Kajajiyang 42

42:1 Wettunna naéngkalinga Yakub makkedaé engka gandong ri Maséré, makkedani lao ri ana’-ana’na, “Magi mutennang-tennang bawang?
42:2 Uwéngkalingani engka gandong ri Maséré; laono kuwaro namuwelli gandong kuwammengngi aja’ tamaté temmanré.”
42:3 Nalaona iya seppuloro kakana Yusuf melli gandong ri Maséré.
42:4 Iyakiya Yakub dé’ napalaloi Bényamin, anrinna Yusuf lao silaong mennang, nasaba métaui ajakké nakennai abala iyaro ana’na.
42:5 Nasaba akkadérengngé ri wanuwa Kanaan, laoni ana’-ana’na Yakub silaong maéga tau laing melli gandong ri Maséré.
42:6 Iya mabbalu gandongngé lao risining tau polé risininna linoé iyanaritu Yusuf, selaku gubernurna Maséré. Rimakkuwannanaro laoni sining kakana Yusuf sibawa suju’ ri yolona.
42:7 Wettunna naita Yusuf sining kakana, narupani mennang, iyakiya najjaiwi temmissengngi. Makkutanani sibawa makassara lao ri mennang, “Tau agako?” Nappébali mennang, “Tau Kanaakki. Poléki untu’ melli gandong.”
42:8 Namuni Yusuf narupai sining kakana, iyakiya mennang dé’ narupai.
42:9 Nanaéngngeranni nippi-nippinna passalenna mennang. Nanakkedana, “Ikoé mata-matako; poléko untu’ salidikiwi kégi alemmanna wanuwatta.”
42:10 Nappébali mennang, “Dé’ Puwakku. Idi ata-atannaki Puwang, poléki banna untu’ melli gandong.
42:11 Idi’é massilessurekki, Puwakku. Idi’é tau makessikki, tenniya mata-mata.”
42:12 Nakkeda Yusuf lao ri mennang, “Belléko! Laoko mai untu’ salidikiwi kégi alemmanna iyaé wanuwaé.”
42:13 Nappébali mennang, “Idi’é seppuloki duwa massilessureng, Puwakku, séddimi ambo’ta engkai ri Kanaan. Séddi polé ri idi maténi na iya maloloé makkekkuwangngé engkai silaong ambo’ta.”
42:14 Nappébali Yusuf, “Mémeng tongeng pada-pada upowadaé, mata-matako.
42:15 Maéloka mojiko: Mattanroka ri laleng asenna arungngé makkedaé dé’ mumaélo salaiwi wanuwaéwé rékko iyaro anrimmu maloloé dé’ nalao mai.
42:16 Séddi polé ri yelle’mu harusu lisu malai. Iya laingngé harusu’i ritahang narapi pabutti ada-adammu. Rékko dé’, ri laleng asenna arungngé, ikoé mata-matanna balié!”
42:17 Nainappa riputtama mennang ri tarungkué tellungngesso ittana.
42:18 Ri esso matellué makkedani Yusuf lao ri mennang, “Iyya tau métauka sibawa mapato lao ri Allataala. Maéloka passalama’ko sibawa séddi sara’.
42:19 Untu’ pabuttiwi makkedaé malempuko, séddi polé ri iko ritahang matu ri laleng tarungkué; iya laingngé weddingngi lisu sibawa tiwi gandong iya muwelliyé untu’ kaluwargamu iya mattengngangngé manrasa-rasa malupu.
42:20 Purairo harusu’ko tiwii anrimmu maloloé lao ri iyya. Iyanaro buttinna matti makkedaé tongengngi iyaro ada-adammu, sibawa dé’na uhukkung matéko matu.” Nasitujuini mennang apettunna gubernur-éro.
42:21 Nanakkedana mennang séddié lao ri laingngé, “Nah, rihukkunni makkekkuwangngé nasaba asalatta lao ri anritta riyolo; méllau tulungngi iyakiya dé’ tamaélo paduliwi, namuni riitai makkedaé manrasa-rasa senna’i. Iyanaro saba’na naripéneddingi anrasa-rasangngéwé makkekkuwangngé.”
42:22 Nakkeda Rubén, “Dé’ga napura upowadai riyolo lao ri iko kuwammengngi iyaro ana’é aja’ nariyagaga. Iyakiya dé’ mumaélo méngkalingai. Na makkekkuwangngé riyakkabalekenni ri idi amaténna.”
42:23 Najeppuiwi Yusuf basana mennang, iyakiya dé’ naissengngi iyaro gau’é, nasaba mabbicarai mennang sibawa Yusuf naolai séddi jurubasa.
42:24 Nasalaini Yusuf mennang, nanateri. Wettunna weddinni makkeda-adasi, lisuni ri mennang, nanalai Siméon, nanasuroi siyoi ri yolona sininna silessurenna.
42:25 Napparéntanni Yusuf kuwammengngi sining karung natiwié kaka-kakana nariliseki gandong, sibawa dowina mennang tungke-tungke ripalisui ri laleng sining karungngéro. Makkuwatoro kuwammengngi nariwéréng inanré untu’ bokong ri lalengngé. Ripogau’ni iyaro paréntana.
42:26 Purairo natékéni kaka-kakana Yusuf gandong puraé naelliro ri kaleddé’na, nanajoppa mennang polé kuwaro.
42:27 Ri onronna mennang mabbenni, séddi polé ri mennang timpai karung gandonna untu’ panréi kaleddé’na. Naruntu’ni dowina ri yasé’na gandongngéro.
42:28 Nagorana lao ri silessu-silessurenna, “Ripalisui dowiku. Itani, engkai ri laleng karukku!” Makeccini atinna mennang, nasibawang tau sisulléni mennang sitanai, “Aga napogau’ Allataala lao ri idi?”
42:29 Wettunna lettu ri Kanaan, nacuritani mennang lao ri ambo’na sininna iya puraé napérasai. Makkedai mennang,
42:30 “Makassara’i mabbicara gubernur Maséré’é lao ri idi sibawa nateppuki mata-mataiwi wanuwanna.
42:31 Mappébaliki, ‘Tau makessikki, tenniya mata-mata, tau malempuki.
42:32 Idi manengngé seppuloki duwa massilessureng, ana’ polé riséddi ambo’, naséddi tau maténi, na iya maloloé engkai silaong ambo’ ri Kanaan.’
42:33 Makkedai iyaro gubernur-é, ‘Maéloka mojiko untu’ missengngi aga tau malempuko: Séddi tau polé ri iko harusu’i monro; iya laingngé weddingngi lisu tiwi gandong lao ri kaluwargamu iya mattengngangngé manrasa-rasa malupu.
42:34 Lisummuna tiwii anrimmu maloloé, uwissenni matu makkedaé tenniyako mata-mata, sangadinna tau malempu. Na silessuremmu iya utahangngéro upalisui matu lao ri iko sibawa weddikko monro ri wanuwaéwé sibawa laluwasa dangkang.’ ”
42:35 Nainappa wettunna napakosong sining karunna, pada naruntu’ni mennang tase’-tase’na iya mallise’é dowi; namétau senna’na mennang, makkuwatoro ambo’na.
42:36 Namakkedana ambo’na, “Iko nassabarika nateddéng maneng ana’-ana’ku. Dé’ni gaga Yusuf; dé’ toni gaga Siméon; na makkekkuwangngé maélosiko mala towi Bényamin. Tenniya pato anrasa-rasakku!”
42:37 Nanakkeda Rubén lao ri ambo’na, “Abbéréyanni Bényamin lao ri iyya, Ambo’; iyya’pa matti tiwii lisu, rékko dé’, weddingngi Ambo’ nauno iya duwa ana’ worowanéku.”
42:38 Iyakiya makkedai Yakub, “Dé’! Dé’ nawedding mutiwi Bényamin; maténi kakana na makkekkuwangngé aléna mani monro. Ajakké lolongengngi abala ri laleng allalengengngéro. Iyya’é macowana, na asarang iya mupapoléngengngékka matu’ro nassabariwi amatékku.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s