Kajajiyang 26

26:1 Momposi akkadérengngé ri wanuwaéro pada-pada iya puraé kajajiyang ri wettunna Abraham. Mangoloni Ishak ri Abimélékh, arunna tau Filistingngé, ri Gérar sibawa méllau ripalalo untu’ monro kuwaro.
26:2 Napogau’i iyaro gau’é nasaba PUWANGNGE pura mappaitangngi aléna ri Ishak sibawa makkeda, “Aja’ mulao ri Maséré; onrono ri wanuwaéwé, pada-pada iya puraé Uparéntakko.
26:3 Maélo-Ka linrungiko sibawa barakkakiko. Sininna daéraéwé maéloka mpérékko sibawa wija-wijammu. Maélo-Ka rupaiwi janci iya puraé Uwabbéréyang lao ri Abraham, ambo’mu.
26:4 Maélo-Ka mpérékko ana’ eppo singngéga wéttowingngé ri langié, sibawa sininna daéraéwé maélo-Ka mpéréngngi mennang. Sininna bangsaé ri linoé méllauwi matu ri Iyya kuwammengngi Ubarakkakiwi mennang pada-pada pura Ubarakkakinna wija-wijammu.
26:5 Maélo-Ka barakkakiko, nasaba purani Abraham turusi-Ka enrengngé napiyarai sininna hukkungngé sibawa parénta-Ku.”
26:6 Jaji monroni Ishak ri Gérar.
26:7 Wettunna sining tauwé kuwaro makkutana passalenna Ribka, mappébalini Ishak makkedaé anrinna iyaro, sibawa tenniya bainéna. Métaui Ishak risining tauwéro riyuno ammai matu untu’ lolongengngi Ribka iya magello senna’éro.
26:8 Monronana Ishak kuwaro siyagangngaré ittana, riséuwaé esso Arung Abimélékh makkita polé ri tellongenna, nanaitai Ishak siraga-raga sibawa Ribka.
26:9 Nanaobbini Ishak sibawa makkeda, “Tenniyaga iyaro makkunraié bainému? Magi muwakkeda makkedaé anrimmu?” Nappébali Ishak, “Upikkiri’i, riyunoka matu rékko makkedaka makkedaé bainéku iyaro.”
26:10 Nakkeda Abimélékh, “Aga pura mupogau’ lao ri idi? Sala séddinna polé ri ra’ya’ku weddissa matinro sibawa bainému, narékko kajajiyangngi iyaro gau’é, iko tanggung jawakiwi iyaro asalatta.”
26:11 Nainappa Abimélékh paréngngerangiwi sininna ra’ya’na makkuwaéwé, “Nigi-nigi ganggui iyaé tauwé iyaré’ga bainéna, rihukkung matéi matu.”
26:12 Mamponi biné Ishak untu’ mallaonruma ri wanuwaéro, sibawa iyaro taungngé lolongenni wassélé leppi wékkasératu polé ri iya naampoé, nasaba PUWANGNGE barakkakiwi.
26:13 Pédé tattambani asugirenna sibawa mancajini sugi senna.
26:14 Mangémpuruni tau Filistingngé ri aléna nasaba mappunnaiwi maéga ata, bimbala sibawa saping.
26:15 Nainappa naléwu mennang sibawa tana sininna bujung iya puraé nakali ata-atanna Abraham ri wettu tuwona mupa.
26:16 Nainappa makkeda Abimélékh lao ri Ishak, “Esu’no polé ri wanuwatta. Lebbi makuwasano naiya idi.”
26:17 Jaji laoni Ishak nanakkéma ri Lompo Gérar. Monroni kuwaro siyagangngaré ittana.
26:18 Nakalini paimeng sining bujung iya puraé nakali ri wettunna Abraham sibawa iya puraé naléwu sibawa tana tau Filistingngé maténana Abraham. Iyaro sining bujungngé nawéréngngi aseng iya pada-padaé nawéréngngéngngi ambo’na.
26:19 Kalini bujung ata-atanna Ishak ri Lompo Gérar sibawa lolongeng uwai maona senna.
26:20 Iyakiya sining pakkampié ri Gérar massasai sibawa sining pakkampina Ishak. Adanna mennang, “Iyaé uwai appunnangetta.” Rimakkuwannanaro nasenni Ishak iyaro bujungngé “Assasang”.
26:21 Kalisi bujung laingngé ata-atanna Ishak, namassasasi passalenna iyaro bujungngé. Rimakkuwannanaro, nasenni Ishak iyaro bujungngé “Ammusureng”.
26:22 Nainappa létté polé kuwaro sibawa kali bujung iya matellué. Iya sisengngéwé dé’na nakajajiyang assasangngé. Rimakkuwannanaro, nasenni Ishak iyaro bujungngé “Alaluwasang”. Adanna, “Makkekkuwangngé PUWANGNGE mpérékki alaluwasang untu’ monro ri wanuwaéwé, sibawa mancajiki matu madécéng kuwaé.”
26:23 Nainappa joppani Ishak nalettu ri Bersyéba.
26:24 Iyaro wennié nappaitanni aléna PUWANGNGE lao ri aléna sibawa makkeda, “Iyya’na Allataalana ambo’mu Abraham. Aja’ mumétau; Iyya linrungiko. Maélo-Ka barakkakiko sibawa mpérékko wija-wijanna iya maégaé nasaba jancik-Ku lao ri atak-Ku Abraham.”
26:25 Nainappa patettonni Ishak mézba sibawa sompai PUWANGNGE ri onrongngéro. Makkémani kuwaro sibawa ata-atanna kali bujung iya laingngé.
26:26 Riséuwaé esso engkani Abimélékh polé ri Gérar, sibawa Ahuzat, penaséha’na, enrengngé Pikhol, pallima tentarana, untu’ méwai sita Ishak.
26:27 Nakkutanana Ishak, “Magi muwengka méwaka sita makkekkuwangngé, padahal riyolo mumusuka sibawa mupaddésu’ka polé ri wanuwammu?”
26:28 Nappébali mennang, “Riissenni makkekkuwangngé makkedaé PUWANGNGE linrungiko sibawa manuru pallolongetta makessingengngi mébbuki assijancing. Attanrono
26:29 makkedaé dé’ mumaélo péjariki, pada-pada muto idi dé’ naengka ripéjariko. Makessingngi kédota lao ri iko enrengngé leppessakko lao sibawa damé. Manessani ri idi makkedaé PUWANGNGE barakkakiko.”
26:30 Nainappa Ishak sibawa mennang, manré minung.
26:31 Pappa bajanana essoé maéléni tungke-tungke majjanci iya napaessaé sibawa tanro. Nainappa Ishak passalama’i mennang nassaranna mennang selaku sahaba.
26:32 Iyatoro essoé napolé ata-atanna Ishak sibawa laporo’i ri aléna passalenna bujung iya puraé nakali mennang. Adanna mennang, “Lolongenni uwai.”
26:33 Nainappa Ishak masengngi iyaro bujungngé “Tanro”. Iyanaro assalenna kotaéro nariyaseng Bersyéba. *Bersyéba: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “Bujung Tanro” iyaré’ga “Bujung Pitu”.*
26:34 Wettunna Esau makkéumuru patappulo taung, kawinni sibawa Beeri, sibawa Basmat ana’ Elon.
26:35 Iya duwa makkunraiéro nasussaiwi atuwo-tuwonna Ishak sibawa Ribka.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s