Assureng 31

31:1 Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,
31:2 “Purani upilé Bézaleel ana’ Uri, eppona Hur polé ri suku Yéhuda,
31:3 sibawa wéréngngi akuwasak-Ku. *akuwasak-Ku iyaré’ga rohku.* Uwéréngngi pappéjeppu, amaccang sibawa amampungeng ri lalenna sininna rupanna ébbu-ébbu makessingngé:
31:4 untu’ mébbu rancana iya mapparelluwangngé apanréng enrengngé jamai polé ri ulawengngé, péra’é sibawa gessaé;
31:5 untu’ masai batu paramata iya maéloé ripasang; untu’ sobbi’i ajué sibawa untu’ sininna rupanna ébbu-ébbu makessing laingngé.
31:6 Aholiab, ana’na Ahisamakh polé ri suku Dan, pura toni Upilé untu’ duwangngi. Uwéréng towi apanréng iya dé’é padanna lao risining tukang iya maccaé, kuwammengngi naulléi mennang mébbu agi-agi iya Uparéntangngéngngi:
31:7 Kéma-Ku, Petti Assijancingngé sibawa pattongkona, sininna paréwanna Kémaé,
31:8 iyanaritu méjang sibawa passakke’na, ajé lampu polé ri ulaweng tuléngngé sibawa passakke’na, mézba onrong mattunu dupa,
31:9 mézba onrong akkarobangeng ritunu sibawa sininna passakke’na, kullang uwai sibawa tudangenna,
31:10 pakéyang assompang untu’ Harun sibawa ana’-ana’na, iya harusu’é napaké wettunna mennang majjama selaku imang,
31:11 minnya upacara, sibawa dupa bau untu’ Bili’ Mapaccingngé. Iya manennaro harusu’i mennang naébbu situru pappaita iya Uwéréngngékko.”
31:12 PUWANGNGE paréntangngi Musa,
31:13 untu’ mappallebbangengngi lao ri bangsa Israélié, “Ramé-raméiwi esso Saba’é, esso iya puraé Upattette selaku esso appésaungeng. Untu’ mannennungeng mancajiwi iyaro essoé papparéngngerang ri yelle’mu sibawa Iyya, kuwammengngi muwissengngi makkedaé Iyya’na PUWANG, sibawa purani Upancajiko bangsa-Ku muto.
31:14-15 Iyaro esso appésaungengngé harusu’i mupakalebbi selaku esso iya mapaccingngé. Uwérékko enneng essona untu’ majjama, iyakiya esso iya mapitué iyanaritu esso battowa iya ripallaingngé untu’ alé-Ku. Nigi-nigi iya dé’é napakalebbii, iyakiya mappallaungngi ri essoéro harusu’i rihukkung maté.
31:16 Harusu’i naramé-raméi bangsa Israélié iyaro essoé massossoreng selaku tanrang polé ri assijancingngé.
31:17 Iyaro essoé iyanaritu séuwai papparéngngerang iya tette’é ri yelle’na bangsa Israélié sibawa Iyya, nasaba Iyya, PUWANG, pura mébbui langié sibawa linoé ri laleng wettu enneng essona, na ri esso mapitué dé’ Uwajjama sibawa mappésau.”
31:18 Puranana mabbicara sibawa Musa ri tompo’na Bulu Sinai, nabbéréyanni Allataala lao ri aléna iya duwa létta batu iya puraé narokiri Allataala sibawa parénta-parénta-Na.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s