Assureng 40

40:1 Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,
40:2 “Patettongngi Kéma-Ku ri tanggala séddi uleng séddi.
40:3 Puttama’i ri lalenna Petti Assijancingngé iya mallise’é Seppulo Parénta sibawa pasanni kaing pattongkoé ri yolona.
40:4 Taroi méjangngé sibawa passakke’na. Puttama towi ajé lampué sibawa pasangngi lampunna.
40:5 Palénne’i mézba ulaweng onrong mattunu dupaé ri yolona Petti Assijancingngé, namugattungngi kaing paddenringngé ri sumpanna Kémaé.
40:6 Palénne’i mézba untu’ akkarobangeng ritunué ri yolona sumpang Kémaé.
40:7 Taroi kullang uwai ri pallawangenna Kémaé sibawa mézbaéro, nainappa muliseki sibawa uwai.
40:8 Nainappa mupasang téndaé mattulilingiwi seddéna Kémaé, sibawa gattungngi kaing paddenringngé ri pintu gerbang seddéna.
40:9 Nainappa Kémaé sibawa sininna passakke’na harusu’i muwakkasuwiyangeng lao ri Iyya sibawa cara minnyakiwi sibawa minnya upacara, na iya manennaro ripallaingngi untu’ Iyya.
40:10 Akkasuwiyangengngi mézbaé sibawa sininna passakke’na sibawa caraéro, kuwammengngi na iya manenna ripallaingngi untu’ Iyya.
40:11 Ebbu towi makkuwaro kullang uwaié sibawa pallanggana.
40:12 Purairo, suroi Harun sibawa ana’-ana’na polé ri sumpang Kémaé sibawa bissaiwi aléna.
40:13 Pasangngi pakéyang imangngé ri Harun, sibawa minnyakiwi kuwammengngi ripallaingngi untu’ tumaningi-Ka selaku imang.
40:14 Nainappa musuro ana’-ana’na maddeppé, namupapasangiwi kaméja ri mennang.
40:15 Nainappa muminnyaki mennang pada-pada muminnyakinna ambo’na, kuwammengngi naullé towi mennang tumaningi-Ka selaku imang. Nasibawang upacara minnya’éro, massossorengngi sukunna makkatenningngi jabatang imangngé.”
40:16 Napogau’ni Musa sininna pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE.
40:17 Na ri tanggala séddi uleng séddi ri laleng taung maduwaé nasalainnana bangsa Israélié Maséré, ripasanni Kémana PUWANGNGE.
40:18 Napalénne’ni Musa sining pallanggana, patettongngi sining rangkana, pasangngi sining ajunna mappoloé, sibawa patettongngi sining allirinna.
40:19 Nainappa napallebba pabbingeng Kémaé sibawa pattongko bagiyang saliwenna ri yasé’na pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE.
40:20 Nainappa naputtama iya duwa batuéro ri laleng Petti Assijancingngé. Nainappa napasang Musa pattongkona Pettiéro sibawa naputtama’i aju pabbuléna ri laleng tolinna.
40:21 Nainappa nataro iyaro Pettié ri laleng Kémaé sibawa gattungngi kaing passampona ri yolona, pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri aléna.
40:22 Nainappa nataro Musa méjangngé ri laleng Kémaé, ri bagiyang manoranna ri seddé saliwenna kaingngé,
40:23 nainappa ripalénne roti ripatalaé ri yasé’na méjangngéro.
40:24 Ajé lampué ripalénne’i ri laleng Kémaé, ri bagiyang yattang, siyolong sibawa méjangngéro,
40:25 nainappa ripalluwa iyaro sining lampué ri yolona PUWANGNGE.
40:26 Mézba ulawengngé ritaroi ri laleng Kémaé, ri yolona kaingngé,
40:27 naritunu dupa mabaué pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.
40:28 Musa gattungngi kaing pallawa sumpanna Kémaé,
40:29 na ri yolona sumpangngéro nataroi mézbaé untu’ akkarobangeng ritunu. Ri yasé’na mézbaéro riyakkasuwiyangengngi akkarobangeng ritunué sibawa akkarobangeng ripatalaé.
40:30 Kullang gessaé nataroi ri pallawangenna Kémaé sibawa mézbaé, nanalisekiwi sibawa uwai.
40:31 Musa, Harun sibawa ana’-ana’na bissaiwi limanna sibawa ajéna kuwaro,
40:32 sises-siseng mennang muttama ri laleng Kémana PUWANGNGE iyaré’ga maddeppériwi mézbaé.
40:33 Ri mattulilinna Kémaé sibawa mézbaéro napasangngi Musa téndaé, nainappa nagattung kaing pallawana pintu gerbang seddé Kémaé. Natépu manenna sininna jama-jamangngéro.
40:34 Nananonnona ellungngé tongkoi Kémana PUWANGNGE, sibawa pennoni iyaro Kémaé sibawa cahaya ahadérékenna PUWANGNGE.
40:35 Narimakkuwannanaro dé’na naulléi Musa muttama ri laleng Kémaéro.
40:36 Sises-siseng iyaro ellungngé ménré ri yasé’na Kémana PUWANGNGE, nabongkara’i bangsa Israélié akkémanna mennang untu’ létté ri onrong laingngé.
40:37 Iyakiya rékko iyaro ellungngé dé’ naénré, dé’ mennang najoppa polé kuwaro.
40:38 Ri wettu solléna bangsa Israélié, engkai PUWANGNGE ri Kémaéro ri laleng rupa ellung ri essoé sibawa ri laleng rupa api ri wennié.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s