Assureng 8

8:1 Nanakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, “Laono mangolo ri arungngé namupalettukengngi iyaé pasengngé: ‘Palaloni umma’-Ku lao untu’ massompa ri Iyya.
8:2 Rékko musampéyangngi, iyaé wanuwaé Upennoiwi matu sibawa cuppang selaku pahukkungeng.
8:3 Pennoi matu Salo Nil sibawa cuppang, angkanna iyaro cuppangngé massui polé ri uwaié nauttama ri laleng saorajamu, ri laleng bili’ sibawa onrong atinrommu, ri laleng bolana sining pejaba’é sibawa ra’ya’é, mala ri laleng onrong attunung rotié sibawa panci-pancié.
8:4 Iyaro sining cuppangngé luppe’i matu sibawa mémpériko, sininna pejaba’é sibawa ra’ya’é.’ ”
8:5 Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, “Suroi Harun makkajuwangngi tekkenna ri yasé’na sining salo’e, sépe’-sépe’é sibawa sining kolangngé kuwammengngi napada cumpa cuppangngé sibawa pennoiwi tana Maséré.”
8:6 Nanakkajuwanni Harun tekkenna ri yasé’na sininna uwai, nanacumpana sining cuppangngé pennoiwi sininna wanuwaé.
8:7 Iyakiya sining tukang passéhéré’é pakéi pangissengeng mappallennye-lennye’na mennang, nanaébbuto sining cuppang makkacumpareng ri wanuwaéro.
8:8 Nariyobbina Musa sibawa Harun ri arungngé, namakkeda, “Assempajanno lao ri PUWANGNGE kuwammengngi napallennye’i sining cuppangngéwé, naupalaloi bangsamu lao untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri PUWANGNGE.”
8:9 Nappébali Musa, “Masennang atikku maélo massempajang untu’ Puwakku. Pattentuni wettunna, nauwassempajangengngi matu Puwakku, sining pejaba’é sibawa ra’ya’é. Naripaleppe matu Puwakku polé risining cuppangngéro, nadé’na gaga matu tassésa, sangadinna ri Salo Nil.”
8:10 Nappébali iyaro arungngé, “Assempajanno untu’ aléku baja.” Nakkeda Musa, “Maéloka pogau’i aga iya naéllauwé Puwakku. Nanaissengngi matu Puwakku makkedaé dé’gaga Allataala laingngé pada-padanna PUWANGNGE, Allataalata.
8:11 Napaleppe’i matu Puwakku, sining pejaba’é sibawa ra’ya’é polé risining cuppangngéro. Dé’na matu gaga cuppang risining bolaé, sangadinna ri Salo Nil.”
8:12 Nainappa nasalai Musa sibawa Harun arungngé. Namassempajanna Musa lao ri PUWANGNGE kuwammengngi Napallennye’i sining cuppang iya ripapoléngengngéngngi arungngé.
8:13 Natarimani PUWANGNGE paréllaunna Musa, nasining cuppang iya engkaé risining bolaé, ri seddé-seddé bolaé sibawa dare’é maté manenni.
8:14 Napaddeppungenni tau Maséré’é iyaro bakké cuppangngé narapi maggoppo-goppo, angkanna makebbong sininna wanuwaé.
8:15 Wettunna naita arungngé makkedaé iyaro sining cuppangngé maténi, matedde atini. Napada-pada iya pura napowadaé PUWANGNGE, dé’ namaélo arungngé bati-batiwi ada-adanna Musa sibawa Harun.
8:16 Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, “Suroi Harun munrui tanaé sibawa tekkenna, natappinrana matu awué mancaji namo risininna wanuwa Maséré.”
8:17 Nanaunruni Harun tanaé sibawa tekkenna, nasininna awué ri Maséré tappinrani mancaji namo iya katulungngéngngi tauwé sibawa olokolo’é.
8:18 Sining ahli passéhéré’na berusahani pakéi pangissengeng mappalennye-lennye’na mennang untu’ pakangkato namo-namo, iyakiya dé’ naulléi mennang. Kégi-kégi engka namo,
8:19 angkanna sining ahli passéhéré’éro makkeda lao ri arungngé, “Iyaé pangkaukenna Allataala.” Iyakiya iyaro arungngé matedde atiwi, napada-pada iya pura napowadaé PUWANGNGE, iyaro arungngé dé’ namaélo bati-batiwi ada-adanna Musa sibawa Harun.
8:20 Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, “Laono baja maélé senna sita arungngé wettunna nonno ri saloé, namupalettukengngi adak-Kué: ‘Palaloi umma’-Ku lao massompa ri Iyya.
8:21 Rékko musampéyangngi, Upapoléi matu lale’é ri iko, risining pejaba’é sibawa ra’ya’é. Sining bolana tau Maséré’é, mala sininna wanuwaé pennoi matu sibawa lale.
8:22 Iyakiya maélo-Ka passangadiwi daéra Gosyén, onrong naonroiyé umma’-Ku. Kuwaro dé’gaga matu lale, kuwammengngi muwissengngi makkedaé Iyya, PUWANG, iya pogau’éngngi iyaro.
8:23 Maéloka passilaingengngi *Manuru siyagangngaré bettuwang mariyoloé passilaingengngi; manuru basa Ibraninna “akkamajareng”.* umma’-Ku sibawa ra’ya’mu. Iyaro anu makalallaingngé kajajiyangngi matu baja.’ ”
8:24 Papoléni PUWANGNGE lale iya maéga senna’é ri saorajana arungngé sibawa ri bolana sining pejaba’é. Sininna wanuwa Maséré manrasa-rasa senna’ni nasaba iyaro lale’é.
8:25 Nariyobbina Musa sibawa Harun ri arungngé namakkeda, “Laono makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri Allataalamu, iyakiya ri wanuwaénnaé bawang.”
8:26 Nappébali Musa, “Makessingengngi aja’, nasaba tassinggungngi matu tau Maséré’é rékko naitai iyaro pakkasuwiyatta, namattentuni nagenrukki matu batu gangka maté.
8:27 Harusu’ki lao ri padang kessi’é bélana tellungngesso allalengeng untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri PUWANG Allataala, pada-pada iya Napparéntangngé lao ri idi.”
8:28 Nakkeda arungngé, “Makessinni, upalaloko lao ri padang kessi’é untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri PUWANG, Allataalamu, assaleng aja’ muwa mulao mabéla. Engngerangngi, assempajangekka!”
8:29 Nappébali Musa, “Labe’kuna, masitta’ka massempajang lao ri PUWANGNGE kuwammengngi iyaro sining lale’é nasalaiwi Puwakku baja, sining pejaba’é sibawa ra’ya’é. Iyakiya aja’na tabellésiki sibawa aja’ talawa-lawaiwi bangsa Israélié lao untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri PUWANGNGE.”
8:30 Nasalaini Musa arungngé, namassempajang lao ri PUWANGNGE,
8:31 nanatarimani PUWANGNGE sempajanna Musa. Iyaro sining lale’é makkalutturenni salaiwi arungngé, sining pejaba’é sibawa ra’ya’é. Dé’na muwi séddi monrona.
8:32 Iyakiya iyaé sisengngé matedde ati mupi arungngé sibawa dé’ namaélo palaloi iyaro bangsa Israélié lao.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s