Kajajiyang 33

33:1 Naitani Yakub Esau polé sibawa eppa datu taunna. Rimakkuwannanaro nabagéni ana’-ana’na ri Léa, Rahél sibawa iya duwa gundi’na.
33:2 Nataroni iya duwa gundi’na silaong ana’-ana’na mennang ri yolo, nainappa Léa silaong ana’-ana’na, nainappa Rahél sibawa Yusuf ri munri senna.
33:3 Joppani Yakub ri munrinna maneng mennang, nanaddeppériwi kakana, nanasuju’ narapi wékkapitu.
33:4 Iyakiya lariwi Esau duppaiwi Yakub, nainappa nakaddao sibawa bauwi. Nasiteri-terinna iya duwa tauwéro.
33:5 Wettunna naita Esau sininna iyaro makkunraié sibawa ana’-ana’é, makkutanani, “Niga mennang iya engkaé sibawakkoé?” Nappébali Yakub, “Ana’-ana’ku mennang, Allataala pura mabbéréyangngi iyaro ana’-ana’é lao ri iyya.”
33:6 Purairo malluruni sining gundi’é sibawa ana’-ana’na mennang, nainappa suju’.
33:7 Nainappa poléni Léa sibawa ana’-ana’na, na iya paccappurengngé maddeppé iyanaritu Yusuf sibawa Rahél nainappa suju’ maneng mennang.
33:8 Nakkutana Esau, “Aga akkattamu sibawa kalompo-kalompo iya uwéwaé siruntu dénré?” Nappébali Yakub, “Untu’ pésennangiwi atinna Kaka.”
33:9 Iyakiya makkedai Esau, “Genne’ni waramparakku, dé’ naparelluna muwérékka hadiya.”
33:10 Nakkeda Yakub, “Aja’! Rékko purana’ pésennangiwi atinna Kaka, tarimani pakkasuwiyakkué. Untu’ aléku, rékko uwitai rupanna Kaka, padani rékko uwitai rupanna Allataala, nasaba makkumani bessana Kaka lao ri iyya.
33:11 Uwéllauwi, tarimani pakkasuwiyang iya utiwiéwé. Allataala pura mamaséika sibawa mabbéréyangngi sini-sininnaé iya uwapparelluwangngé.” Matteruni Yakub maddessa angkanna natarima Esau iyaro pabbéréna.
33:12 Nainappa makkeda Esau, “Laono mai tasadiya-sadiya untu’ joppa, maéloka joppa poddiyoloiko.”
33:13 Nappébali Yakub, “Naisseng Kaka makkedaé iyaé ana’-ana’é malemmai, na iyya harusu’ka matutu lao ri sininna olokolo iya mappasusué. Rékko ririmpai mapperi-peri, namuni banna siesso bawang, matéi matu iyaro sininna olokolo’é.
33:14 Joppano lebbi riyolo, maccinrolapa sibawa madoddo. Uwakkulléyappi matu joppa masitta sibawa olokolo’ku enrengngé ana’-ana’kué angkanna udapii Kaka ri Edom.”
33:15 Nakkeda Esau, “Rékko makkuwaitu, makessinni utarongekko siyagangngaré ana’ buwaku.” Iyakiya mappébaliwi Yakub, “Aja’na, mumassussa-sussa, maéloma bawang sennangiwi atinna Kaka.” *Banna macinnaka sennangiwi atinna Kaka iyaré’ga narékko dé’ nappotane Kaka.*
33:16 Makkuwaniro iyaro essoé joppani Esau lisu ri Edom.
33:17 Iyakiya Yakub laowi ri Sukot, nainappa patettong bola untu’ aléna sibawa onrong accinaungeng untu’ olokolo’na. Iyanaro saba’na nariyaseng iyaro onrongngé Sukot. *Sukot: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “onrong maccinaung”.*
33:18 Ri laleng allalengengngé polé ri Mésopotamia, lettu’ni Yakub sibawa salama ri kota Sikhem ri tana Kanaan, nainappa napatettong kémana riséddié padang ri seddéna kotaé.
33:19 Iyaro padang onrong akkémanna naelliwi polé ri tau wija-wijanna Hémor, ambo’na Sikhem, ellinna sératu dowi péra’.
33:20 Nainappa patettong mézba kuwaro sibawa masengngi “El, Allataala Israélié”.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s