Kajajiyang 17

17:1 Wettunna Abram makkéumuru aséra pulona aséra taung, nappaitanni aléna PUWANGNGE lao ri aléna sibawa makkeda, “Iyya’na Allataala Iya Pommakuwasaé. Atinuluri-Ka sibawa tuli pogau’ni élo-Ku.
17:2 Maélo-Ka siyo assijancing sibawa iko enrengngé mpérékko wija-wijan iya maégaé.”
17:3 Nasuju’na Abram, nainappa makkeda Allataala,
17:4-5 “Iyanaé assijancing iya Uwébbué sibawa iko: Majjanci-Ka makkedaé mancajiko matu ambo’na toriyolona maéga bangsa. Rimakkuwannanaro asemmu tenniyana Abram, sangadinna Abraham. *Abraham: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani riyéngkalingai pada-pada ada iya bettuwanna: “Ambo’na toriyolona maéga bangsa”.*
17:6 Maélo-Ka mpérékko maéga ana’ eppo, na ri yelle’na mennang engka matu mancaji arung. Makkuwamani égana matu wija-wijammu, angkanna mancajiwi matu mennang bangsa-bangsa.
17:7 Maélo-Ka rupaiwi jancik-Ku lao ri iko sibawa lao ri wija-wijammu, massossoreng, na iyaro assijancik-Ku mannennungengngi. Maélo-Ka mancaji Allataalamu sibawa Allataalana wija-wijammu.
17:8 Maélo-Ka mpérékko sibawa wija-wijammu, iyaé tanaé, iya muwonroiyé makkekkuwangngé selaku tau laing. Sininna tana Kanaan mancajiwi matu appunnangenna ana’ eppomu untu’ mannennungeng sibawa maélo-Ka mancaji Allataalana mennang.”
17:9 Makkedasi paimeng Allataala lao ri Abraham, “Harusu tokko matinulu lao ri assijancingngéwé, muwi iko iyaré’ga wija-wijammu massossoreng.
17:10 Iko sibawa sininna wijammu iya worowané harusu’i risunna.
17:11-12 Mappammulai makkekkuwangngé harusu’ko sunna’i tungke ana’lolo worowané iya makkéumuru’é aruwa essona, muttama’ni sining ata iya jajiyé ri bolamu iyaré’ga iya muwelliyé. Iyaro sunna’é mancaji tanrangngi polé ri assijancingngé ri yelle’ta, Iyya sibawa iko.
17:13 Tungke tau harusu’i risunna, na iyaro mancaji matu tanrang mallahéreng iya mappaitangngéngngi makkedaé iyaro assijancik-Ku sibawa iko mannennungengngi.
17:14 Tungke worowané iya dé’é narisunna dé’na nariyangga’ anggota umma’-Ku nasaba dé’ nakkatenning ri assijancik-Ku.”
17:15 Nainappa makkeda Allataala lao ri Abraham, “Aja’na muwobbii bainému Sarai; mappammulai makkekkuwangngé asenna Sara.
17:16 Maélo-Ka barakkakiwi nanajajiyangngi matu séddi ana’ worowané iya maéloé Uwérékko. Ya, maélo-Ka barakkakiwi Sara, namancaji matu indo’na toriyolona bangsa-bangsaé. Ri yelle’na wija-wijanna engka matu arung.”
17:17 Nasuju’na Abraham, iyakiya macawai wettunna mappikkiri, “Pékkugi wedding séddié worowané iya makkéumuru’énna sératu taung lolongeng ana’? Pékkugi wedding Sara mémmana ri umuru aséra pulona taung?”
17:18 Nanakkedana lao ri Allataala, “Makessingengngi Ismaélna bawang iya mancajiyé ahli warisi’ku.”
17:19 Iyakiya makkedai Allataala, “Dé’. Sara bainému jajiyang matu ana’ worowané sibawa muwasengngi matu Ishak. *Ishak: Iyaé asengngé ri laleng basa Ibrani bettuwanna: “macawai”.* Maélo-Ka matinulu lao ri assijancik-Ku sibawa iyaro ana’é enrengngé wija-wijanna untu’ mannennungeng. Iyaro assijancingngé mannennungengngi.
17:20 Iyakiya Utarima towi paréllaummu passalenna Ismaél. Rimakkuwannanaro Ubarakkakiwi matu sibawa Uwéréngngi wija-wija iya maégaé. Mancajiwi matu toriyolona seppulo duwa kapala suku, sibawa wija-wijanna Upancajiwi matu séuwa bangsa iya battowaé.
17:21 Iyakiya assijancik-Ku Usiyoi matu sibawa Ishak, ana’mu iya najajiyangngé matu Sara, taung mangoloé kira-kira wettu pada-padaéwé.”
17:22 Puranana makkeda makkuwaro, nasalaini Allataala Abraham.
17:23 Iyatoro essoé, naturusini Abraham Allataala sibawa nasunna’i Ismaél ana’na, sibawa sininna tau worowané ri lalempolana, muttama’ni sining ata iya jajiyé ri lalempolana iyaré’ga iya naelliyé.
17:24 Aséra pulona aséra taung umuru’na Abraham wettunna risunna’
17:25 sibawa Ismaél ana’na, makkéumuru seppulo tellu taung.
17:26 Risunna’i mennang massamang esso,
17:27 silaong sininna atanna Abraham.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s