Kajajiyang 28

28:1 Nainappa naobbini Ishak Yakub, nanabarakkakiwi sibawa makkeda, “Aja’ mukawing sibawa ana’dara Kanaangngé.
28:2 Laono ri Mésopotamia, ri kaluwargana Bétuél, nénému enrengngé kawinno sibawa sala séddinna ana’ makkunrainna amaurému Laban.
28:3 Tennapodo Allataala Iya Pommakuwasaé barakkakiwi akawingemmu sibawa mpérékko ana’ eppo iya maégaé, angkammu mancaji wija-wijanna maéga bangsa!
28:4 Tennapodo PUWANGNGE barakkakiko sibawa wija-wijammu pada-pada purana nabarakkaki Abraham, sibawa tennapodo muwappunnaiwi tana iya muwonroiyéwé, iya puraé nabbéréyang Allataala lao ri Abraham!”
28:5 Makkuwaniro Ishak leppessangngi Yakub lao ri Mésopotamia, ri Laban, ana’na Bétuél tau Arangngéro. Laban iyanaritu kakana Ribka indo’na Yakub sibawa Esau.
28:6 Naéngkalingana Esau makkedaé purani ribarakkaki Yakub ri Ishak sibawa naleppessanna lao ri Mésopotamia untu’ sappa bainé kuwaro. Makkuwatoro makkedaé wettunna Ishak barakkakiwi Yakub, nattéyangngi Yakub mabbainé tau Kanaan.
28:7 Rilainnaéro naissengngi Esau makkedaé naturusiwi Yakub ada-adanna ambo’ sibawa indo’na sibawa joppani lao ri Mésopotamia.
28:8 Napahanni Esau makkedaé Ishak, ambo’na, dé’ napojiwi makkunrai Kanaangngé,
28:9 rimakkuwannanaro laoni Esau ri Ismaél, ana’na Abraham, nanakawing sibawa ana’na Ismaél iya riyasengngé Mahalat, anrinna Nébayot.
28:10 Nasalaini Yakub Bersyéba nalao ri Haran.
28:11 Wettunna labu essoé, lettu’ni riséddié onrong, *ri … onrong iyaré’ga ri … onrong iya mapaccingngé.* nanabbenni kuwaro. Léwuni maélo matinro, mangkalungui séddi batu.
28:12 Nanannippina samanna mita séddi addénéng iya tettongngé ri tanaé na cappa’na narapi langié na malaéka-malaéka’é noté ri addénéngngéro.
28:13 Na ri seddéna *ri seddéna iyaré’ga ri yasé’na addénéngngéro.* tettongngi PUWANGNGE sibawa makkeda, “Iyya’na PUWANG, Allataala iya nasompaé Abraham sibawa Ishak. Maéloka mabbéréyangngi lao ri iko sibawa lao ri wija-wijammu tana onrommu léwué.
28:14 Wija-wijammu singngégai matu awué ri tanaé. Nalowangiwi matu daérana mennang lao tulili, nanaolako sibawa wija-wijammu, maélo-Ka barakkakiwi sininna bangsaé *Iyya … sininna bangsaé iyaré’ga sininna bangsaé naéllauwi matu ri Iyya kuwammengngi Ubarakkakiwi mennang pada-pada pura Ubarakkakiko sibawa wija-wijammu.* ri linoé.
28:15 Engngerangngi, maélo-Ka tulukko sibawa linrungiko, kégi-kégiko lao, sibawa maélo-Ka tiwiko lisu ri wanuwaéwé. Dé’ Umaélo salaiko narapi pura Upogau’ sininna aga iya Uwajjanciyangngé lao ri iko.”
28:16 Nanaoto’na Yakub polé ritinrona sibawa makkeda, “Engkai PUWANGNGE kuwaé, ri onrongngéwé, iyakiya nappai uwisseng makkekkuwangngé!”
28:17 Métauni nainappa makkeda, “Temmaka makarame’na iyaé onrongngé! Pastini iyaé bolana Allataala, pintu gerbanna surugaé.”
28:18 Pappa bajanana maéléni Yakub moto, nainappa nala batu iya napaké selaku angkalungung nanapatettongngi selaku batu papparéngngerang. Natirikini minnya zaitun iyaro batué untu’ ripallaing untu’ Allataala.
28:19 Nasenni Bétel *Bétel: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “Bolana Allataala”.* iyaro onrongngé. (Riyolo asenna Lus.)
28:20 Nainappa mattanroni Yakub, “Rékko natulukka sibawa nalinrungika PUWANGNGE ri allalengengngéwé enrengngé nawérékka inanré sibawa pakéyang
28:21 angkakku lisu ri bolana ambo’ku sibawa salama, PUWANGNGE matu mancaji Allataalaku.
28:22 Sibawa maéloka mabbéréyangngi lao ri PUWANGNGE tawa seppulona sininna iya nawéréngngékka PUWANGNGE. Batu papparéngngerang iya upatettongngéwé mancajiwi matu onrong assompang untu’ PUWANGNGE.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s