nasaba macowani sibawa mawutani matanna. Napaddeppéni Yusuf iyaro ana’-ana’é ri Yakub, nanakaddaowi sibawa nabauwi mennang.
48:11 Nainappa makkeda Yakub lao ri Yusuf, “Dé’ sises-siseng usenna-sennai maélo mupa siruntu’ko, iyakiya makkekkuwangngé mala Allataala palaloka mita towi ana’-ana’mu.”
48:12 Nainappa nala Yusuf mennang polé ri riwaanna Yakub, nainappa aléna suju’ ri yolona ambo’na.
48:13-14 Purairo nataroni iya duwa ana’na ri seddéna Yakub, Efraim iya maloloé ri seddé abéyo na Manasyé iya macowaé ri seddé atau. Iyakiya napasila’sangkai limanna Yakub nanapalénne’i lima ataunna ri tompo ulunna Efraim, na lima abéyona napalénne’i ri tompo ulunna Manasyé.
48:15 Purairo nabarakkakini Yusuf, *Yusuf: Wettunna Yakub barakkakiwi Efraim sibawa Manasyé, sitongenna iya nabarakkakiyé iyanaritu Yusuf.* adanna, “Allataala, Aléna ritu PUWANG nasompaé Abraham sibawa Ishak, Aléna ritu pimpikka lettu makkekkuwangngé;
48:16 Aléna ritu malaéka iya puraé paleppe’ka polé risininna bahayaé. Tennapodo iyaro Allataala barakkakiwi iyaé ana’-ana’é. Tennapodo tuwoi matteru asekku sibawa asenna Abraham nenniya Ishak nasaba iyaé ana’-ana’é! Tennapodo makkéana eppoi mennang, sibawa massossorengngi maéga ri linoé.”
48:17 Dé’ namasennang Yusuf wettunna naita ambo’na palénne’i lima ataunna ri tompo ulunna Efraim; nanakkatenninni limanna ambo’na untu’ palétté’i polé ri ulunna Efraim lao ri ulunna Manasyé.
48:18 Adanna lao ri Ambo’na, “Aja’ nappakkuwaro, Ambo’. Iyanaé ana’ macowa; palénne’ni lima ataunna Ambo’ ri tompo’na ulunna.”
48:19 Iyakiya massampéyangngi ambo’na, adanna, “Uwisseng, ana’ku, uwisseng. Battowai matu akuwasanna Manasyé sibawa wija-wijanna mancaji towi matu bangsa iya battowaé. Iyakiya anrinna lebbi battowai matu akuwasanna naiya aléna, sibawa wija-wijanna anrinnaro mancajiwi matu bangsa-bangsa iya battowaé.”
48:20 Nanabarakkakisi iyaro ana’-ana’é ri essoéro, adanna, “Nateppui matu tau Israélié asemmu rékko nabarakkakiwi tauwé. Makkedai matu mennang, ‘Tennapodo Allataala mébbuko pada-pada Efraim sibawa Manasyé.’ ” Rimakkuwannanaro napariyoloi Yakub Efraim naiya Manasyé.
48:21 Nanakkedana Yakub lao ri Yusuf, “Pada-pada iya muwitaé, macawé’ni ajjalekku, iyakiya Allataala tulukko matu sibawa tiwiko lisu ri wanuwanna toriyolomu.
48:22 Ri iko ritu, natenniya lao ri silessu-silessuremmu, uwabbéréyangngi Sikhem, daéra iya macommo’éro iya usittaiyé polé ri tau Amorié sibawa peddang enrengngé panaku.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s