Kajajiyang 44

44:1 Nanapparéntanni Yusuf lao ri kapala ruma tanggana, “Lisekiwi iyaro sining karungngé sibawa gandong, singngéga iya naullé mennang tiwi, sibawa puttama’i dowina tungke-tungke ri laleng karunna, ri tompo’na gandongngéro.
44:2 Puttama towi énungeng péra’ku ri laleng karunna anrinna mennang iya maloloé, silaong dowi pakkamaja gandonna.” Napogau’ni iyaro pattumanié iyaro paréntaé.
44:3 Pappa bajanana, maélé senna’ni, Yusuf massaranni sibawa silessu-silessurenna, nanajoppa mennang silaong kaleddé’na mennang.
44:4 Dé’pa namabéla mennang polé ri kotaéro, wettunna Yusuf makkeda lao ri kapala ruma tanggana, “Asitta’no lellungngi sining tauwéro. Rékko murapini, powadangngi mennang, ‘Magi muwale’i adécéngengngé sibawa ja?
44:5 Magi muwénnauwi énungeng péra’na puwakku? *Séddi bettuwang mariyoloé: Magi muwénnauwi énungeng péra’na puwakku? Ri laleng basa Ibrani iyaro ada-adaé dé’gaga.* Iyaro énungengngé napakéi ménung sibawa selaku paréwa untu’ mappalakiya. Purani mupogau’ ja battowaé!’ ”
44:6 Wettunna lettu iyaro pattumanié ri silessu-silessurenna Yusuf, napowadani aga iya napparéntangngé Yusuf.
44:7 Pappébalinna mennang lao ri aléna, “Aga akkattana Bapa’? Mattanroki makkedaé dé’ naripogau’ makkuwaéro!
44:8 Aléna Bapa’ missengngi makkedaé dowi iya rilolongengngé ri laleng sining karutta ri tompo’na gandongngéro, purani ripalisu lao ri Bapa’. Jaji, dé’ nakkullé ménnauki péra’ iyaré’ga ulaweng polé ri bolana gubernur-é!
44:9 Pa’, akkalarapanna iyaro barangngé rilolongengngi ri sala séddinna polé ri idi, leppessanni rihukkung maté, na idi mancajiki atanna Bapa’.”
44:10 Nakkeda iyaro pattumanié, “Makessinni; iyakiya banna iyami riyonroiyé lolongengngi iyaro énungengngé, aléna ritu iya mancajiyé matu atakku; iya laingngé weddinni lao.”
44:11 Napada masitta’na mennang panonnoi sibawa timpa’i karunna.
44:12 Iyaro pattumaninna Yusuf naparéssani iyaro sining karungngé sibawa makessing, mappammulai ri karung appunnangenna iya macowaé lettu ri karung appunnangenna iya maloloé, na iyaro énungengngé rilolongenni ri laleng karunna Bényamin.
44:13 Masara senna’ni kaka-kakana angkanna nasapé-sapé pakéyanna mennang. Napattékérini kaleddé’na mennang nanalisu ri kotaé.
44:14 Wettunna Yéhuda sibawa silessu-silessurenna lettu ri bolana Yusuf, engka mupi kuwaro, nanasuju’na mennang ri yolona.
44:15 Namakkedana Yusuf, “Aga iya mupogau’éro? Dé’ga muwissengngi tau iya pada-padaé iyya’é mulléi missengngi pangkaukemmu iya majaé sibawa paddissengeng lennye-lennye’é?”
44:16 Nappébali Yéhuda, “Aga wedding ripowada, Puwakku? Pékkugiki wedding mabbanta sibawa pattongengngi aléta? Allataala pura mappaitangngi asalatta. Makkekkuwangngé mancaji manenni atanna Puwang, tenniya bawang aléna iya riyonroiyé lolongengngi iyaro énungengngé.”
44:17 Nakkeda Yusuf, “Dé’! Dé’ umaélo pogau’i makkuwaéro! Banna aléna iya riyonroiyé lolongengngi iyaro énungengngé mancaji matu atakku. Iya laingngé weddingngi lisu sibawa laluwasa lao ri ambo’na.”
44:18 Malluruni Yéhuda maddeppériwi Yusuf sibawa makkeda, “Taddampengekka Puwang, tapalaloni atatta mabbicarapa sibawa Puwakku. Aja’ tamacai lao ri atatta; Puwakku pada-padai aléna arung Maséré.
44:19 Purani makkutana Puwakku lao ri idi’é, ‘Aga mappunnai mupoga ambo’ iyaré’ga silessureng iya laingngé?’
44:20 Mappébaliki, ‘Ambo’ta macowani sibawa anritta jajiwi wettunna macowani ambo’ta. Kaka naéwaé siindo polé ri anrittaro maténi, jaji makkekkuwangngé aléna mani iya tuwoé mupa polé ri mennang sipadduwa, na ambo’ napoji senna’i.’
44:21 Puwakku suroki tiwii kumaié, kuwammengngi naulléi Puwakku mitai,
44:22 nainappaki mappébali makkedaé iyaro ana’é dé’ naulléi massarang polé ri ambo’na; rékko massarangngi polé ri ambo’na, matéi matu ambo’.
44:23 Nainappa makkeda Puwakku, ‘Dé’ naweddikko mangolo ri iyya’na rékko dé’ mutiwii iyaro anrimmu.’
44:24 Wettuttana lisu ri ambo’ta, ripalettukenni ri aléna adanna Puwakkuro.
44:25 Nainappa nasuroki ambo’ta lao paimeng kumaié untu’ melli anré.
44:26 Mappébaliki, ‘Dé’ naweddikki lao kuwaro, saba’ dé’ naweddikki mangolo ri gubernur-é rékko dé’ naccowé anritta maloloé. Banna weddikki lao kuwaro rékko lao towi.’
44:27 Nainappa makkeda ambo’ta, ‘Muwisseng makkedaé Rahél, bainéku banna mappunnai duwa ana’.
44:28 Iya bunge’é nasalaina. Pasti purani riyanré ri olokolo masekkangngé, nasaba lettu makkekkuwangngé dé’na uwitani.
44:29 Rékko muwalai iyaé ana’ maloloéwé polé ri iyya, nakajajiyang agi-agi sibawa aléna, asarang iya mupapoléngengngékka’ro nassabariwi matu amaténgekku, nasaba iyya’é macowana.’ ”
44:30-31 Nakkeda Yéhuda lao ri Yusuf, “Rimakkuwannanaro, Puwakku, rékko lisui atatta lao ri ambo’ta nadé’gaga iyaro anritta, pasti matéi matu ambo’ta. Taggattungngi nyawana lao ri ana’éro, sibawa makkuwa mani cowana angkanna asarang iya ripapoléngengngéngngiro nassabariwi matu amaténna.
44:32 Nainappani, purai majjanci atatta lao ri ambo’na atatta makkedaé atatta mancaji boro’na iyaro ana’é. Makkedai atatta lao ri aléna, makkedaé rékko atatta dé’ natiwii iyaro ana’é lisu ri aléna, atatta ritu tanggungngi matu pahukkungengngé gangka tuwo.
44:33 Jaji, naéllauwi atatta, tapalaloni atatta monro kuwaé mancaji atanna Puwakku sulléiwi iyaé anritta; leppessanni lisu silaong sining kaka-kakana.
44:34 Pékkugiwi atatta wedding lisu lao ri ambo’ta rékko iyaro ana’é dé naccowé? Dé’ natahang atatta matti mitai abala iya kennaéngngi matu ambo’taro.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s