Assureng 5

5:1 Nanalaona Musa sibawa Harun mangolo ri arung Maséré sibawa makkeda, “Makkuwaiyé paréntana PUWANG, Allataalana Israélié, ‘Palaloi bangsa-Ku lao kuwammengngi weddingngi mennang massompa lao ri Iyya ri padang kessi’é.’ ”
5:2 Nakkutana arungngé, “Niga iyaro PUWANGNGE? Magi naharusu’ka bati-batiwi sibawa palaloi bangsa Israélié lao? Dé’ uwissengngi iyaro PUWANGNGE, sibawa dé’ upalaloi bangsa Israélié lao.”
5:3 Nakkeda Musa sibawa Harun, “Purani nappaitang aléna Allataalana tau Ibranié lao ri idi. Palaloni lao ri padang kessi’é sibbéla tellungngesso allalengeng untu’ makkasuwiyang akkarobangeng lao ri PUWANG, Allataalata. Rékko dé’ naripogau’ iyaro gau’é, naunoki matu sibawa lasa iyaré’ga musu.”
5:4 Adanna arungngé lao ri Musa sibawa Harun, “Magi muwébbui iyaro sining tauwé mallupaiwi jama-jamanna mennang? Suroi iyaro ata-ataé majjama!
5:5 Iyaro sining tauwé maéga senna’ni jumellana. Namakkekkuwangngé maéloko kuwammengngi mappésauwi mennang majjama!”
5:6 Iyatoro essoé sining jennang bangsa Maséré’é sibawa sining mandoro bangsa Israélié lolongeng parénta polé ri arungngé,
5:7 “Aja’na muwabbéré daramé lao ri bangsaéro untu’ mébbu bata. Leppessanni aléna mennang lao sappai.
5:8 Iyakiya suroi mennang mébbu bata dé’ nakurang jumellana pada iya pura labe’é. Maéloi mennang makkuttu-kuttu bawang; iyanaro saba’na natteru mennang mannoko-noko kuwammengngi naripalalo lao untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri Allataalana mennang.
5:9 Passai iyaro sining tauwé majjama lebbi rejjing, kuwammengngi nasibu’ sibawa jama-jamangngé nadé’ nappunnai wettu untu’ méngkalinga curita-curita bellé.”
5:10 Massuni sining jennang bangsa Maséré’é sibawa sining mandoro Israélié namakkeda lao risining tau Israélié, “Napparéntangngi arungngé kuwammengngi nadé’na nariwérékko daramé.
5:11 Iko muto harusu sappai kégi-kégi, iyakiya éngngerangngi, bata iya muwébbué dé’ nawedding kurang polé ri pura labe’é.”
5:12 Nanalaona tau Israélié jalajja’i sininna tana Maséré untu’ paddeppungeng daramé.
5:13 Maddessa’ni matteru sining jennangngé kuwammengngi natungke esso powassélé’i mennang bata iya padaé égana pada-pada wettunna mennang riwéréng daramé.
5:14 Iyaro sining jennangngé naunruni sining mandoro Israél iya risuroé jagaiwi jama-jamangngé. Makkutanani mennang, “Magi makkekkuwangngé bangsamu dé’na napowassélé bata iya padaé égana pada-pada riyolo?”
5:15 Nanalaona mangolo sining mandoro Israélié ri arungngé sibawa maddaréké, “Magi Datu napogau’i makkuwaé lao ri idi?
5:16 Dé’na nariwérékki daramé, iyakiya ripassaki mébbu bata! Makkekkuwangngé riyunruni padahal pegawé-pegawénna Datu ritu pasala!”
5:17 Nappébali arungngé, “Mémeng makuttuko sibawa dé’ mumaélo majjama. Iyanaro saba’na namuwéllau paramisi ri iyya untu’ makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri PUWANGNGE.
5:18 Laono majjama paimeng! Dé’na matu nariwérékko daramé, iyakiya tette’ko harusu mébbu bata iya padaé égana.”
5:19 Napahanni iyaro sining mandoro’é makkedaé engkai mennang ri laleng asukkarakengngé wettunna ripaissengi makkedaé sining tau Israélié harusu’i powassélé bata iya tette’é pada égana pada-pada pura labe’é.
5:20 Wettunna mennang massu polé ri saorajaé, siruntu’ni mennang Musa sibawa Harun iya mattengngangngé tajengngi mennang.
5:21 Nakkeda iyaro sining mandoro’é, “Naisseng PUWANGNGE pangkaukemmu! Nahukkukko matu! Iko ritu nassabariwi naribenciki ri arungngé sibawa sining pegawénna, angkanna maéloi mpunoki.”
5:22 Namangolosi Musa ri PUWANGNGE sibawa makkeda, “PUWANG, magi namaja makkuwaro Mugaukengngi bangsa Israélié? Magi Musuroka lao kuwaé?
5:23 Sipongenna mangoloka ri arungngé sibawa mabbicara ri laleng asem-Mu, mammulani callai iyaé bangsaé. Nadé’ aga-aga Mupogau’ untu’ tulungngi mennang.”
5:24 Nanakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, “Makkekkuwangngé muwitai matu pékkugi-Ka tinda lao ri arungngé. Upassai matu paleppe’i bangsa-Ku. Sitongenna, upassai matu paddésu’i mennang polé ri wanuwaéwé.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s