Assureng 27

27:1 “Ebbuno séddi mézba polé ri aju akasiaé. Bentu’na massulapa, lampéna sibawa sakkana tungke-tungke 2,2 météré sibawa tanréna 1,3 météré.
27:2 Ri tungke sunna ri yasé harusu’i riyébbureng tanru-tanru iya masséddié sibawa mézbaé. Iya manenna harusu’i rilapiri sibawa gessa.
27:3 Ebbuno pamuttu-pamuttu, kénro, mangko’-mangko’, sondo sibawa onrong api. Iya manenna paréwaéro harusu’i riyébbu polé ri gessaé.
27:4 Ebbuno anengeng kawe polé ri gessaé sibawa pasanno eppa toling untu’ aju pabbuléna ri eppa sunna ri yawa.
27:5 Tanréna iyaro anengeng kawe’é harusu’i sitengngana polé ri tanréna mézbaé. Iyaro anengeng kawe’é harusu’i riyabbebbekeng ri bagiyang yawana mézbaé.
27:6 Ebbuno duwa aju pabbulé polé ri aju akasiaé iya mallapi gessaé,
27:7 sibawa puttama’i ri laleng sining tolingngé ri iya duwa benrénna mézbaé wettunna muulé iyaro mézbaé.
27:8 Ebbui iyaro mézbaé polé ri pépengngé sibawa makkalebbong ri bagiyang lalenna, situru rancana iya Ujellokengngékko ri yasé’na buluéwé.”
27:9 “Ebburenni Kéma-Ku seddé mattulili iya risappoé sibawa ténda polé ri kaing lénang alusu’é. Ri bagiyang yattanna, lampéna iyaro téndaé 44 météré,
27:10 ritahangngi polé ri duwappulo alliri gessa, tungke-tungke sibawa pallangga gessa, enrengngé pakkadak-kadanna sibawa tolinna poléi ri péra’é.
27:11 Ebbu towi pada-padaéro ri bagiyang manoranna.
27:12 Ri seddé yajang, lampéna iyaro téndaé duwappulo duwa météré, sibawa seppulo alliri enrengngé seppulo pallangga.
27:13 Ri bagiyang alauna, iya engkaé tange’na, lampéna iyaro téndaé duwappulo duwa météré.
27:14-15 Ri abéyo sibawa ataunna iyaro tange’é harusu’i ripasangi ténda, tungke-tungke lampéna 6,6 météré sibawa tellu alliri ri laleng tellu pallangga.
27:16 Untu’ tange’na harusu’i ripasangi pallawa sillampé aséra météré polé ri lénang alusu’é iya ritennungngé sibawa wol gawu, collipao sibawa cella, enrengngé ribélo-béloi sibawa sulangeng. Untu’ tahangngi iyaro kaing pallawa tange’é harusu’i riyébbureng eppa alliri sibawa eppa pallangga.
27:17 Sininna alliri iya mattulilingiyéngngi seddénaro harusu’i ripasisumpung séddié lao ri laingngé sibawa toling péra’; pakkadak-kadanna harusu’i polé ri péra’é sibawa pallanggana poléi ri gessaé.
27:18 Ténda iya mattulilingiyéngngi seddé yolonaro lampéna 44 météré, sakkana 22 météré sibawa tanréna 2,2 météré. Téndana harusu’i riyébbu polé ri kaing lénang alusu’é sibawa pallanggana poléi ri gessaé.
27:19 Sininna passakke’na iya ripaké ri laleng Kémaé, sininna patto untu’ Kémaé sibawa untu’ téndana harusu’i riyébbu polé ri gessaé.”
27:20 “Suroi tau Israélié tiwi minnya zaitun iya tuléngngé sibawa iya kaminang makessingngé untu’ lampué ri laleng Kéma-Ku kuwammengngi weddingngi ritunui sibawa malluwa matteru.
27:21 Harun sibawa ana’-ana’na harusu’i murusu’i iyaro lampué mappammulai arawéng lettu ri éléé ri onrokku hadéré, ri saliwenna kaing iya taggattungngé ri yolona Petti Assijancingngé. Iyaro paréntaé harusu’i napogau’ untu’ mannennungeng tau Israélié sibawa wija-wijanna.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s