Kajajiyang 22

22:1 Siyagangngaré wettu ri munrinna Allataala mojiwi atinulurenna Abraham. Mangobbii Allataala, “Abraham!” Nanappébali Abraham, “Iyyé PUWANG.”
22:2 Adanna Allataala, “Laono ri tana Moria sibawa Ishak, ana’ tungke’mu, iya muwamaséi senna’é. Kuwaro, ri séddié bulu iya Ujellokengngékko matu, akkasuwiyangengngi ana’mu selaku akkarobangeng ritunu lao ri Iyya.”
22:3 Maélé senna’ni pappa bajana essoé, Abraham puwé’-puwé’ aju untu’ akkarobangeng ritunu nanasiyoi iyaro ajué ri lekke’na kaleddé’na. Joppani silaong Ishak sibawa duwa tau atanna lao ri onrong iya napowadaé Allataala lao ri aléna.
22:4 Ri esso iya matellué naitani Abraham iyaro onrongngé polé mabéla.
22:5 Nainappa makkeda lao ri iya duwa atannaro, “Onrono kuwaé silaong kaleddé’éwé. Iyya sibawa ana’ku maéloka lao kuwaro untu’ sompai PUWANGNGE, matu’pi talisu lao ri iko.”
22:6 Napalénne’ni Abraham iyaro aju untu’ akkarobangengngé ri salangkanna Ishak, na aléna tiwii pisoé sibawa bara apié untu’ tunui ajué. Wettunna mennang silaong joppa,
22:7 makkedani Ishak, “Ambo’!” Nappébali Abraham, “Engka aga ana’ku?” Nakkutana Ishak, “Tiwini api sibawa aju, kégani ana’ bimbala untu’ akkarobangeng ritunuéro?”
22:8 Nappébali Abraham, “Aléna muto Allataala maélo passadiyai iyaro ana’ bimbala’é.” Nainappa joppa matteru iya duwa.
22:9 Wettunna mennang lettu ri onrong iya napowadaé Allataala lao ri Abraham, patettonni séddi mézba sibawa susungngi aju tunungngéro ri yasé’na. Nainappa nasiyo ana’na nanapaléwui ri yasé’na mézbaé, ri tompo’na aju tunungngéro.
22:10 Purairo, nalani pisona maélo mpunoi ana’na.
22:11 Iyakiya mangobbii malaéka’na PUWANGNGE polé ri langié, “Abraham, Abraham!” Nappébali Abraham, “Iyyé Puwang!”
22:12 Nakkeda PUWANGNGE naolai malaéka’éro, “Aja’ mupeddiriwi iyaro ana’é iyaré’ga magagai. Uwissenni makkekkuwangngé makkedaé mappakalebbiko sibawa turu lao ri Iyya, nasaba dé’ musampéyangngi untu’ mabbéréyangngi ana’mu iya tungke’éro lao ri Iyya.”
22:13 Nainappa makkita Abraham ri seddéna nanaitani sikaju bimbala lai iya tassakkaé tanru’na ri laleng alekale’é. Nalani Abraham iyaro bimbala’é nanakkasuwiyangengngi lao ri PUWANGNGE selaku akkarobangeng ritunu passulléna ana’na.
22:14 Nasenni Abraham iyaro onrongngé “PUWANGNGE passadiyai *passadiyai iyaré’ga makkita.* iya riyapparelluwangngé”. Nalettu makkekkuwangngé makkedai tauwé “Ri yasé’na buluna PUWANGNGE passadiyai iya riyapparelluwangngé”. *PUWANGNGE passadiyai iya riyapparelluwangngé iyaré’ga paitai PUWANGNGE.*
22:15 Siseppi mangobbi malaéka’na PUWANGNGE polé ri langié lao ri Abraham,
22:16 “Makkedai PUWANGNGE: Mattanroka ri laleng asek-Ku muto, nasaba purai mupogau’ gau’éwé sibawa dé’ musampéyangngi untu’ mabbéréyangngi ana’mu iya tungke’éro lao ri Iyya,
22:17 maélo-Ka barakkakiko sibawa maona enrengngé mébbui wija-wijammu singngéga wéttowingngé ri langié sibawa singngéga kessi’é ri wiring tasi’é. Ana’ eppomu nacaui matu sining balinna mennang.
22:18 Sininna bangsaé ri linoé méllauwi matu ri Iyya kuwammengngi Ubarakkakiwi mennang pada-pada purana Ubarakkaki wija-wijammu — nasaba purani muturusi parénta-Ku.”
22:19 Purairo lisuni Abraham lao ri iya duwa atanna, nainappa silaong mennang lao ri Bersyéba, namattette’na Abraham kuwaro.
22:20 Mappunnaiwi Abraham kaka iya riyasengngé Nahor. Purana kajajiyangngé ri Bulu Moriaro, naéngkalingani Abraham makkedaé Milka, bainéna Nahor mappunnaini aruwa ana’ worowané, iyanaritu:
22:21 Us, iya macowaé, Bus, anrinna, Kemuél, iya rimunri mancajiyé ambo’na Aram,
22:22 Késéd, Hazo, Pildas, Yidlaf, sibawa Bétuél,
22:23 iya rimunri mancajiyé ambo’na Ribka. Iyanaro aruwa ana’ najajiyang Milka untu’ Nahor, silessurenna Abraham.
22:24 Nahor mappunnaiwi gundi iya riyasengngé Réuma na iyaro gundi’é najajiyangngi Tébah, Gaham, Tahas sibawa Maakha.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s