Assureng 23

23:1 “Aja’ mupallebbangngi karéba bellé sibawa aja’ mutulungngi tau majaé iya mabbéré asabbing iya dé’é natongeng.
23:2 Aja’ mukacowé-cowé sibawa tau maégaé rékko pogau’i mennang asalang iyaré’ga palaosalai hukkungngé sibawa mabbéré asabbiyang iya dé’é natongeng.
23:3 Aja’ mupasilail-laingengngi tauwé ri laleng pengadilangngé, namuni iyaro riadélékiyé tau kasiyasi.
23:4 Rékko nasitujuwangngi muwitai sapinna iyaré’ga kaleddé’na balimmu pusa, tiwii paimeng lisu ri punnana.
23:5 Rékko menrungngi kaleddé’na balimmu nasaba matane’i tékéna, tulungngi patettongngi iyaro kaleddé’é; aja’ musalaiwi makkuwaro bawang.
23:6 Gaukengngi tau kasiyasié sibawa adélé rékko poléi pangoloi parakarana ri pengadilangngé.
23:7 Pabélaiwi teppuwang bellé sibawa aja’ nassabariwi tau iya dé’é napasala rihukkung maté, nasaba dé’ Upattongengngi tau iya pogau’éngngi ja makkuwaéro.
23:8 Aja’ mutarima dowi pasoso, saba’ dowi pasoso’é mébbui tauwé buta lao ri iya tongengngé sibawa parogiwi sining tau iya dé’é napasala.
23:9 Aja’ mugaukengngi tau laingngé siélo-élo; muwisseng pékkugi pappéneddinna mancaji tau laing, saba’ riyolo tau laing tokko ri Maséré.”
23:10 “Enneng taung ittana weddikko tanengiwi dare’mu sibawa malai aga iya napowassélé’é.
23:11 Iyakiya ri taung iya mapitué iyaro tanaé harusu’i muleppessang. Ri lalenna iyaro taungngé dé’ nawedding mupaddeppungeng aga iya natuwongngé aléna ri dare’mu. Leppessangngi iyaro untu’ tau kasiyasié, na sésana untu’ olokolo liyaé. Ebbu towi makkuwaro sibawa palla anggoro’mu nenniya sining pong zaitummu.
23:12 Enneng essona ri laleng si minggué weddikko majjama, iyakiya ri esso mapitué harusu’ko mappésau, kuwammengngi olokolo’mu, ata-atammu sibawa sining tau majjamangengngékko wedding towi mappésau.
23:13 Puriatiwi sininna iya puraé upowadakko. Aja’ musompai déwata-déwata laingngé, muwi teppui asenna dé’to nawedding.”
23:14 “Tungke taung harusu’ko pakangka tellu ramé-ramé untu’ pakalebbi-Ka.
23:15 Ri laleng uleng Abib ri wettu iya ripattentué, harusu’ko ramé-raméiwi Pésta Roti Dé’é Raginna sibawa cara-cara iya puraé Uparéntakko, saba’ ri laleng ulengngéro musalaiwi Maséré. aja’ muwanré roti iya riyébbué paké ragi ri laleng ramé-ramé pitungngessoéro ittana. Assaleng laoko massompa ri Iyya, harusu’ko tiwi pakkasuwiyang.
23:16 Ramé-raméiwi Pésta Engngalangngé ri wettunna mupammulai wassélé bunge’na dare’mu. Ramé-raméiwi Pésta Kalampang Daud-daungngé ri paccappurenna taungngé wettunna mupaddeppungeng wassélé palla anggoro’é sibawa palla buwa-buwaé.
23:17 Tungke taung wettunna ripakangka iya telluro ramé-ramé, sininna tau worowané harusu’i lao massompa ri Iyya, PUWANG Allataalamu.
23:18 Aja’ muwakkasuwiyangeng roti iya engkaé raginna ri wettu muwakkarobangenna olokolo’é lao ri Iyya. Lunra olokolo iya riyakkasuwiyangengngé lao ri Iyya ri lalenna ramé-raméro dé’ nawedding ritaro narapi bajana éléé.
23:19 Tungke taung harusu’ko tiwi ri Bolana PUWANG Allataalamu gandong bunge muwéngngalaé. Juku ana’ bimbala’é iyaré’ga ana’ bémbé’é dé’ nawedding rinasu sibawa uwai susunna indo’na.”
23:20 “Maéloka suroi malaéka’-Ku poddiyoloiko untu’ linrungiko ri laleng allalengengngé sibawa tiwiko ri onrong iya Upassadiyaé.
23:21 Puriatiwi sibawa turusiwi. Aja’ mumaronta lao ri aléna nasaba suro-Kui, sibawa dé’ naddampengengngi matu pelanggarammu.
23:22 Rékko muturusiwi aléna sibawa pogau’i sininna iya Uwapparéntangngé, maélo-Ka mammusu méwai sininna balimmu.
23:23 Malaéka’-Ku poddiyoloiko matu sibawa tiwiko ri wanuwanna bangsa Amorié, Hét-é, Feris-é, Kanaangngé, Héwié sibawa Yébus-é, sibawa ripaccappui matu mennang.
23:24 Aja’ musompai dato’-dato’ pallinrunna mennang sibawa aja’ muturui cara-carana mennang massompa. Ancuru’i dato’-dato’ pallinrunna mennanro sibawa poloi alliri-alliri batu iya napaké mennang untu’ massompa.
23:25 Rékko musompa-Ka, PUWANG Allataalamu, maélo-Ka barakkakiko sibawa inanré enrengngé énungeng, sibawa sininna lasaé maélo-Ka pabélaiwi polé ri iko.
23:26 Ri wanuwammu dé’ matu gaga makkunrai alaungeng iyaré’ga manang. Uwérékko matu umuru malampé.
23:27 Bangsa-bangsa iya mulokkaiyé Uwébbui matu métau lao ri Iko; Upancajiwi matu mennang kajili-jili; sininna balimmu balé’i matu na lari.
23:28 Sininna balimmu Upakacauwi *Upakacauwi iyaré’ga: Upapoléi matu wani-wani pasuwié ri yelle’na sining balimmu.* matu, na bangsa-bangsa Héwié, Kanaangngé sibawa Hét-é Urukkai polé ri yolomu kuwammengngi mulléi maju.
23:29 Dé’ Upaddésu manengngi matu mennang ri laleng wettu sitaungngé, kuwammengngi iyaro tanaé aja’ nakullang, sibawa olokolo masekkangngé aja’ nallampareng.
23:30 Upaddésu’i matu mennang tassibagiyang-tassibagiyang, narapi sining taummu cuku’ni égana untu’ tudangiwi tanaéro.
23:31 Pakkaséséng-pakkasésénna wanuwammu Upattentui matu polé ri Séppang Akaba lettu ri Salo Efrat, sibawa polé ri Tasi Tengngaé lettu ri padang kessi’é. Uwérékko akuwasang ri yasé’na pabbanuwana wanuwaéro, angkanna mulléi paddésu’i mennang wettummu maju sittaiwi tanaéro.
23:32 Aja’ muwébbu assijancing sibawa sining tauwéro iyaré’ga sibawa déwata-déwatana mennang.
23:33 Aja’ muleppessangngi sining tauwéro monro ri wanuwammu, kuwammengngi aja’ musompai déwata-déwatana mennang sibawa madosa lao ri Iyya. Rékko musompai déwata-déwatana mennang, sempé’ko ri laleng jebba’na amaténgngé.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s