Kajajiyang 47

47:1-2 Nanatiwini Yusuf lima tau polé ri silessu-silessurenna namangolo ri arungngé. Adanna, “Ambo’ sibawa silessu-silessurenna atatta engkani polé ri Kanaan silaong bémbé bimbala makkonronna, saping sibawa sininna appunnangenna mennang. Makkekkuwangngé engkani ri daéra Gosyén.” Nainappa nappaddissengenni iyaro silessu-silessurenna lao ri arungngé.
47:3 Nakkutana arungngé lao ri mennang, “Aga jama-jamammu?” Nappébali mennang, “Idi’é pakkampiki pada-pada toriyolota.
47:4 Engkaki polé untu’ monro ri wanuwaéwé, nasaba ri tana Kanaan masero senna’i akkadérengngé, angkanna dé’na gagana wella untu’ bémbé bimbala makkonrotta. Palaloni monro ri daéra Gosyén.”
47:5 Nakkedana arungngé lao ri Yusuf, “Makkekkuwangngé ambo’ sibawa silessu-silessuremmu engkani kuwaé.
47:6 Angga’ni wanuwa Maséré selaku wanuwammu. Leppessanni mennang mattette ri wanuwa Gosyén, daéra iya kaminang makessingngé ri wanuwaéro. Sibawa suroi tau iya maccaé majjama untu’ murusu’i olokolo’ku.”
47:7 Nappaddissengeng toni Yusuf ambo’na lao ri arungngé. Nabarakkakini Yakub arungngé,
47:8 namakkeda arungngé lao ri aléna, “Siyaga umuru’na Bapa’?”
47:9 Nappébali Yakub, “Sératuni telluppulo taunna atatta tuwo selaku passollé. Iyaro atuwonna atatta pennoi asukkarakeng sibawa maponco iyaro rékko ripasibandingngi sibawa umuru’na toriyolona atatta selaku passollé.”
47:10 Purairo massimanni Yakub sibawa mabbéré barakka assarangeng.
47:11 Nabantuni Yusuf ambo’na sibawa silessu-silessurenna mattette ri Maséré. Nawéréngngi mennang tana selaku appunnangeng ri bagiyang iya kaminang makessingngé ri wanuwaéro, ri seddéna kota Raamses, situru sibawa paréntana arungngé.
47:12 Nanapassakke’ni Yusuf apparelluwang anréna ambo’na, silessu-silessurenna, sibawa sininna sumpulolona, lettu ri iya kaminang maloloé.
47:13 Iyaro akkadérengngé makkumani serona, angkanna kégi-kégi dé’gagana inanré. Malemmani namakapé nataro lupu ra’ya’ Maséré’é sibawa ra’ya’ Kanaangngé.
47:14 Sises-siseng mennang melli gandong, napaddeppungenni Yusuf dowi pakkamaja gandongngéro, nainappa nataro ri saorajana arungngé.
47:15 Cappunana dowié ri Maséré sibawa Kanaan, poléni sining tau Maséré’é ri Yusuf sibawa makkeda, “Wérékki inanré! Aja’ taleppessakki maté. Cappuni dowita.”
47:16 Nappébali Yusuf, “Rékko cappuni dowimu, abbéréyanni olokolo’mu; uwérékko matu inanré.”
47:17 Nanabbéréyanni mennang olokolo’na lao ri Yusuf, nanawérénni mennang inanré naselaku passulléna anyarang, bimbala, bémbé, saping sibawa kaleddé’na mennang. Iyaro taungngé mabbéréni Yusuf inanré lao ri mennang nanawajai mennang sibawa olokolo.
47:18 Ri tauppémenna polési mennang lao ri Yusuf sibawa makkeda, “Dé’ tamaélo subbungekki Puwang makkedaé cappuni dowita sibawa olokolo’ta mancajini appunnangenna Puwang. Dé’na aga-aga riyappunnai iya weddingngé riwéréngngi Puwang, rilainnaé aléta sibawa tanata.
47:19 Aja’ taleppessakki maté! Aja’ taleppessangngi sining dare’ta mancaji makabuttu. Elliki silaong tanata na gandongngé selaku pakkamajana. Idi sibawa tanata mancajiwi appunnangenna arungngé. Wérénni gandong untu’ sambungngi atuwotta sibawa topa biné untu’ riyampo ri dare’ta!”
47:20 Nanaellini Yusuf sininna tanaé ri Maséré. Tungke tau Maséré’é tarapassani balu’i tanana, nasaba iyaro akkadérengngé masero senna’i; nasininna tanaé ri Maséré mancajini appunnangenna arungngé.
47:21 Sininna ra’ya’ Maséré’é ripancaji atani ri Yusuf.
47:22 Séddi-séddina tana iya dé’é naelliwi iyanaritu tanana sining imangngé. Dé’é naparellu balu’i tanana, nasaba riwéréngngi tunjangan tette ri arungngé untu’ apparelluwang atuwonna.
47:23 Nakkedda Yusuf lao ri ra’ya’éro, “Itani, iko sibawa tanamu purani uwelli untu’ arungngé. Iyanaé biné iya weddingngé muwampo ri dare’mu.
47:24 Ri wettu éngngalangngé, harusu’ko mabbéréyangngi tawa limanna lao ri arungngé. Sésana weddinni mupaké untu’ biné sibawa untu’ inanrému sibawa kaluwargamu.”
47:25 Nappébali mennang, “Purani napassalama Puwang namattarima kasi’ki. Macennikki mancaji atanna arungngé.”
47:26 Nainappa napancaji Yusuf iyaro gau’é undang-undang ri wanuwa Maséré, iyanaritu tawa limanna wassélé éngngalangngé harusu’i mancaji appunnangenna arungngé. Lettu makkekkuwangngé iyaro undang-undangngé napajoppa mupi. Banna tanana sining imangngé dé’ namancaji appunnangenna arungngé.
47:27 Makkuwaniro sining tau Israélié mattette ri Maséré, ri daéra Gosyén. Sugini mennang sibawa makkéana’ eppo maéga kuwaro.
47:28 Tuwo mupi Yakub seppulo pitu taunna ri Maséré angkanna umuru’na mancaji sératu patappulo pitu taung.
47:29 Macawé’nana wettunna maélo maté, naobbini Yusuf, ana’naro, nanakkeda lao ri aléna, “Palénne’ni limammu ri yelle’na poppoppakku sibawa mattanro makkedaé dé’ mumaélo kuburu’ka ri Maséré’é. *Palénne’i ….: Itai 24:2.*
47:30 Maéloka rikuburu ri onronna sining toriyoloku; tiwii ujuku polé ri wanuwaéwé sibawa kuburu’i ri laleng tampunna mennang.” Nanappébali Yusuf, “Maéloka pogau’i aga iya napowadaé Ambo’ro.”
47:31 Nakkeda Yakub, “Attanrono makkedaé mupogau’i matu.” Mattanroni Yusuf, nasukkuru’na Yakub ri onrong atinronna.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s