Kajajiyang 35

35:1 Riséuwaé esso makkedai Allataala lao ri Yakub, “Iyya’na Allataala iya mappaitangngé alé lao ri iko wettummu lari polé ri kakamu Esau. Laono masitta ri Bétel. Onrono kuwaro sibawa patettongek-Ka séddi mézba.”
35:2-3 Nainappa makkeda Yakub lao ri kaluwargana sibawa lao risininna tau iya engkaé silaong aléna, “Maéloki joppa polé kuwaé sibawa lao ri Bétel. Maéloka patettong mézba kuwaro untu’ Allataala iya puraé tulukka ri wettu asukkarakekku sibawa iya puraé linrungika kégi-kégika lao. Jaji abbéyanni déwata-déwata dé’é muwissengngi iya engkaé ri iko; namupogau’ upacara pappépaccing alé sibawa pakéi pakéyang iya mapaccingngé.”
35:4 Nanabbéréyanni mennang lao ri Yakub sininna dato’-dato’ déwata laingngé iya engkaé ri mennang sibawato anting-ngantinna mennang. Sininna iyaro barangngé nalemme’i Yakub ri yawana aju battowaé ri seddéna kota Sikhem.
35:5 Wettunna Yakub sibawa rombongang kaluwargana joppa, Allataala salipuriwi pabbanuwana kota-kotaé ri seddéna sibawa pappénedding métau, angkanna mennang dé’ nalellungngi Yakub sibawa rombonganna.
35:6 Nalettu’na mennang ri tana Kanaan ri kota Bétel iya riyasengngé riyolo Lus.
35:7 Kuwaniro Yakub patettong mézba sibawa masengngi iyaro onrongngé “El-Bétel”, nasaba Allataala pura mappaitang alé lao ri aléna kuwaro wettunna lari polé ri kakana.
35:8 Kuwatoniro Débora, indo’ pasusunna Ribka, maté sibawa rikuburu ri yawana aju battowaé ri seddé yattanna kotaéro. Iyanaro saba’na iyaro ajué nariyaseng “Aju Teri”.
35:9 Lisunnana Yakub polé ri Mésopotamia, nappaitassi aléna Allataala lao ri aléna sibawa barakkakiwi.
35:10 Nakkeda Allataala lao ri aléna, “Dé’na nariyasekko matu Yakub, iyakiya Israél.” Makkuwaniro Allataala masengngi Israél.
35:11 Nainappa makkedasi Allataala, “Iyya’na Allataala Iya Pommakuwasaé. Sitinajako makkéana’ eppo iya maégaé! Namuwabbija-bijangngi matu bangsa-bangsaé sibawa mancaji ambo’na toriyolona sining arungngé.
35:12 Wanuwa iya puraé Uwabbéréyang lao ri Abraham, sibawa Ishak, Uwérékko matu sibawa wija-wijammu.”
35:13 Purairo nasalaini Allataala Yakub.
35:14 Ri onronna Allataala mabbicara lao ri Yakub, napatettonni séddi batu papparéngngerang. Nainappa iyaro batué nakkasuwiyangeng lao ri Allataala ri laleng nabolona anggoro sibawa minnya zaitun ri yasé’na.
35:15 Iyaro onrongngé nasenni “Bétel”.
35:16 Purairo Yakub sibawa rombonganna nasalaini Bétel. Wettunna mabéla-béla mupi polé ri Efrata, narapini wettunna Rahél untu’ mémmana. Iyakiya mawatangngi jaji ana’na.
35:17 Wettunna peddi émmanakenna pédé maladde, makkedani bidangngé ri aléna, “Pakaloppoi atimmu, Rahél, worowané ana’mu.”
35:18 Iyakiya nacawékini Rahél ajjalenna, sibawa wettunna maélo leppu nyawana, nasenni iyaro ana’é Bén-Oni *Bén-Oni: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “ana’ worowané anrasa-rasakku”.* iyakiya ambo’na masengngi Bényamin. *Bényamin: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna ana’ worowané iya maupe’é matu.*
35:19 Maténana Rahél, rikuburu’ni ri wiring lalengngé iya mattujué ri Efrata, iya riyasengngé makkekkuwangngé Bétléhém.
35:20 Patettonni Yakub séddi batu papparéngngerang kuwaro, na lettu essoéwé kuburu’na Rahél ritanrangi mupi ri batuéro.
35:21 Purairo napatteruni joppana Yakub, nainappa napasang kémana riséuwaé onrong laloé ri manara Eder.
35:22 Wettunna mennang engka ri onrongngéro matinroi Rubén sibawa Bilha, gundi’na ambo’na. Naéngkalingani Yakub gau’éro, namacai senna’na. *Séddi bettuwang iya mariyoloé: namacai senna’na. Ri laleng basa Ibrani iyaro ada-adaé dé’gaga.*
35:23 Ana’-ana’na Léa iyanaritu Rubén (ana’ macowana Yakub), Siméon, Léwi, Yéhuda, Isakhar sibawa Zébulon.
35:24 Ana’-ana’na Rahél iyanaritu Yusuf sibawa Bényamin.
35:25 Ana’-ana’na Bilha, atanna Rahél iyanaritu Dan sibawa Naftali.
35:26 Ana’-ana’na Zilpa, atanna Léa iyanaritu Gad sibawa Asyer. Iyaro ana’-ana’é jajiwi ri Mésopotamia.
35:27 Nalettu’na Yakub ri Ishak ambo’na, ri onrong naonroiyé ri Mamré seddéna Hébron. (Riyolo Abraham nénéna, monro towi kuwaro.)
35:28-29 Ri umuru iya macowa senna’é, iyanaritu sératu aruwa pulona taung, maténi Ishak nainappa rikuburu ri Esau sibawa Yakub, ana’-ana’na.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s