Kajajiyang 12

12:1 Nakkeda PUWANGNGE lao ri Abram, “Salaini wanuwammu, kaluwargamu sibawa bolana ambo’mu, nainappa laoko ri wanuwa iya Ujellokengngékko matu.
12:2 Maélo-Ka mpérékko wija iya maégaé sibawa mancajiwi matu bangsa iya battowaé. Maélo-Ka barakkakiko sibawa mébbui asemmu tarompo, angkammu mancaji matu barakka.
12:3 Maélo-Ka barakkakiwi sining tau iya barakkakiyéngngékko sibawa tanroiwi sining tau iya tanroiyéngngékko. Nasaba iko maélo-Ka barakkakiwi sininna bangsaé ri linoé.” *Nasaba … bangsaé ri linoé; iyaré’ga: Sininna bangsaé méllauwi matu lao ri Iyya kuwammengngi ribarakkakiwi mennang pada-pada pura Ubarakkakiko.*
12:4-5 Pituppulo lima taung umuru’na Abraham wettunna nasalai Haran, situru sibawa paréntana PUWANGNGE lao ri aléna. Joppai Abram lao ri tana Kanaan silaong sibawa Sarai bainéna, sibawa Lot anauréna, enrengngé sininna waramparanna nenniya ata-ata iya nalolongengngé mennang ri Haran. Lettu’nana mennang ri Kanaan,
12:6 najalajja’ni Abram iyaro tanaé narapi lettu ri aju makare’é ri More, iyanaritu onrong assompangngé ri Sikhem. (Iyaro wettué naonroi mupi tau Kanaangngé iyaro tanaé.)
12:7 Nappaitanni aléna PUWANGNGE lao ri Abram sibawa makkeda lao ri aléna, “Iyanaé wanuwa iya maéloé Uwabbéréyang lao ri wija-wijammu.” Nainappa patettonni Abram séddi mézba kuwaro untu’ PUWANG iya puraé mappaitangngi aléna lao ri Abram.
12:8 Purairo napatteruni joppana liyattang, ri daéra mabbulu-bulué ri seddé alauna kota Bétel, sibawa makkéma ri pallawangenna Bétel sibawa kota Ai; Bétel ri seddé yajang na Ai ri seddé alau. Kuwatoniro patettong mézba sibawa sompai PUWANGNGE.
12:9 Nainappa napatterusi joppana polé ri séddié onrong lao ri onrong rappina, mattuju ri bagiyang yattanna tana Kanaan.
12:10 Iyakiya ri Kanaan mattengngangngi akkadéreng iya masero senna’é, angkanna Abram laowi pédé mabélasi liyattang, ri wanuwa Maséré untu’ monro kuwaro lettu labe’ iyaro abalaé.
12:11 Wettunna maélo malléttoiwi pakkaséséngngé sibawa muttama ri wanuwa Maséré, makkedani lao ri Sarai bainéna, “Magelloko, bainéku.
12:12 Rékko naitako tau Maséré’é, nasengngi matu mennang makkedaé iko bainékuko nainappa pasti naunoka na iko naleppessakko tuwo.
12:13 Jaji makessingengngi akkeda bawanno makkedaé iko anrikku kuwammengngi naleppessakka tuwo sibawa nagaukeng sibawa makessing nasaba iko.”
12:14 Na tongenna, nalléttoinnana Abram pakkaséséngngé sibawa lettu ri wanuwa Maséré, naitani tau Maséré’é makkedaé magello senna’i Sarai.
12:15 Siyagangngaré tau pegawé saorajaé mitai sibawa powadangngi arungngé temmaka gellona makkunraiéro; rimakkuwannanaro ritiwini lao ri saorajana arungngé.
12:16 Nasaba Sarai, nagaukenni arungngé Abram sibawa makessing enrengngé mpéréngngi ata-ata, bimbala makkonrong sibawa bémbé, saping, kaleddé sibawa unta.
12:17 Iyakiya nasaba arungngé nalai Sarai, napapoléni PUWANGNGE sining lasa iya mappakatau-taué ri arungngé sibawa sining tauwé ri laleng saorajana.
12:18 Nainappa naobbini arungngé Abram sibawa makkutana ri aléna, “Aga iya pura mupogau’éro lao ri iyya’é? Magi dé’ muwappaissengengngi makkedaé bainému?
12:19 Magi mumakkeda makkedaé anrimmu sibawa muleppessakka malai mancaji bainéku? Iyanaé bainému; alai namulao!”
12:20 Napparéntanni arungngé lao risiyagangngaré pegawénna, nanapassui mennang Abram polé ri wanuwaéro silaong sibawa bainéna enrengngé sininna appunnangenna.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s