Assureng 25

25:1 Makkedai PUWANGNGE lao ri Musa,
25:2 “Suroi tau Israélié tiwi pakkasuwiyangeng lao ri Iyya. Nigi-nigi ripakédo atinna, harusu’i tiwi pakkasuwiyang
25:3 maddupa: ulaweng, péra’ sibawa gessa;
25:4 kaing lénang alusu, kaing wol gawu, collipao sibawa cella, kaing polé ri bulu bémbé’é,
25:5 bingkulang bémbé lai iya ripecco cella’é, bingkulang alusu, aju akasia,
25:6 minnya untu’ lampu, rampa-rampa untu’ minnya upacara sibawa untu’ dupa iya mabaué,
25:7 maddupa-rupang batu paramata untu’ riparamataingengngi éfod-é *éfod-é: Séddi pakéyang maddupa waju ri laleng riyébbu polé ri kaing maddupa-rupangngé balona iya mangke senna’é. Ri wajuéwé riyassiyorengngi séddi sépu-sépu mallise Urim sibawa Tumim, duwa barang iya napaké imangngé untu’ missengngi élona Allataala.* sibawa pattongko arona Imang Lompoé.
25:8 Suroi iyaro bangsaé mébburek-Ka séddi kéma, kuwammengngi weddik-Ka monro ri tengngana mennang.
25:9 Kéma sibawa paréwanna harusu’i mennang naébbu situru rancana iya Ujellokengngéngngi matu.”
25:10 “Ebbuno séddi petti polé ri aju akasiaé iya lampénaé 110 sénti, sakkana sibawa tanréna tungke-tungke 66 sénti.
25:11 Lapiriwi bagiyang ri lalenna sibawa saliwenna ulaweng tuléng sibawa ébbui pamirinna polé ri ulawengngé.
25:12 Untu’ aju pabbuléna, ébburengngi eppa toling ulaweng sibawa assakkarengngi ri iya eppa ajéna, duwa toling ri tungke benrénna.
25:13 Ebbu towi pabbuléna polé ri aju akasiaé namulapiriwi iyaro sibawa ulaweng,
25:14 nainappa muputtama iyaro aju pabbuléna ri laleng tolinna ri tungke benrénna iyaro pettié.
25:15 Iyaro aju pabbuléna harusu’i tette engka ri laleng sining tolinnaro, sibawa dé’ nawedding ripassu.
25:16 Na ri laleng pettiéro harusu’i mutaro iya duwa batué sibawa parénta-parénta iya maéloé Uwérékko.
25:17 Ebbui iyaro pattongkona pettié polé ri ulawengngé, lampéna 110 sénti sibawa sakkana 66 sénti.
25:18 Ebbuno duwa kérub *kérub: Golongang malaéka, iya rigambara’é selaku mahlu’ mappanni, lambang ahadérékenna Allataala sibawa arajan-Na.* polé ri ulaweng rilanroé,
25:19 séddi ri tungke cappa pattongkona pettiéro. Iya duwa kérub-éro harusu’i ripasséddi sibawa pattongkona,
25:20 sibawa riyébbui siyolong panni iya mallebba’é ri tompo’na pettiéro.
25:21 Taroi iya duwa batué ri laleng pettiéro sibawa pasangngi pattongkona ri tompo’na.
25:22 Ri onrongngéro maélo-Ka méwako sita, sibawa polé ri yasé’na pattongkona, ri yelle’na iya duwa kérub-éro, Uwérékko matu hukkung-hukkuk-Ku untu’ bangsa Israélié.”
25:23 “Ebburengngi séddi méjang polé ri aju akasiaé iya lampénaé 88 sénti, sakkana 44 sénti, sibawa tanréna 66 sénti.
25:24 Lapiriwi sibawa ulaweng tuléng enrengngé pasangiwi séddi pamiring ulaweng mattulilingiwi.
25:25 Ebbui wiring méjanna lebba’na 7,5 sénti sibawa wéréngngi pallacce ulaweng mattulilingiwi iyaro wirinna.
25:26 Ebburengngi eppa toling polé ri ulawengngé sibawa pasangngi iyaro ri iya eppa sunna ri ajéna, macawé ri wirinna.
25:27 Iyaro tolingngé untu’ tahangngi aju pabbuléna kuwammengngi iyaro méjangngé weddingngi riyulé.
25:28 Iyaro aju pabbuléé harusu’i riyébbu polé ri aju akasiaé sibawa rilapiriwi ulaweng.
25:29 Ebbuno penné-penné, cangkiri-cangkiri, kendi-kendi sibawa mangko’-mangko’ untu’ pakkasuwiyang uwai anggoro. Iya manenna passakke’na méjangngéro harusu’i riyébbu polé ri ulaweng tuléngngé.
25:30 Iyaro méjangngé harusu’i ritaro ri yolona Petti Assijancingngé, sibawa ri tompo’na méjangngé harusu’i tuli tassadiya patala roti.”
25:31 “Ebbui ajé lampué polé ri ulaweng tuléngngé. Tudangenna sibawa akkatenningenna harusu’i riyébbu polé ri ulaweng rilanroé; sining bunga bélo-bélona, muttama’ni uce’-uce’ unganna sibawa ampélo unganna harusu’i masséddi sibawa tudangenna enrengngé akkatenningenna.
25:32 Ri akkatenningengngéro harusu’i riyébbureng enneng takké, tellu takké ri tungke benrénna.
25:33 Ri tungke takkéna harusu’i riyébbureng bélo-bélo maddupa tellu bunga badam sibawa uce’-uce’ unganna enrengngé ampélo unganna.
25:34 Ri akkatenningenna harusu’i riyébbureng bélo-bélo maddupa eppa unga badam sibawa uce’-uce’ unganna enrengngé ampélo unganna.
25:35 Ri tungke pasang takkéro harusu’i riyébbureng séddi uce’-uce’ unga.
25:36 Sininna iyaro ajé lampué sibawa uce’-uce’ unganna enrengngé takké-takkéna harusu’i riyébbu polé ri sipolo ulaweng tuléng rilanroé.
25:37 Ebburengngi pitu lampu ri ajé lampuéro sibawa pasangngi pékkugi carana angkanna tappana liyoloi.
25:38 Ebburengngi pakkakkasa’ untu’ pépaccingiwi sumbu lampué sibawa baki’na polé ri ulaweng tuléngngé.
25:39 Pakéi telluppulo lima kilo ulaweng untu’ mébbui iyaro ajé lampué sibawa sininna pappésakke’na.
25:40 Jagaiwi kuwammengngi ajé lampué riyébbui situru conto iya Ujellokengngékko ri yasé’na buluéro.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s