Kajajiyang 20

20:1 Létté’i Abraham polé ri Mamré lao ri bagiyang yattanna tana Kanaan, sibawa mattette ri pallawangenna Kadés sibawa Syur. Siyagangngaré wettu ri munrinna, wettunna monroi ri Gerar,
20:2 napowadai makkedaé Sara bainéna iyanaritu anrinna. Rimakkuwannanaro Arung Abimélékh polé ri Gerar nasuroi surona tiwii Sara ri aléna.
20:3 Riséuwaé wenni nappaitangngi Allataala aléna lao ri arungngéro ri laleng nippi, sibawa makkeda, “Matéko matu, nasaba purai muwala iyaro makkunraié; saba’ purani mallakkai.”
20:4 Iyakiya Abimélékh dé’pa narapii géssai Sara, nakkeda iyaro arungngé, “Puwang, dé’ upasala! Maéloiga Puwangngé pabbinasaka sibawa bangsaku?
20:5 Aléna muto Abraham powadai makkedaé iyaro makkunraié anrinna, sibawa iyaro makkunraié makkeda makkuwa towiro. Purai upogau’ iyaro gau’é sibawa ati mapaccing, jaji dé’ upasala.”
20:6 Nappébali Allataala ri laleng nippiéro, “Mémeng, Uwisseng makkedaé mupogau’i sibawa ati iya mapaccingngé. Rimakkuwannanaro Ulawa-lawaiko pogau’ dosa lao ri Iyya, sibawa dé’ Uleppessakko géssai iyaro makkunraié.
20:7 Iyakiya makkekkuwangngé, palisuni lao ri lakkainna. Lakkainna séddiwi nabi, nanassempajangekko matu kuwammengngi dé’ mumaté. Iyakiya rékko dé’ mupalisui, éngngerangngi, iko sibawa sininna ra’ya’mu matéi matu!”
20:8 Pappa bajanana, maélé senna’ni Abimélékh mobbii sininna pegawénna sibawa powadangngi mennang sininna kajajiyangngéro. Métau senna’ni mennang.
20:9 Purairo naobbini Abimélékh Abraham sibawa makkutana, “Aga pura mupogau’ lao ri idi? Aga asalakku lao ri iko, angkanna mupapoléi abalaéwé ri yasé’ku sibawa akkarungekku? Dé’ siseng nasipato’ko pogau’i pada-padaéro lao ri iyya.
20:10 Magi mupogau’i makkuwaéro?”
20:11 Nappébali Abraham, “Uwasengngi, kuwaé dé’gaga tau iya métaué ri Allataala, angkanna riyunoka matu ri tau iya macinnaiyéngngi bainéku.
20:12 Na mémengngi iyaro anrikku. Manguru ambo’ki, iyakiya laing indo’, nainappaki kawing.
20:13 Na wettunna Allataala suroka salaiwi bolana ambo’ku sibawa sollé ri wanuwa-wanuwa laingngé, makkedaka lao ri bainéku, ‘Pannessani atinuluremmu lao ri iyya sibawa makkeda lao ri tungke tauwé makkedaé iyya’é kakamu.’ ”
20:14 Purairo napalisuni Abimélékh Sara lao ri Abraham, na wettuéro nawéréng towi ata-ata, bimbala sibawa saping.
20:15 Adanna iyaro arungngé lao ri Abraham, “Iyanaé sininna wanuwakku; mattette’no kéga mupoji.”
20:16 Nainappa makkeda lao ri Sara, “Purani uwéréng kakamu sisebbu dowi péra’ selaku butti lao risininna tauwé makkedaé tonget-tongekko dé’ mupasala.”
20:17-18 PUWANGNGE pura mébbui manang sininna makkunraié ri saorajana Abimélékh nasaba kajajiyangngé sibawa Sara, bainéna Abraham. Nainappa massempajang Abraham lao ri Allataala, na Allataala pajjappai Abimélékh, bainéna sibawa ata-atanna makkunraié, angkanna iyaro sining makkunraié weddinni mémmana’si.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s