Kajajiyang 3

3:1 Ulaé iyanaritu olokolo iya kaminang maccaé mabbellé polé ri sininna olokolo iya naébbué PUWANG Allataala. Makkutanai iyaro ulaé lao ri makkunraiéro, “Tonget-tongengngiga Allataala mattéyakko manréi buwa-buwa polé ri sininna ajué ri tammengngéwé?”
3:2 Nappébali iyaro makkunraié, “Weddikki manréi buwa-buwa polé ri tungke aju ri laleng tammengngéwé,
3:3 sangadinna polé ri aju iya engkaé ri tengnga-tengngana tammengngé. Nattéyakki Allataala manréi buwa polé ri ajuéro iyaré’ga géssai; rékko ripogau’i, matéki matu.”
3:4 Nappébali iyaro ulaé, “Dé’ natongeng iyaro; dé’ mumaté matu.
3:5 Napowadai Allataala iyaro nasaba naissengngi makkedaé rékko muwanréi iyaro buwaé, tattimpa’i matu pikkirammu; mancajiko matu pada-pada Allataala *Allataala iyaré’ga déwata-déwata.* sibawa muwissenna aga iya makessingngé sibawa aga iya majaé.” *muwissenna aga iya makessingngé sibawa aga iya majaé; iyaré’ga uwissenna sininna séuwa-séuwaé.*
3:6 Naitani iyaro makkunraié makkedaé iyaro ajué magello, sibawa buwana paitai malunra untu’ riyanré. Sibawa mappikkiri’i temmaka kessinna rékko mancajiwi mapanré. Rimakkuwannanaro nacéppuni buwana iyaro ajué, nananréi, sibawa nawéréng towi lakkainna, nanaanré toni lakkainna.
3:7 Purana muwa naanré iyaro buwaé, tattimpa’ni pikkiranna mennang sibawa namaingekini mennang makkedaé mallusu-lusui mennang. Rimakkuwannanaro nasamponi mennang tubunna sibawa daung ara iya natoloé mennang.
3:8 Iyaro arawéngngé naéngkalingani mennang PUWANG Allataala joppa ri laleng tammengngé, nanassubbuna mennang iya duwa ri yelle’na aju-kajungngé kuwammengngi dé’ nariita ri PUWANGNGE.
3:9 Iyakiya mangobbii PUWANG Allataala lao ri worowanéro, “Kégako?”
3:10 Nappébali iyaro worowané, “Uwéngkalinga-Ko ri Tammengngé; métauka, jaji massubbuka nasaba mallusu-lusuka.”
3:11 Nakkutana Allataala, “Niga powadakko makkedaé mabbélampélakko? Muwanréiga buwa iya Uwattéyangngé muwanréro?”
3:12 Nappébali iyaro worowané, “Makkunrai iya muwéréngngékka untu’ sibawakka pura mpérékka iyaro buwaé, nauwanréi.”
3:13 Namakkutana PUWANG Allataala lao ri makkunraiéro, “Magi mupogau’i iyaro?” Pappébalinna, “Nabengnguwakka ulaé, angkanna uwanré iyaro buwaé.”
3:14 Purairo makkedani PUWANG Allataala lao ri ulaéro, “Maéloko rihukkung nasaba pangkaukemmuro; polé ri sininna olokolo’é banna iko bawang iya harusu’é tanggungngi tanroéwé: Mappammulai makkekkuwangngé lolo’ko matu sibawa babuwamu, sibawa manré awu gangka tuwomu.
3:15 Iko sibawa makkunraiéro tuli sibenciko matu, wija-wijanna sibawa wija-wijammu tuli simusui matu. Wija-wijanna naancuru’i matu ulummu, na iko muwokkoi matu amputuna mennang.”
3:16 Nanakkeda PUWANGNGE lao ri makkunraiéro, “Maélo-Ka tambaiwi peddimu ri wettu mattampu’mu sibawa ri wettu mémmana’mu. Iyakiya namuni makkuwaro, tette mutowi muwélori lakkaimmu, iyakiya tunru’ko matu lao ri aléna.”
3:17 Nainappa makkeda PUWANGNGE lao ri worowanéro, “Muwéngkalingai ada-adanna bainému nainappa manréi buwa iya puraé Uwattéyang muwanré. Nasaba pangkaukemmuro, tattanroi tanaé. Harusu’ko majjama marejjing gangka tuwomu kuwammengngi iyaé tanaé weddingngi powassélé genne inanré untu’ alému.
3:18 Alekale sibawa dori napowassélé tanaéwé untu’ alému, sibawa tanet-taneng liyaé mancajiwi matu inanrému.
3:19 Sipposo-posoko majjama matu sibawa mapuse untu’ mébbui iyaé tanaé powassélé séuwaé, angkammu lisu ri tanaé, saba’ polé ri tanaé ritu riyébbuko. Ripancajiko polé ri tanaé, sibawa lisuko matu ri tanaé.”
3:20 Nasenni Adam *Adam: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “rupa tau”.* bainéna Hawa, *Hawa: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani riyéngkalingai pada-pada ada iya bettuwannaé “atuwong”.* nasaba iyaro makkunraié mancaji indo’nai sininna rupatauwé.
3:21 Nanaébburenni PUWANG Allataala pakéyang polé ri bingkulang olokolo’é untu’ Adam sibawa bainéna, nainappa napakkennangeng mennang.
3:22 Nakkedana PUWANG Allataala, “Makkekkuwangngé mancajini tolinoé pada-pada Idi sibawa mappunnai pangissengeng passalenna iya makessingngé sibawa majaé. Jaji parellui ripésangkai manréi buwa aju iya mabbéré atuwong, kuwammengngi aja’ natuwo untu’ mannennungeng.”
3:23 Nanarukkani PUWANG Allataala tolinoé polé ri Tammeng Edén sibawa suroi jamai tana iya mancajiyé assalennaro.
3:24 Nainappa, ri seddé alauna tammengngéro ri yolona sumpang muttama’é, nataroni PUWANG Allataala kérub-kérub-é, *Kérub: Golonganna malaéka iya rigambara’é selaku mahlu’ makképanni sibawa pulambangngi ahadérékenna Allataala enrengngé arajan-Na.* sibawa séuwa peddang malluwa’-luwa’ iya maccennéé mattulili, untu’ monrowangngi laleng laowé ri aju iya mabbéré atuwonro. Nanallalengiwi dé’ muwi séddi tau mulléi muttama sibawa maddeppériwi ajuéro.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s