Kajajiyang 21

21:1 PUWANGNGE barakkakiwi Sara, pada-pada iya puraé najjanciyangngé.
21:2 Ri wettu iya puraé najjanciyang Allataala, wettunna macowani Abraham, mattampu’ni Sara nanajajiyang séddi ana’ worowané.
21:3 Nasenni Abraham iyaro ana’é Ishak;
21:4 na wettunna Ishak makkéumuru aruwa essona, nasunna’ni Abraham, situru sibawa paréntana Allataala.
21:5 Sératu taung umuru’na Abraham wettunna Ishak jaji.
21:6 Makkedai Sara, “Allataala pura mébbuka macawa *macawa: Ishak ri laleng basa Ibrani bettuwanna “macawai”.* nasaba arennuwang. Tungke tau iya méngkalingaéngngi iyaé gau’é macawai matu marennu silaong iyya.”
21:7 Nainappa natambai, “Nigana labe’é mulléi makkeda lao ri lakkaikku makkedaé pasusuka matu ana’? Iyakiya purani ujajiyang namuni lakkaikku macowa senna’ni.”
21:8 Napédé battowana iyaro ana’é, na ri esso pammulanna ripappésau ripasusu, pakangkani Abraham pésta marowa.
21:9 Riséuwaé esso, Ismaél, ana’ Abraham sibawa Hagar makkunrai Maséré’éro, mattengngangngi macculé-culé sibawa *macculé-culé sibawa iyaré’ga méllé-kéllé’i.* Ishak, ana’na Sara. *Siyagangngaré bettuwang mariyoloé: Ishak, ana’na Sara.*
21:10 Naitai Sara gau’éro nanakkedana lao ri Abraham, “Paddésu’i ata makkunraiéro silaong ana’na. Dé’ nawedding ana’na iyaro makkunraié tarima bagéyang polé ri asugiremmu iya namanaé matu ana’ku Ishak.”
21:11 Dé’ sises-siseng namasennang Abraham sibawa iyaro tangngaé, nasaba Ismaél ana’nato.
21:12 Iyakiya makkedai Allataala lao ri Abraham, “Aja’ mubata-bata passalenna atammu Hagar sibawa ana’naro. Turusiwi élona Sara, nasaba naolai Ishak ritu lolongekko matu wija iya Uwajjanciyangngéro.
21:13 Makkuwatoro lao ri ana’na Hagar Uwéréngngi matu maéga ana’ eppo kuwammengngi namancaji mennang séuwa bangsa. Saba’ ana’mu towi.”
21:14 Pappa bajanana maéléni, Abraham mpéréngngi Hagar inanré sibawa séddi popang bingkulang mallise’ uwai untu’ bokong ri lalengngé. Napalénne’ni iyaro anana’é ri lekke’na Hagar, nanasuroi iyaro makkunraié lao. Nanajoppana Hagar sibawa sollé ri padang kessi Bersyéba.
21:15 Wettunna cappu bokong uwaina, napalénne’ni Hagar ana’na ri yawana alekale’é,
21:16 nainappa tudang kira-kira sératu météré polé ri onrongngéro. Adanna ri laleng ati, “Dé’ utahang mitai ana’ku maté.” Nainappa terini.
21:17 Naéngkalingai Allataala saddanna Ismaél, napolé ri langié mabbicarani malaéka’na Allataala lao ri Hagar, adanna, “Aga musussai, Hagar? Aja’ mumétau. Naéngkalingani Allataala saddanna ana’mu.
21:18 Laono ri ana’mu, akkai namupattennangngi. Maéloka pancajiwi wija-wijanna séuwa bangsa iya battowaé.”
21:19 Nainappa Allataala mébbui Hagar makkita sibawa manessa, angkanna naita séddi bujung. Nalaona nanalisekiwi iyaro popang bingkulangngé sibawa uwai, nainappa napainung ana’na.
21:20 Allataala sibawangngi Ismaél. Iyaro ana’é pédé battowai; mattette’i ri padang kessi Paran, sibawa mancaji paddengngeng iya maccaé.
21:21 Indo’na pakawingngi sibawa séddi makkunrai Maséré.
21:22 Iyaro wettué Arung Abimélékh sibawa Pikhol, pallima tentarana, polé ri Abraham sibawa makkeda, “Allataala tulukko ri laleng sininna séuwa-séuwaé iya mupogau’é.
21:23 Rimakkuwannanaro, attanrono kuwaé ri yolona Allataala, makkedaé dé’ mumaélo macéko-céko lao ri iyya, iyaré’ga lao ri ana’-ana’ku, iyaré’ga wija-wijakku. Pada-pada puraka makessing ati lao ri iko, kédo makkuwatonoro lao ri iyya sibawa lao ri wanuwa iya muwonroiyéwé.”
21:24 Nakkeda Abraham, “Mattanroka.”
21:25 Iyakiya rimunri nasesse’i Abraham, Abimélékh passalenna séddi bujung iya puraé narampasa ata-atanna arungngéro.
21:26 Makkedani Abimélékh, “Dé’ uwissengngi niga pura pogau’i. Dé’pa naengka mupauwi lao ri iyya, na iyanaé pammulanna uwéngkalinga passalenna gau’éro.”
21:27 Nainappa Abraham mpéréngngi sijumella bimbala sibawa saping lao ri Abimélékh, na iya duwa tauwéro pakangkani assijancing.
21:28 Napallainni Abraham pitu ana’ bimbala polé ri bimbala makkonronna,
21:29 nanakkutana Abimélékh ri aléna, “Magi mupogau’i iyaro gau’é?”
21:30 Nappébali Abraham, “Tarimani iya pitu ana’ bimbala’éwé selaku tanranna mangakui Bapa’ makkedaé iyya ritu pura kaliwi iyaé bujungngé.”
21:31 Makkuwaniro iyaro onrongngé riyasengngi Bersyéba, *Bersyéba: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna “Bujung Tanro” iyaré’ga “Bujung Pitu”.* nasaba kuwaniro iya duwa tauwéro mattanro.
21:32 Puranana mennang pakangka assijancing ri Bersyéba, lisuni Abimélékh sibawa Pikhol ri wanuwanna tau Filistingngé.
21:33 Nanatanenna Abraham sipong aju tamariska ri Bersyéba namappammulai wettuéro iyaro onrongngé napakéi untu’ sompai PUWANGNGE, Allataala iya mannennungengngé.
21:34 Purairo monroni Abraham maitta-itta ri wanuwanna tau Filistingngé.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s