Assureng 38

38:1 Malani Bézaleel aju akasia, nainappa naébbu mézba untu’ akkarobangeng ritunué. Iyaro mézbaé massulapa’i, lampéna sibawa sakkana tungke-tungke 2,2 météré, sibawa tanréna 1,3 météré.
38:2 Ri tungke sunna ri yasé riyébburengngi tanru iya masséddié sibawa mézbaéro. Iya manenna rilapiriwi sibawa gessa.
38:3 Naébbu towi pamuttu-pamuttué, sikopangngé, mangko’-mangko’é, sondo’-sondo’é sibawa onrong apié. Sininna iyaro paréwaé riyébbui polé ri gessaé.
38:4 Naébburengngi anengeng kawe polé ri gessaé iya nabbebbekengngé ri mézbaé bagiyang yawana, tanréna sitengngana polé ri tanréna mézbaé.
38:5 Nainappa naébbureng eppa toling untu’ aju pabbuléna polé ri iya eppa sunna ri yawanaro.
38:6 Iyaro aju pabbuléé naébbui polé ri aju akasiaé iya rilapiriyé sibawa gessa.
38:7 Nainappa iya duwa aju pabbulééro, riputtama ri laleng tolit-toling ri iya duwa benrénna mézbaéro. Iyaro mézbaé naébbui polé ri pépengngé sibawa bagiyang lalenna makkalebbong.
38:8 Bézaleel mébbui kullang gessaé sibawa tudangenna poléto ri gessaé. Iyaro gessaé poléi risining camming appunnangenna sining makkunrai iya mattumaniyé ri sumpanna Kémana PUWANGNGE.
38:9 Nasapponi Bézaleel seddé yolona Kémana PUWANGNGE sibawa ténda polé ri kaing lénang alusu’é. Ri bagiyang yattanna, lampéna 44 météré,
38:10 ritahangngi ri duwappulo alliri gessa, tungke-tungke pallangga gessa, sibawa pakkadak-kadang nenniya toling polé ri péra’é.
38:11 Ri seddé manoranna riyébbureng towi pada-padaéttoro.
38:12 Ri seddé yajanna ripasangiwi ténda 22 météré lampéna, sibawa seppulo alliri enrengngé seppulo pallangga; pakkadak-kadang sibawa pallambunna riyébbui polé ri péra’e.
38:13 Ri seddé alauna, iya engkaé tange’na, sakkana téndana 22 météré.
38:14-15 Ri abéyo sibawa ataunna tangé’ro ripasangiwi ténda, tungke-tungke lampéna 6,6 météré, sibawa tellu alliri nenniya tellu pallangga.
38:16 Sininna téndaé iya mattulilingiyéngngi téndaéro riyébbui polé ri kaing lénang alusu’é.
38:17 Pallanggana sining allirinna riyébbui polé ri gessaé, na pakkadak-kadanna, lambunna sibawa coppo allirinna riyébbui polé ri péra’é. Sininna alliri iya mattulilingiyéngngi seddénaro ripasilambungngi séddié sibawa laingngé sibawa pakkadak-kadang péra’.
38:18 Kaing pallawana pintu gerbang seddénaro riyébbui polé ri lénang alusu’é iya ritennungngé silaong wol gawu, collipao sibawa cella enrengngé ribélo-béloi sibawa sulangeng. Lampéna aséra météré sibawa tanréna duwa météré, pada- pada téndana seddéna.
38:19 Iyaro kaing pallawa sumpangngé ritahangngi ri eppa alliri sibawa eppa pallangga gessa. Sininna pakkadak-kadangngé, pattongko coppo’na sibawa tolinna riyébbui polé ri péra’é,
38:20 iyakiya patto-patto untu’ Kémaé sibawa untu’ sumpanna riyébbui polé ri gessaé.
38:21 Iyanaé daftarna rupanna bessié iya ripaké ri laleng Kémana PUWANGNGE, onronna iya duwa batué sibawa Seppulo Paréntana Allataalaro ritaro. Iyaro daftar-é riyébbui nasaba paréntana Musa sibawa nasusungngi sining tau Léwié iya majjamaé ri yawa pappimpinna Itamar, ana’na Imang Harun.
38:22 Bézaleel ana’ Uri, eppona Hur polé ri suku Yéhuda, mébbui sininna iya napparéntangngé PUWANGNGE.
38:23 Pabbantunna Aholiab ana’ Ahisamakh polé ri suku Dan, iyanaritu séddiwi tau tukang passobbi, parrancang sibawa pattennung kaing lénang alusu, enrengngé wol gawu, collipao sibawa cella.
38:24 Ulaweng iya riyakkasuwiyangengngé lao ri PUWANGNGE untu’ Kéma Mapaccingngé, iya manenna sisebbu kilo jumellana, ritimbangngi situru timbangeng iya ripaké ri Kémana PUWANGNGE.
38:25 Péra’ iya rilolongengngé polé ri abbilangenna bangsa Israélié jumellana 3.430 kilo ritimbangngi situru timbangeng iya ripaké ri Kémana PUWANGNGE.
38:26 Iyaro jumellaé padai sibawa aga iya nawajaé sininna tauwé iya ridaftar-é ri laleng abbilangengngéro. Tungke tau wajai ellinna iya puraé ripattentu, ritimbangngi situru timbangeng iya ripaké. Ri laleng abbilangengngéro ridaftar ri 603.550 tau worowané iya makkéumuru’é 20 taung liyasé.
38:27 Polé ri péra’éro, 3.400 kilo ripaké untu’ mébbui iya sératu pallangga alliri Kémana PUWANGNGE sibawa kaing pallawa sumpangngé. Tungke pallangga tane’na 34 kilo.
38:28 Polé risésana péra’éro, 30 égana, naébbui Bézaleel pallambung-lambung sibawa pakkadak-kadang untu’ alliri-allirinna, enrengngé pattongko coppo’na iyaro allirié.
38:29 Gessa iya riyakkasuwiyangengngé lao ri PUWANGNGE iya manenna jumellana 2.425 kilo.
38:30 Iyaro gessaé ripakéi untu’ mébbui pallangga tange’na Kémana PUWANGNGE, mézba sibawa anengeng kawe polé ri gessaé, sininna passakke’na mézbaé,
38:31 pallapi’na téndaé mattulilingiwi seddéna sibawa pintu gerbanna, sininna patto’na Kémaé sibawa seddéna mattulili.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s