Kajajiyang 29

29:1 Napatteruni joppana Yakub nalao ri wanuwa ri seddé alauna Kanaan.
29:2 Tappa mitani séddi bujung ri padangngé, na ri seddéna mallekkui tellukkonrong bémbé bimbala iya abiyasannaé ripaénung kuwaro. Iyaro bujungngé tattongkoi batu loppo.
29:3 Rékko maddeppungeng manenni bémbé’é kuwaro, nagalétténi sining pakkampié iyaro batué libenréng, nainappa ripaénung iyaro bémbé bimbala’é. Purairo natongkoni paimeng pakkampié iyaro bujungngé.
29:4 Nanakkutana Yakub lao risining pakkampi iya engkaé kuwaro, “Eh sellao, polé kégaki?” Nappébali mennang, “Poléki ri Haran.”
29:5 Makkutanasi Yakub, “Muwissegga Laban ana’ Nahor?” Nappébali mennang, “Riisseng.”
29:6 Nakkutana Yakub, “Pékkugi keadaanna?” Nappébali mennang, “Madisid-dising muwi. Itani, iyaro ana’na makkunraié iya riyasengngé Rahél. Poléi tiwii bémbé bimbala’na ambo’na.”
29:7 Nakkeda Yakub, “Macakka mupa essoé nadé’pa narapii wettunna bémbé bimbala’é riputtama ri laleng wakkéé. Magi iyaro sining olokolo’é dé’ naripaénung, nainappa muleppessang manré wella paimeng?”
29:8 Nappébali mennang, “Iyapa naweddikki paénungngi iyaro sining bimbala’é rékko maddeppungeng manenni sininna bimbala’é kuwaé sibawa purani rigalétté batu pattongkona.”
29:9 Ri wettu mabbicarana mupa Yakub sibawa mennang, poléni Rahél sibawa bémbé bimbala’na.
29:10 Wettunna naita Yakub Rahél silaong olokolo’naro, laoni Yakub ri bujungngéro, nainappa nagalétté batu pattongkona libenréng sibawa napaénungngi iyaro olokolo’é.
29:11 Nainappa nabau Rahél, sibawa teri nasaba masé’i.
29:12 Adanna lao ri Rahél, “Iyya ana’naka Ribka, silessurenna ambo’mu.” Nanalarina Rahél lisu ri bolana untu’ curitai gau’éro lao ri ambo’na.
29:13 Wettunna Laban naéngkalinga karébaé passalenna Yakub, anaurénaro, larini untu’ méwai sita. Nakaddaoni Laban Yakub sibawa bauwi, nainappa natiwi muttama ri lalempolana. Puranana nacurita sininna keadaanna lao ri Laban,
29:14 makkedani Laban, “Mémeng tongeng, kaluwarga macawé mupo ri iyya.” Monroni Yakub ri bolaéro siuleng bujuru.
29:15 Riséuwaé esso makkedani Laban lao ri Yakub, “Dé’ nasipato’ko majjama ri iyya sibawa cuma-cuma, banna nasaba sumpulolokuko. Siyaga saro muwacinnai?”
29:16 Naiyaro Laban mappunnaiwi duwa ana’ makkunrai; iya macowaé riyasengngi Léa, na anrinna riyasengngi Rahél.
29:17 Léa magello *magello iyaré’ga dé’ naccahaya.* matanna, na Rahél makessingngi watakkaléna sibawa magello tappana.
29:18 Yakub napojini Rahél, rimakkuwannanaro nappébali lao ri Laban, “Maéloka majjama pituttaung ittana rékko napalaloka Uwwa kawing sibawa Rahél.”
29:19 Nakkeda Laban, “Lebbi kessing muwi uwérékko naiya lao ri tau laingngé; jaji onrono kuwaé.”
29:20 Namajjamana Yakub pituttaung ittana untu’ lolongengngi Rahél, na untu’ aléna iyaro taut-taungngé labe’ni pada-pada siyagangngaré essona bawang, nasaba napojinna iyaro ana’daraé.
29:21 Purairo makkedani Yakub lao ri Laban, “Labe’ni pituttaung; palalona kawing sibawa ana’na Uwwa.”
29:22 Nanapakangkana Laban pésta akawingeng sibawa mobbii sininna tauwé ri kotaéro.
29:23 Iyakiya iyaro wennié, tenniya Rahél, sangadinna Léa iya naantara’é Laban lao ri Yakub, nasilurenna Yakub sibawa aléna.
29:24 (Nabbéréyanni Laban atanna makkunraié iya riyasengngéZilpa lao ri Léa, untu’ mancaji atanna.)
29:25 Pappa baja mani nainappa naisseng Yakub makkedaé Léa iya nakawingiyé. Nanalaona Yakub ri Laban sibawa makkeda, “Magi Uwwa nagaukekka makkuwaé? Dé’ga umajjama untu’ lolongengngi Rahél? Magi nabelléka Uwwa?”
29:26 Nappébali Laban, “Manuru ade’é kuwaé, dé’ nawedding kawing anrié lebbi riyolo naiya kakaé.
29:27 Tajenni narapi leppe pésta akawingeng pitungngessoé, uwéréng topo matti Rahél lao ri iko, assaleng maélo mupo majjama pituttaussi.”
29:28 Nasitujuini Yakub, nalabe’nana iyaro péstaé, nabbéréyanni Laban lao ri aléna Rahél mancaji bainéna.
29:29 (Nabbéréyangngi Laban atanna makkunraié iya riyasengngéBilha lao ri Rahél, untu’ mancaji atanna.)
29:30 Silureng toni Yakub sibawa Rahél, nalebbi napojiwi Rahél naiya Léa. Nainappa majjamasi pituttaung.
29:31 Wettunna naita PUWANGNGE makkedaé dé’ naripoji senna Léa pada-pada Rahél, napalaloni PUWANGNGE Léa jajiyang ana’, iyakiya Rahél tette’i dé’ nalolongeng ana’.
29:32 Mattampu’ni Léa nanajajiyang séddi ana’ worowané. Adanna, “PUWANGNGE pura mitai asussakku, na makkekkuwangngé napojina matu lakkaikku.” Nanasenni iyaro ana’na Rubén. *Rubén: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “itani, séddi ana’ worowané” sibawa “purani naita asussakku”.*
29:33 Mattampu’si Léa nanajajiyang séddi ana’ worowané. Adanna Léa, “Purana nawéréssi PUWANGNGE iyaé ana’é nasaba naéngkalingai makkedaé dé’ naripojika.” Nanasenni iyaro ana’na Siméon. *Siméon: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “engkalingai”.*
29:34 Mattampu’si Léa nanajajiyang séddi ana’ worowané. Adanna, “Makkekkuwangngé lebbi tassiyoni lakkaikku ri iyya nasaba purani ujajiyang tellu ana’ worowané.” Nanasenni iyaro ana’na Léwi. *Léwi: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “tassiyo”.*
29:35 Nainappa mattampu’si Léa nanajajiyang séddi ana’ worowané. Adanna, “Iyaé sisengngé maéloka pojiwi PUWANGNGE.” Nanasenni iyaro ana’na Yéhuda. *Yéhuda: Iyaé asengngé oninna pada-pada ada Ibrani iya bettuwanna “pojiwi”.* Purairo dé’na naémmana’na Léa.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s