Kajajiyang 24

24:1 Macowa senna’ni Abraham, naribarakkakina ri PUWANGNGE ri laleng sininna gau’é.
24:2 Riséuwaé esso makkedani Abraham lao ri atanna kaminang macowaé, iya murusu’éngngi sininna waramparanna, “Palénne’ni limammu ri pallawangenna poppoppakku. *Palénne’ni limammu ri pallawangenna poppoppakku: Iyanaé carana ri wettuéro mattanro tauwé, na iyaro tanroé dé’ nawedding ripinrana.*
24:3 Attanrono nasabbing PUWANGNGE, Allataala iya makuwasaiyéngngi langié sibawa linoé, makkedaé dé’ musapparengngi matu bainé untu’ Ishak ana’ku polé ri yelle’na sining tauwé ri tana Kanaangngé.
24:4 Harusu’ko lisu ri wanuwa ajajiyakku untu’ sapparengngi bainé untu’ aléna polé ri yelle’na sumpulolona.”
24:5 Nanakkutanana iyaro ataé lao ri aléna, “Rékko iyaro ana’daraé dé’ namaélo maccowérika lao ri wanuwaéwé? Harusu’ka’ga tiwii ana’na Bapa’ lao ri wanuwa assalenna Bapa’?”
24:6 Iyakiya mappébaliwi Abraham, “Jagako! Aja’ lalo mutiwii iyaro ana’ku lao kuwaro!
24:7 PUWANG, Allataala iya makuwasaiyéngngi langié, pura tiwika polé ri bolana ambo’ku sibawa polé ri wanuwanna sumpuloloku, napurani mattanro lao ri iyya makkedaé maéloi mpérékka iyaé wanuwaé lao ri wija-wijakku. Alénato suroi matu malaéka’-Na untu’ tulukko, kuwammengngi mulléi runtu séddi bainé polé kuwaro untu’ ana’ku.
24:8 Iyakiya rékko iyaro ana’daraé dé’ namaélo maccowériko, leppe’ko polé ri tanroéwé. Muwi maga, aja’ mutiwii iyaro ana’ku lao kuwaro.”
24:9 Nainappa iyaro ataé napalénne’ni limanna ri pallawangenna poppoppanna Abraham puwanna, sibawa mattanro maélo pogau’i aga iya naéllauwé Abraham.
24:10 Malani iyaro ataé seppulo kajunna unta enrengngé maddupa-rupang barang mangke’é appunnangenna puwanna nanajoppa lao ri kota naonroiyé Nahor ri wettu tuwona; onronna ri seddé manoranna Mésopotamia.
24:11 Lettu’nana kuwaro, napaléppanni unta-untanaro kuwammengngi nappésau ri seddéna séuwaé bujung ri saliweng kota. Iyaro wettué, arawénni, naiyanaro wettunna sining makkunraié lao ri bujungngé untu’ mala uwai.
24:12 Namassempajanna iyaro ataé, “PUWANG, Allataalana puwakku Abraham, tulunni, kuwammengngi iya risurowangngékka mallolongengngi iyaé essoé; tamaséini puwakku Abraham.
24:13 Itani, tettokka ri seddéna bujungngéwé. Dé’na namaitta ana’-ana’daraé polé ri kotaé maélo polé mala uwai.
24:14 Maéloka makkeda lao risala séddinna polé ri mennang, ‘Tulukka paléssoi busummu sibawa wérékka uwai rinung.’ Rékko mappébaliwi, ‘Enunni’, sibawa unta-untanato Bapa’ maélo tokka painungngi!’ aléna ritu iya napilé PUWANGNGE untu’ atammu Ishak. Rékko kajajiyangngi iyaro gau’é, uwissenni matu makkedaé PUWANGNGE mamaséiwi puwakku Abraham.”
24:15-16 Wettunna massempajang mupa, Ribka séddiwi ana’dara iya magello senna’é sibawa parawang mupi, lettu ri bujungngéro tiwi busu ri salangkanna. Ana’nai Bétuél, na tomatowanna Bétuél iyanaritu Nahor sibawa Milka; iyaro Nahor kakanai Abraham. Mattujuni Ribka ri bujungngéro sibawa lisekiwi busunna, nainappa joppa lisu.
24:17 Nalarina atanna Abraham maddeppériwi sibawa makkeda, “Tulukka Na’, wérékka uwai rinung polé ri busummuro.”
24:18 Nappébali iyaro ana’daraé, “Inunni Pa’,” nanapanonnoni masitta busunna polé ri salangkanna, nanakkatenningngi iyaro busué napaénungngi iyaro ataé.
24:19 Puranana ménung iyaro ataé; makkedani iyaro ana’daraé, “Maélo tokka séro uwai untu’ unta-untana Bapa’, kuwammengngi nasininna iyaro olokolo’é weddingngi ménung gangka cau.”
24:20 Namasitta’na tiri’i uwai ri laleng busunnaro muttama ri onrong énungeng untaé, nainappa lari lisu ri bujungngé untu’ séro uwai lebbi maégapa narapi sininna iyaro olokolo’é cau ménung.
24:21 Na iyaro atanna Abraham napénessaini matteru temmakkeada-ada muwi silappa. Macinnai missengngi aga PUWANGNGE pasiduppangengngi akkattana iyaré’ga dé’.
24:22 Puranana ménung maneng iyaro untaé gangka cau, nalani atanna Abraham paréwa ulaweng iya mangke’é, nanapakkennai ri inge’na iyaro ana’daraé. Nawérénni sipasang gellang ulaweng ri taiyyana.
24:23 Nainappa makkeda iyaro ataé, “Coba powadai niga ambo’mu. Engkaga onrong mabbenni ri bolana untu’ iyya sibawa sining taukku?”
24:24 Nappébali iyaro ana’daraé, “Ambo’ku Bétuél, ana’na Nahor sibawa Milka.
24:25 Ri bolata engka onrong mabbenni untu’ Bapa’ sibawa maégato daramé enrengngé inanré olokolo.”
24:26 Nasuju’na iyaro ataé sompai PUWANGNGE.
24:27 Adanna, “Ripojiwi PUWANGNGE, Allataalana puwakku Abraham. Annessana matinului PUWANGNGE sibawa mamaséi lao ri puwakku Abraham. Napimpikka matteru lao ri sumpulolona.”
24:28 Nainappa lari iyaro ana’daraé lao ri bolana indo’na nanacuritai sininna iyaro kajajiyangngé.
24:29-30 Ribka mappunnaiwi séddi kaka iya riyasengngé Laban. Naéngkalingani curitana anrinna passalenna aga iya napowadaé iyaro ataé. Naita toni bélo-béloé ri inge’na sibawa gellangngé ri taiyyana anrinnaro. Nanalarina Laban massu polé ri bolaé untu’ méwai sita iyaro atanna Abraham iya tettongngé mupa ri seddéna bujungngé.
24:31 Nainappa makkeda Laban, “Bapa’ tau ribarakkaki ri PUWANGNGE! Aja’ taonro ri saliweng kuwaé. Laoni mai ri bolata. Purani passadiya bili’ untu’ Bapa’ sibawa topa onrong untu’ unta-untana Bapa’.”
24:32 Nanaccowéna iyaro ataé sibawa muttama ri lalempola. Napanonnoni Laban tékéna sining untana, sibawa mpéréngngi daramé enrengngé inanré lao risining olokolo’éro. Purairo tiwini uwai pabbissa ajé untu’ atanna Abraham sibawa sining taunna.
24:33 Wettunna ripatala inanré, makkedani iyaro ataé, “Dé’ umaélo manré ri wettu dé’napa upalettu’i paseng iya utiwié.” Nakkeda Laban, “Abbicarani.”
24:34 Nanappammulana mabbicara atanna Abraham, adanna, “Iyya’é atannaka Abraham.
24:35 Nabarakkaki senna’i PUWANGNGE iyaro puwakku sibawa napancajiwi sugi senna. PUWANGNGE pura mpéréngngi bimbala makkonrong, bémbé, saping, unta, kaleddé, sibawa topa péra’, ulaweng enrengngé ata worowané sibawa makkunrai.
24:36 Ri wettu macowana, Sara, bainéna puwakkuro jajiyangngi ana’ worowané, napurani puwakku nappammanareng sininna waramparanna lao ri ana’naro.
24:37 Nasuroka majjanci sibawa mattanro kuwammengngi turusiwi paréntana. Adanna, ‘Aja’ mupiléngengngi bainé ana’ku polé ri yelle’na sining ana’daraé ri tana Kanaangngé,
24:38 sangadinna polé ri yelle’na sumpulolona appanna ambo’ku. Jaji laono kuwaro sibawa masitta.’
24:39 Naumakkutana ri aléna, ‘Pékkugi rékko iyaro ana’daraé dé’ namaélo maccowérika?’
24:40 Nanappébali, ‘PUWANG iya tuli uturusiyé, suroi matu malaéka’-Na untu’ mattulung kuwammengngi musiduppa akkattamu. Namulolongeng matu bainé untu’ ana’ku polé ri yelle’na appakku muto, iyanaritu polé ri sumpulolona ambo’ku.
24:41 Banna rékko nasampéyakko mennang, nappako leppe polé ri tanromu.’
24:42 Na wettukku lettu onna ri bujungngé, massempajakka ri laleng ati, ‘PUWANG, Allataalana puwakku Abraham, sitinajai PUWANG pasiduppai akkattaku.
24:43 Maéloka tette tettong ri seddéna bujungngéwé. Rékko séddié ana’dara polé untu’ mala uwai, maéloka méllauwi ri aléna kuwammengngi napaénukka.
24:44 Rékko maéloi pogau’i, sibawa mappéddarang towi untu’ paénungngi sining untaku, alénana ritu iya napilé PUWANGNGE mancaji bainéna ana’na puwakkuro.’
24:45 Dé’pa upaja massempajang ri laleng ati, poléni Ribka tiwii busu ri salangkanna nanala uwai ri bujungngé. Nainappaka makkeda lao ri aléna, ‘Tulungnga tapainukka.’
24:46 Namasitta’na panonnoi iyaro busué polé ri salangkanna sibawa makkeda, ‘Enunni, na unta-untana Bapa’ maélo tokka painungngi.’ Nauwénunna, napuranaro napaénung toni iyaro unta-untaku.
24:47 Purairo makkutanaka, ‘Niga ambo’mu?’ Namappébali, ‘Ambo’ku Bétuél, ana’na Nahor sibawa Milka.’ Nainappa pakkennangengngi paréwa ulaweng ri inge’na sibawa sipasang gellang ri taiyyana.
24:48 Suju’na sompai sibawa pojiwi PUWANGNGE, Allataalana puwakku Abraham. Purana’ napimping matteru lao kuwaé ri sumpulolona puwakku, angkanna weddingngi ulolongeng iyaé ana’daraé untu’ ana’na.
24:49 Makkekkuwangngé, rékko sadiyako gaukengngi puwakku sibawa makessing sibawa pennoiwi tanggung jawa’mu lao ri aléna selaku silessureng, tapowadanna, iyakiya rékko dé’, tapowada toni, kuwammengngi uwissengngi aga harusu upogau’.”
24:50 Nappébali Laban sibawa Bétuél, “Nasaba aga iya kajajiyangngéwé assalenna poléi ri PUWANGNGE, dé’ tasipato mabbéré apettung.
24:51 Iyaé Ribka; leppessanni maccowé ri Bapa’ sibawa mancaji bainéna ana’na puwanna Bapa’, pada-pada iya napowadaé aléna PUWANGNGE.”
24:52 Wettunna naéngkalinga iyaro atanna Abraham ada-adanna mennang, suju’ni sompai PUWANGNGE.
24:53 Nainappa passu pakéyang, paréwa péra’ sibawa ulaweng, nanawéréng manengngiro Ribka. Makkuwatoro kakana sibawa indo’na nawérénni hadiya iya masulié.
24:54 Purairo manré ménunni atanna Abraham sibawa sining taunna, nainappa mabbenni kuwaro. Moto’nana pappa bajana, makkedani iyaro ataé, “Palaloka lisu ri puwakku.”
24:55 Iyakiya makkedai kakana sibawa indo’na Ribka, “Leppessanni Ribka monro sibawakki kira-kira siminggu iyaré’ga seppulo essonapa, napurapiro weddinni lao.”
24:56 Iyakiya makkedai iyaro ataé, “Aja’ tatahakka. PUWANGNGE pasiduppangekka akkattaku; palalona lisu ri puwakku.”
24:57 Nappébali mennang, “Laono mai taobbii Ribka sibawa tanaiwi pallolongenna.”
24:58 Nainappa mennang naobbii Ribka sibawa makkutana, “Maélokoga maccowériwi iyaé tauwé?” Nappébali iyaro ana’daraé, “Iyyé, maéloka.”
24:59-60 Nanapalaloni Ribka sibawa indo’ pasusunna lao sibawa atanna Abraham enrengngé sining taunna. Nainappa mennang barakkakiwi Ribka sibawa ada-adaéwé, “Tennapodo iko, Ribka mancaji indo’na majjuta tau! Tennapodo wija-wijammu patunru’i kota-kotana balimmu!”
24:61 Nainappa sadiya-sadiyani Ribka silaong sining makkunrai maloloé iya mancajiyé atanna, nainappa ménrékiwi untaé sibawa joppa maccowériwi iyaro atanna Abraham.
24:62 Na wetuéro engkani Ishak polé ri *polé ri: Siyagangngaré bettuwang mariyoloé: lao ri.* padang kessi’é, lalo ri bujung iya riyasengngé “Aléna Iya Jampangiyékka” sibawa monro ri bagiyang yattanna Kanaan.
24:63 Riséuwaé arawéng massui ri kémana maélo joppa-joppa ri dare’é, nanaitai engka unta-unta polé.
24:64 Wettunna Ribka naita Ishak, léssoni polé ri untana,
24:65 namakkutana ri atanna Abraham, “Niga iyaro tau worowané ri dare’é iya mattujué ri idi?” Nappébali iyaro ataé, “Aléna puwakku.” Nanalani Ribka saléndanna nanatongkoi rupanna.
24:66 Nainappa iyaro ataé curitai ri Ishak sininna iya puraé napogau’.
24:67 Purairo natiwini Ishak Ribka muttama ri laleng kémana Sara indo’na, nanapubainéi Ribka. Naélorini Ishak Ribka; natassaléwona atinna Ishak iya masaraé nasaba ateddéngengngi indo’na.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s