Assureng 37

37:1 Bézaleel mébbui Petti Assijancingngé polé ri aju akasiaé, lampéna 110 sénti, sakkana sibawa tanréna tungke-tungke 66 sénti.
37:2 Bagiyang ri lalenna sibawa ri saliwenna rilapiriwi sibawa ulaweng tuléng, nainappa riyébbureng pamiring ulaweng mattulilingiwi.
37:3 Nainappa mébbu eppa gellang ulaweng untu’ aju pabbuléna nanapasangngi ri iya eppa ajéna pettiéro, duwa toling ri tungke benrénna.
37:4 Naébbu towi pabbuléna polé ri aju akasiaé, enrengngé nalapiriwi sibawa ulaweng,
37:5 nainappa naputtama iyaro aju pabbuléé ri lalenna tolingngé ri tungke benrénna pettiéro.
37:6 Nainappa mébbu séddi pattongko polé ri ulaweng tuléngngé, lampéna 110 sénti sibawa sakkana 66 sénti.
37:7 Naébbu towi duwa kérub polé ri ulaweng ri lanroé,
37:8 séddi ri tungke pattongkonaro. Iya duwa kérub-éro ripasséddiwi sibawa pattongkona
37:9 nariyébbui siyolong, sibawa panni iya mallebba’é sampoi pattongkona iyaro pettié.
37:10 Bézaleel mébbui méjangngé polé ri aju akasiaé, iya lampénaé 88 sénti, sakkana 44 sénti sibawa tanréna 66 sénti.
37:11 Iyaro méjangngé nalapirini sibawa ulaweng tuléng enrengngé ripasangi pamiring ulaweng mattulili.
37:12 Nanaébbui wiring méjangngé sillebba 7,5 sénti. Iyaro wirinna napasangiwi pamiring ulaweng mattulili.
37:13 Naébburenni eppa toling untu’ aju pabbuléna nanapasangngi ri iya eppa sung ajéna méjangngé.
37:14 Toling pattahanna aju pabbuléna ripasangngi ri seddé wirinna méjangngé.
37:15 Iyaro pabbuléé riyébbui polé ri aju akasiaé sibawa rilapiriwi ulaweng.
37:16 Mébbu towi penné-penné, cangkiri-cangkiri, kendi-kendi sibawa mangko’-mangko’ untu’ pakkasuwiyang uwai anggoro. Sininna passakke’na méjangngéro naébbui polé ri ulaweng tuléngngé.
37:17 Bézaleel mébbui ajé lampué polé ri ulaweng tuléngngé. Tudangeng sibawa akkatenningenna riyébbui polé ri ulaweng rilanroé. Bunga bélo-bélona, muttama’ni uce’-uce’ unganna sibawa ampélona ripasséddiwi sibawa akkatenningenna.
37:18 Ri akkatenningengngéro riyébburengngi enneng takké, tellu takké ri tungke benrénna.
37:19 Ri tungke takkéna riyébburengngi bélo-bélo sinrupa tellu bunga badam silaong uce’-uce’ unganna sibawa ampélona.
37:20 Ri akkatenningenna riyébburengngi bélo-bélo maddupa eppa bunga badam silaong uce’-uce’ unganna sibawa ampélona.
37:21 Ri yawana tungke sipasang takkéro riyébburengngi séddi uce’-uce’ unga.
37:22 Sininna ajéna lampuéro silaong uce’-uce’na enrengngé takké-takkéna riyébbui polé ri létta ulaweng rilanroé iya tuléngngé.
37:23 Ri ajéna lampuéro naébbui pitu lampu silaong pakkakkasa’na untu’ paccingiwi sumbunna sibawa baki’na polé ri ulaweng tuléngngé.
37:24 Untu’ mébbui ajé lampué sibawa passakke’na riyapparelluwangngi 35 kilo ulaweng tuléng.
37:25 Bézaleel mébbui polé ri aju akasiaé séddi mézba untu’ onrong mattunu dupa. Iyaro mézbaé massulapa’i; lampé sibawa sakkana tungke-tungke 45 sénti sibawa tanréna 90 sénti. Ri iya eppa sunna ri yasé riyébburengngi tanru iya masséddié sibawa mézbaéro.
37:26 Bagiyang yasé’na, iya eppa benrénna sibawa tanru-tanru’na rilapiriwi sibawa ulaweng tuléng enrengngé riyébburengngi pamiring ulaweng mattulili.
37:27 Naébbureng towi duwa toling ri yawana pamiring ulawengngé ri iya duwa benrénna untu’ tahangngi aju pabbuléna mézbaéro.
37:28 Iyaro pabbuléé poléi ri aju akasiaé sibawa rilapiriwi ulaweng.
37:29 Mébbu towi Bézaleel minnya upacara sibawa dupa tuléng iya mabaué, ricampuru pada-pada minnya wangié.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s