Kajajiyang 32

32:1 Napatteruni joppana Yakub. Nasiyagangngaré malaéka polé méwai sita.
32:2 Wettunna Yakub mitai mennang, makkedani, “Iyaé akkémanna Allataala,” rimakkuwannanaro nasenni iyaro onrongngé Mahanaim. *Mahanaim: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “duwa akkémang”.*
32:3 Purairo nasuroni Yakub siyagangngaré surona labe’ liyolo ri wanuwa Edom untu’ méwai sita Esau, kakana.
32:4 Makkedai Yakub lao ri mennang, “Powadanni kakaku Esau, makkuwaé, ‘Iyya Yakub, atammu. Iya pura labe’é monroka ri Laban.
32:5 Makkekkuwangngé mappunnaika saping, kaleddé, bimbala, bémbé sibawa ata-ata. Kirikka biritta lao ri puwakku, nasibawang paddennuwang masennangngi matu puwakku.’ ”
32:6 Wettunna sining suroé lisusi ri Yakub, makkedani mennang, “Poléni ri Esau, kakana Bapa’ na makkekkuwangngé engkani ri laleng allalengengngé lao mai untu’ méwai sita Bapa’. Poléi sibawa eppadatu tau.”
32:7 Naéngkalinganaro métau senna’ni Yakub sibawa manenneng. Nainappa sining tau iya engkaé sibawangngi nabagéni mancaji duwa kalompo, makkuwatoro bimbala’na, bémbé’na, sapinna sibawa untana.
32:8 Pikkiri’na, “Rékko poléi Esau nanaluruiwi kalompo iya mammulangngé, kalompo maduwaé weddingngi passalama’i aléna.”
32:9 Nainappa massempajang Yakub, “Oh Allataala, iya nasompaé nénéku Abraham, sibawa ambo’ku Ishak, éngkalingaka! Puraka tasuro lisu PUWANG ri wanuwakku sibawa sumpuloloku. Na PUWANGNGE pura majjanci maélo matoro manengngi sibawa makessing untu’ iyya.
32:10 Dé’ usitinaja tarimai sininna pammasé sibawa atinulureng iya puraé nappaitang PUWANGNGE lao ri iyya. Wettukku joppa malléttoiwi Salo Yordan, dé’ aga-aga utiwi rilainnaé tekkeng. Makkekkuwangngé engkana polé paimeng sibawa duwa kalompo’éwé.
32:11 Uwéllauwi sibawa masero, passalama’ka polé ri kakaku Esau. Métauka ajakké poléi luruika sibawa paccappu manekki, makkuwatoro makkunraié sibawa ana’-ana’é.
32:12 Engngerangngi makkedaé purai PUWANGNGE majjanci maélo matoro’i sininna séuwa-séuwaé sibawa makessing untu’ iyya sibawa mpérékka maéga wija-wija. Dé’ muwi séddi tau mulléi bilangngi nasaba égana pada-padai kessi’é ri wiring tasi’é.”
32:13-15 Mabbenninnana kuwaro, nalani Yakub sibagiyang olokolo’na untu’ nahadiyakang lao ri Esau. Iyaro hadiyaé maddupa: duwa ratu bémbé komba, duwappulo bémbé lai, duwa ratu bimbala komba, sibawa duwappulo bimbala lai, telluppulo unta iya mappasusué mupa silaong ana’na, patappulo saping komba, seppulo saping lai, duwappulo kaleddé komba sibawa seppulo kaleddé lai.
32:16 Nabagé-bagéni iyaro olokolo’é mancaji siyagangngaré konronna nainappa tungke’-tungke’ nabbéréyang lao riséddi atanna. Adanna lao ri mennang, “Joppano poddiyoloika, sibawa jagaiwi kuwammengngi engka pallawangenna kalompo iya séddié sibawa kalompo iya rappinaé.”
32:17 Napparéntanni Yakub lao ri ata iya mammulangngé, “Rékko siruntu’ko kakaku Esau, namakkutana, ‘Niga puwammu? Maéloko lao kéga? Niga punna iyaro sining olokolo iya murimpaé?’
32:18 Baliwi, ‘Appunnangenna atammu Yakub. Nakiringngi iyaé selaku pakkasuwiyang lao ri Esau, puwanna. Aléna atammu Yakub maccinrola ri munritta.’ ”
32:19-20 Lao ri atanna iya maduwaé, matellué sibawa sininna tau iya risuroé murusu’i sining olokolo’éro, nawéréngngi parénta iya padaé. Saba’ mappikkiri’i Yakub naulléi palécéi Esau sibawa pakkasuwiyangngéro, angkanna rékko siruntu’i matti, maéloi Esau maddampengengngi.
32:21 Jaji nakirinni lebbi riyolo pakkasuwiyangngéro, na aléna mabbenniwi ri akkémangngé.
32:22 Iyatoro wennié naoto Yakub nanatiwii iya duwa bainéna, iya duwa gundi’na sibawa iya seppulo séddi ana’na, malléttoiwi Salo Yabok.
32:23 Puranana napallétto mennang, lisuni nanakiringngi sininna appunnangenna mallétto.
32:24 Iyakiya monroi alé-aléna. Nanapoléna séddi worowané mallaga sibawa Yakub narapi subu.
32:25 Wettunna iyaro tauwé marasa makkedaé dé’ namakkullé pacau ri laleng allagangngéro, naunruni Yakub ri poncinna, angkanna léssé padduppang buku poppanna.
32:26 Nanakkeda iyaro tauwé, “Leppessakka; dé’na namaitta naompo essoé.” Nappébali Yakub, “Dé’ umaélo malleppessangngi Bapa’, sangadinna rékko nabarakkakika Bapa’.”
32:27 Nakkutana iyaro tauwé, “Niga asemmu?” Nappébali, “Yakub.”
32:28 Nakkeda iyaro tauwé, “Tenniyana Yakub asemmu. Purano mallaga sibawa Allataala sibawa tolinoé, namupacau; rimakkuwannanaro asemmu mancajiwi Israél.” *Israél: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “mallagai sibawa Allataala”, iyaré’ga “mallagai Allataala”.*
32:29 Nakkeda Yakub, “Powadani asenna Bapa’.” Iyakiya mappébaliwi iyaro tauwé, “Dé’ naparelluko makkutana niga asekku!” Nainappa nabarakkaki Yakub.
32:30 Nainappa makkeda Yakub, “Purana siduppa tappa Allataala, nautuwo mupa.” Rimakkuwannanaro nasenni iyaro onrongngé Pniél. *Pniél: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “rupanna Allataala”.*
32:31 Wettunna mompo essoé, nasalaini Yakub Pniél, naképpanna nasaba lésséi padduppang buku poppanna.
32:32 Lettu makkekkuwangngé wija-wijanna Israélié dé’ naanréi juku iya tongkoéngngi padduppang buku poppanna olokolo’é, nasaba purai nakenna Yakub pakkunru ri poncinna.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s