Kajajiyang 13

13:1 Nasalaini Abram Maséré nalao mattuju ri manorang, mattuju ri bagiyang yattanna Kanaan sibawa bainéna enrengngé sininna appunnangenna, naccowé tona Lot.
13:2 Sugi senna’i Abram; mappunnaiwi bimbala, bémbé, saping, péra’to sibawa ulaweng.
13:3 Nalaona polé ri séddié onrong lao ri onrong iya laingngé, mattuju ri Bétel. Lettu’ni ri daéra ri pallawangenna Bétel sibawa Ai, ri onrong makare’é nakkémaiyé riyolo
13:4 sibawa patettong mézba. Kuwaniro sompai PUWANGNGE.
13:5 Mappunnai towi Lot kaluwarga sibawa ata-ata enrengngé bimbala, bémbé sibawa saping.
13:6 Rimakkuwannanaro iyaro tanaé kuwaro dé’ nagenne padang wellana untu’ naonroi mennang sipadduwa, saba’ maéga senna olokolo’na mennang.
13:7 Nakajajiyanna assasangngé ri yelle’na sining pakkampina Abram sibawa sining pakkampina Lot. (Iyaro wettué tau Kanaangngé sibawa tau Féris-é naonroi mupi iyaro tanaé.)
13:8 Makkedani Abram lao ri Lot, “Idi’é massilessurekki, dé’ namakessing rékko sining taummu sibawa sining taukku pada massasai.
13:9 Rimakkuwannanaro makessingengngi massarakki. Piléni bagiyang kéga polé ri tanaéwé iya mupojiyé. Rékko laoko kuwaé, maéloka lao ri iya laingngé.”
13:10 Mattironi Lot mattulili nanaitani makkedaé sininna Lompo Yordan, lettu ri kota Zoar maéga uwaina, pada-pada Tammenna PUWANGNGE *Tammenna PUWANGNGE: majjello’i lao ri Tammeng Edén.* iyaré’ga pada-pada tana Maséré. (Makkuwaniro keadaanna ri wettu dé’napa naancuru’i PUWANGNGE kota-kota Sodom sibawa Gomora.)
13:11 Angkanna napiléni Lot sininna Lompo Yordanro, nainappa joppa mattuju lilau. Makkuwaniro iya duwa tauwéro massarang.
13:12 Abram tette’i monro ri tana Kanaan, naiya Lot makkémai ri kota-kotaé ri lompo’é lettu seddéna Sodom.
13:13 Iyaro kota Sodom naonroiwi sining tau iya maja senna’é sibawa madosaé lao ri PUWANGNGE.
13:14 Laonana Lot, makkedani PUWANGNGE lao ri Abram, “Polé ri onrong mutettongiéro, akkitano madécéd-décéng mattulili;
13:15 Maéloka mabbéréyangngi lao ri iko sibawa lao ri wija-wijammu sininna tana iya muwitaéro kuwammengngi namancaji appunnangemmu mannennungeng.
13:16 Uwérékko matu wija-wija iya maéga senna’é, angkanna dé’ muwi séddi tau mulléi bilangngi mennang. Pada-pada dé’ naulléi tauwé bilangngi awué ri tanaé, makkuwatoniro wija-wijammu dé’ matu nariyullé bilang.
13:17 Makkekkuwangngé, jalajja’ni sininna tanaéwé, saba’ maélo-Ka mpérékko.”
13:18 Purairo napalétté’ni Abram akkémanna nainappa mattette ri seddéna aju-kajung makarame’ onrong assompangngé ri Mamré seddéna Hébron, nakkuwaniro patettong mézba untu’ PUWANGNGE.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s