Kajajiyang 46

46:1 Napassadiyani Yakub sininna appunnangenna nainappa joppa. Lettu’nana ri Bersyéba makkasuwiyangenni akkarobangeng lao ri Allataala iya nasompaé Ishak ambo’na.
46:2 Ri laleng séuwa pakkitang ri wennié, makkedai Allataala lao ri aléna, “Yakub, Yakub!” “Iyyé Puwang,” pappébalinna.
46:3 Adanna, “Iyya Allataala, Allataala iya nasompaé ambo’mu. Aja’ mumétau untu’ lao ri Maséré. Maélo-Ka pancajiwi wija-wijammu bangsa iya battowaé kuwaro.
46:4 Maélo-Ka sibawakko lao ri Maséré, sibawa tiwii wija-wijammu lisu ri wanuwaéwé. Engkai Yusuf ri seddému rékko narapini ajjalemmu.”
46:5 Najoppana Yakub polé ri Bersyéba. Ana’-ana’na paénré’i ambo’na mennang enrengngé ana’ nenniya bainéna mennang ri karéta iya nakiringngé arung Maséré.
46:6 Tiwi towi mennang olokolo sibawa sininna waramparanna iya nalolongengngé ri Kanaan, nanajoppa lao ri Maséré. Natiwini Yakub sininna wija-wijanna, iyanaritu
46:7 sininna ana’ eppona worowané sibawa makkunraié.
46:8 Anggota-anggota kaluwargana Yakub iya maccowéé lao ri Maséré iyanaritu:
46:9 Rubén, ana’ macowa; ana’-ana’na: Hénokh, Palu, Hézron sibawa Karmi.
46:10 Siméon; ana’-ana’na: Yémuél, Yamin, Ohad, Yakhin, Zohar sibawa Saul, ana’ polé ri bainéna tau makkunrai Kanaangngé.
46:11 Léwi; ana’-ana’na: Gérson, Kéhat sibawa Mérari.
46:12 Yéhuda; ana’-ana’na: Syéla, Pérés sibawa Zérah, na ana’na Yéhuda iya laingngé, iyanaritu Er sibawa Onan matéi ri Kanaan. Ana’-ana’na Pérés: Hézron sibawa Hamul.
46:13 Isakhar; ana’-ana’na: Tola, Pua, Ayub sibawa Simron.
46:14 Zébulon; ana’-ana’na: Séréd, Elon sibawa Yahleel.
46:15 Iya maneng mennang iyanaritu ana’-ana’ iya najajiyangngé Léa untu’ Yakub ri Mésopotamia, rilainnaé iyaro ana’nato makkunraié iya riyasengngé Dina. Jaji sininna wijanna Yakub iya polé ri bainéna Léa jumellana telluppulo tellu tau.
46:16 Gad; ana’-ana’na: Zifyon, Hagi, Syuni, Ezbon, Eri, Arodi sibawa Areli.
46:17 Asyer; ana’-ana’na: Yimna, Yiswa, Yiswi sibawa Beria enrengngé Sérah, ana’ daranna mennang. Ana’-ana’na Beria iyanaritu Héber sibawa Malkiél.
46:18 Iya seppulo enneng tauwéro iyanaritu wija-wijanna Yakub polé ri Zilpa, iyanaritu ata makkunrainna iya nabbéréyangngé Laban lao ri Léa, ana’ makkunrainna.
46:19 Rahél bainéna Yakub mappunnaiwi duwa ana’, iyanaritu Yusuf sibawa Bényamin.
46:20 Ri Maséré lolongengngi Yusuf duwa ana’, iyanaritu Manasyé sibawa Efraim iya najajiyangngé bainéna Asnat, ana’na Potiféra, iya mancaji imangngé ri Héliopolis.
46:21 Bényamin; ana’-ana’na: Béla, Békher, Asybél, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim sibawa Aréd.
46:22 Iya seppulo eppa tauwéro iyanaritu wija-wijanna Yakub polé ri bainéna Rahél.
46:23 Rappina Dan; ana’na Husim.
46:24 Naftali; ana’-ana’na: Yahzeel, Guni, Yézer sibawa Syilem.
46:25 Iya pitu tauwéro iyanaritu wija-wijanna Yakub polé ri Bilha, ata makkunrai iya nabbéréyangngé Laban lao ri Rahél ana’na.
46:26 Wija-wijanna Yakub iya laowé ri Maséré iya manenna jumellana enneng pulona enneng tau, dé’ nauttama ménéttu-ménéttunna.
46:27 Ana’-ana’na Yusuf iya jajiyé ri Maséré engka duwa tau, angkanna kaluwargana Yakub iya lettu’é ri Maséré iya manenna jumellana pituppulo tau.
46:28 Nasuroni Yakub Yéhuda joppa poddiyoloiwi untu’ mobbii Yusuf kuwammengngi nalao sita ambo’na ri Gosyén. Wettunna mennang lettu ri Gosyén,
46:29 naénrékini Yusuf karétana untu’ sita ambo’na kuwaro. Wettunna mennang siruntu, nakaddaoni Yusuf ambo’na sibawa maitta teri.
46:30 Nakkeda Yakub lao ri Yusuf, “Makkekkuwangngé rélana maté, saba’ purani uwitako sibawa missengngi makkedaé tuwo mupo.”
46:31 Nanakkeda Yusuf lao ri silessu-silessurenna sibawa sumpulolona laingngé, “Harusu’ka lao sibawa paissengiwi arungngé makkedaé silessu-silessurekku sibawa sininna sumpuloloku iya monroé ri Kanaan engkani polé.
46:32 Maéloka powadangngi makkedaé sining pakkampi bimbala’ko sibawa saping, sibawa mutiwini olokolo’mu enrengngé sininna appunnangemmu.
46:33 Rékko naobbiko arungngé sibawa makkutanangngi jama-jamammu,
46:34 powadangngi makkedaé pappiyara olokolo’ko mappammulai baiccu mupi, pada-pada toriyolomu. Namakkuwannanaro nasuroko matu monro ri daéra Gosyén.” Napowadai Yusuf iyaro gau’é nasaba marasa matunai tau Maséré’é untu’ siwollompollong sibawa sining pakkampié.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s