Kajajiyang 31

31:1 Naéngkalingani Yakub makkeda makkuwaiyé ana’-ana’na Laban, “Nalani Yakub sininna waramparang appunnangenna ambo’ta. Sininna asugirenna assalenna poléi ri asugirenna ambo’ta.”
31:2 Naita towi Yakub makkedaé dé’na namabessa Laban pada-pada riyolo lao ri aléna.
31:3 Nanakkeda PUWANGNGE lao ri Yakub, “Lisuno ri wanuwanna ambo’mu sibawa siyajimmu. Maélo-Ka linrungiko.”
31:4 Purairo nasuroni Yakub tauwé powadangngi Rahél sibawa Léa kuwammengngi nasiruntu aléna ri padangngé, ri onronna bémbé bimbala’na.
31:5 Nainappa makkeda Yakub lao ri mennang, “Uwitani makkedaé dé’na namabessa ambo’mu pada-pada biyasaé lao ri iyya, iyakiya Allataala iya nasompaé ambo’ku linrungika.
31:6 Muwisseng toni sipadduwa makkedaé purana majjama ri ambo’mu sibawa maggangka ulléku.
31:7 Namuni makkuwaro purana nabengnguwang sibawa napinrai saroku narapi wékkaseppulo. Iyakiya Allataala dé’ naleppessangngi pogau’i majaé lao ri iyya.
31:8 Wettunna ambo’mu makkeda, ‘Bémbé iya mabbetti-betti’é mancajiwi matu saromu,’ nasininna olokolo’é jajiyangngi ana’ iya mabbetti-betti’é. Wettunna makkeda, ‘Bémbé iya bellangngé mancajiwi matu saromu,’ nasininna olokolo’éro jajiyangngi ana’ iya bellangngé.
31:9 Makkuwaniro Allataala pura malai olokolo appunnangenna ambo’mu, nainappa nawérékka.
31:10 Na ri wettu allaingenna sining olokolo’éro, mannippika uwitai sininna bémbé laié iya mallaiyé, mabbaloi, mabbetti-betti sibawa bellang.
31:11 Na Allataala sibawa rupa malaéka mabbicara ri iyya ri laleng nippiéro, adanna, ‘Yakub!’ Mappébalina, ‘Iyyé.’
31:12 Makkedasi iyaro malaéka’é, ‘Itai, sininna bémbé lai iya mattengngangngé mallairo baloi, mabbetti-betti sibawa bellang. Uwattungka matorokekko nasaba purani uwita sininna iya napogau’é Laban lao ri iko.
31:13 Iyya’na Allataala iya puraé mappaitang alé ri iko ri Bétel. Kuwaro purako makkasuwiyangeng séddi batu papparéngngerang, sibawa tiri minnya zaitun ri tompo’na. Kuwatonoro pura mattanro lao ri Iyya. Makkekkuwangngé sadiyano sibawa lisuno ri wanuwa ancajingemmu.’ ”
31:14 Nanappébali Léa sibawa Rahél, “Dé’na gaga tawata polé ri asugirenna ambo’ta iya rimanaé matu.
31:15 Naangga’mi idi’é selaku tau laing. Purani’ nabalu na aga iya puraé natarima untu’ iyaro, pura toni napaccappu.
31:16 Sininna asugireng iya puraé nala Allataala polé ri ambo’ta sitongenna appunnangetta sibawa appunnangenna ana’-ana’ta. Pogau’ni aga iya napparéntangngé Allataala lao ri iko.”
31:17-18 Namangujuna Yakub untu’ lisu lao ri ambo’na ri wanuwa Kanaan. Napatonanni sining bainéna sibawa ana’-ana’na ri untaé, sibawa narimpani sininna bémbé bimbala makkonronna enrengngé sininna aga iya nalolongengngé ri Mésopotamia.
31:19 Iyaro wettué engkai Laban ri padangngé mattengngang goncingngi bulu-bulunna bimbala’na, na iyaro wettué naénnauwi Rahél dato’-dato’ pallinrung kaluwarga *dato’-dato’ pallinrung kaluwarga: ri laleng basa Ibrani Térafim, iyanaritu dato’-dato’ barahala biyasanna mattappa tolino sibawa risompai selaku pallinrun kaluwarga.* appunnangenna ambo’na.
31:20 Nakkalengini Yakub Laban sibawa dé’ napaissengiwi joppanna.
31:21 Nalai sininna waramparang appunnangenna nalao mapperi-peri. Nalléttoini Salo Efrat nainappa mattuju ri daéra buluna Giléad.
31:22 Tellungngesso mani rimunrinna nainappa ripaissengi Laban makkedaé larini Yakub.
31:23 Nanapaddeppungenni Laban sining taunna nasibawana mennang lellungngi Yakub pitungngesso ittana angkanna narapi ri daéra buluna Giléad.
31:24 Ri wenninnana poléni Allataala ri Laban ri laleng nippi, sibawa makkeda, “Jagako, aja’ sises-siseng muwancangngi Yakub namuni silappa ada.”
31:25 Iyaro wettué purani napasang kémana Yakub ri tompo’na séddié bulu-bulu. Nainappa riséddié bulu-bulu iya laingngé ri daéra éttoro Laban sibawa sining taunna pasangngi kémana.
31:26 Purairo makkedani Laban lao ri Yakub, “Magi muwakkalengika sibawa mulariyangngi ana’-ana’ku, samanna mennang tawangeng musu?
31:27 Magi muwakkalengika enrengngé lao sibawa mammekko-mekko, temmassimang? Ebara’na massimakko, pasti uleppessakko lao sibawa masennang nasibawang élokkélong rabana sibawa kacapi!
31:28 Mala dé’ muwérékka kasempatang untu’ bauwi ana’ eppoku selaku assarangeng. Madonggo senna tindakammu!
31:29 Cuku’ awatangekku untu’ péjariko, iyakiya onna wennié Allataala iya nasompaé ambo’mu paréngngerangika kuwammengngi dé’ sises-siseng uwancakko.
31:30 Uwisseng makkedaé joppako nasaba macinna senna’ko lisu. Iyakiya magi muwénnauwi dato’-dato’ pallinrung kaluwargaku?”
31:31 Nappébali Yakub, “Laoka sibawa mammekko-mekko nasaba métauka natahangngi matu Uwwa ana’-ana’na Uwwa.
31:32 Passalenna iyaro dato’-dato’é, rékko naruntu’i Uwwa engka tau kuwaé ménnauwi, rihukkung matéi matu. Paréssani, engkaga barab-barang appunnangenna Uwwa kuwaé. Rékko engka, talani. Nasining tautta weddingngi nasabbing.” Dé’ naissengngi Yakub makkedaé Rahél ritu ménnauwi iyaro dato’-dato’é.
31:33 Nanalaona Laban ri kémana Yakub sibawa galédai; purairo laoni ri kémana Léa sibawa kémana iya duwa ata makkunraiéro, iyakiya iyaro dato’-dato’é dé’ nalolongengngi. Angkanna muttama ri laleng kémana Rahél.
31:34 Na iyaro wettué purani nala Rahél iyaro dato’-dato’é nanaputtama’i ri laleng kantonna lapi-lapi untaé, na aléna tudangiwi ri yasé’na iyaro lapi-lapi’é. Nagalédani Laban sininna kémana Rahél, iyakiya dé’ nalolongengngi iyaro dato’-dato’é.
31:35 Nainappa makkeda Rahél lao ri ambo’na, “Aja’ tamacai Ambo’, dé’ uwulléi tettong duppaiwi Ambo’, saba’ maddaraka.” Nasappani Laban madécéd-décéng, iyakiya dé’ naruntu’i iyaro dato’-dato’é.
31:36 Namacaina Yakub, “Ja aga pura upogau’?” pakkutanana macai. “Aga asalakku angkanna talellukka Uwwa?
31:37 Makkekkuwangngé, puranana rigaléda sininna barakku, nalolongegga Uwwa barang appunnangenna Uwwa? Passuni iyaro barangngé sibawa palénne’i kuwaé, kuwammengngi nasining taukku sibawa sining taunna Uwwa weddingngi naita sibawa pettuiwi niga ri yelle’ta tongeng.
31:38 Duwappuloni taunna monroka ri Uwwa. Bimbala sibawa bémbé makkonronna Uwwa mabbija-bijani, nadé’pa naengka uwanré muwi sikaju bémbé lai polé ri olokolo’na Uwwa.
31:39 Iya maté naanré olokolo masekkang dé’ naengka utiwii lao ri Uwwa, iyakiya aléku muto sulléiwi. Iya riyénnauwé ri essoé iyaré’ga ri wennié tuli natuntu’i Uwwa kuwammengngi na iyya sulléiwi.
31:40 Biyasaka nangureng pella ri essoé sibawa mékké nataro keccé ri wennié. Sibawa biyasa tokka dé’ nawedding matinro.
31:41 Makkuwaniro keadaakku wettukku majjama ri Uwwa duwappulo taung bujuru. Seppulo eppa taung ittana majjamaka untu’ lolongengngi iya duwaro ana’na Uwwa — sibawa enneng taussi untu’ lolongengngi iyaro bémbé bimbala’é. Na ri laleng wettuéro napinrai Uwwa saroku narapi wékkaseppulo.
31:42 Akkalarapanna dé’ nalinrungika Allataalana toriyoloku, iyanaritu Allataala iya nasompaé Abraham sibawa Ishak, pasti purana nasuro Uwwa meddé sibawa lima iya kosongngé. Iyakiya Allataala pura pénessaiwi asussakku sibawa jama-jamang iya puraé upogau’, na onna wennié purani nabbéréyang apettun-Na.”
31:43 Nainappa Laban baliwi Yakub, “Iya duwa makkunraiéro ana’ku, ana’na mennang iyanaritu appunnangekku, sibawa iyaro bimbala’é appunnangekkuto. Sitongenna, sininna iya muwitaé kuwaé iyya ritu punna. Iyakiya dé’gaga uwullé pogau’ untu’ tahangngi ana’ eppoku.
31:44 Rimakkuwannanaro laono mai taébbu assijancing sibawa susung batu-batu selaku tanrang assijancingngéro.”
31:45 Nainappa Yakub mala séddi batu nanapatettongngi mancaji batu papparéngngerang.
31:46 Nainappa nasuro sining taunna mappaddeppungeng batu nanapaggoppoi. Purairo sisamani manré ri seddéna goppo batuéro.
31:47 Nasenni Laban iyaro goppo batué Yégar-Sahaduta, *Yégar-Sahaduta: Iyaé asengngé ri laleng basa Aram bettuwanna “goppo batu selaku papparéngngerang”.* na Yakub masengngi Galéd. *Galéd: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “goppo batu selaku papparéngngerang”.*
31:48 Adanna Laban lao ri Yakub, “Iyaé goppo batué mancajiwi matu papparéngngerang lao ri idi sipadduwa.” Iyanaro saba’na nariyaseng iyaro onrongngé Galéd.
31:49 Makkeda towi Laban, “Tennapodo PUWANGNGE jagaiki ri wettu tuwota sibélang.” Rimakkuwannanaro iyaro onrongngé riyaseng towi Mizpa. *Mizpa: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “onrotta rijagai”.*
31:50 Makkedasi Laban, “Rékko kédo majako lao ri ana’-ana’ku, iyaré’ga kawingiwi sining makkunrai laingngé, namuni dé’gaga missengngi, éngngerangngi, Allataala jagaiki.
31:51 Iyanaé batu-batu iya puraé ugoppo, na iyanaé batu papparéngngerang.
31:52 Muwi iyaé goppoé, muwi iyaro batu papparéngngerangngé naparéngngerangiki makkedaé dé’ nawedding uliweng iyaé goppoé untu’ musuko, na iko dé’to nawedding liwengngi iyaé goppoé sibawa batu papparéngngerangngéwé untu’ musuka.
31:53 Allataala iya nasompaé Abraham sibawa iya nasompaé ambo’ku Nahor *Abraham … Nahor: Abraham iyanaritu nénéna Yakub, sibawa Nahor iyanaritu ambo’na Laban.* maélo mancaji haking ri yelle’ta.” Nainappa Yakub mattanro nasabbing Allataala iya nasompaé Ishak, ambo’na, untu’ rupaiwi jancinna.
31:54 Géréni sikaju olokolo na nakkasuwiyangengngi ri yasé’na bulu-buluéro. Nainappa naundang sining taunna untu’ sisama manré. Puranana manré, mabbennini ri bulu-buluéro.
31:55 Pappa bajanana éléé, nabauni Laban ana’ eppona selaku tanrang assarangeng sibawa barakkakiwi mennang, nainappa lisu ri onrong naonroiyé.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s