Assureng 22

22:1 “Nigi-nigi ménnau sikaju saping iyaréga bimbala nainappa nagéré iyaré’ga nabalu’, harusu’i nasulléi tungke sikaju saping sibawa limakkaju saping sibawa tungke sikaju bimbala sibawa patakkaju bimbala.
22:2-4 Harusu’i nasulléi barang iya naénnauwé. Rékko dé’ nappunnai agi-agi, aléna ritu ribalu’ selaku ata, untu’ sulléiwi barang iya puraé naénnau. Rékko iya naénnauwéro maddupa saping, kaleddé iyaré’ga bimbala, nariruntu ri tauwéro ri laleng keadaang tuwo, harusu’i nasulléi tungke kajunna sibawa duwakkaju olokolo. Rékko ri wennié ritikkengngi séddié panga ménnau ri laleng séddié bola, nainappa riyuno, iya mpunoéngngi dé’ napasala. Iyakiya rékko iyaro gau’é kajajiyangngi ri essoé, tau iya mpunoéngngi riyangga’i pasala.
22:5 Nigi-nigi malleppessangngi olokolo’na ri dare’na iyaré’ga ri palla anggoro’na, nainappa iyaro olokolo’é mallamparengngi sibawa manréi wassélé dare’na tau laingngé, *Nigi … laingngé iyaré’ga: Narékko séddié tau tunui séddié dare’ iyaré’ga palla anggoro, sibawa leppessangngi iyaro apié angkanna tunui wassélé dare’é …* iyaro punna olokolo’é harusu’i makkamaja passullé aroging sibawa wassélé iya kaminang makessingngé polé ri dare’na iyaré’ga palla anggoro’na muto.
22:6 Nigi-nigi patuwo api ri dare’na muto nainappa iyaro apié makkalolo’i lao ri dare’na tau laingngé nanaanréi gangka cappu gandong iya tuwoé iyaré’ga wessé-wessé gandong iya nappa naéngngalaé, tau iya palluwa’éngngi iyaro apié harusu’i makkamaja passullé aroging.
22:7 Ebara’na engka tau iya situjuiyéngngi mappaddettangeng maddupa dowi iyaré’ga barang mangke’é. Iyakiya rimunri riyénnauwi iyaro riyappaddettangengngé ri bolana. Rékko rilolongengngi iya ménnauwéngngi, harusu’i nawaja leppi wékkaduwa.
22:8 Iyakiya rékko dé’ narilolongeng iya ménnauwéngngi, tau iya riyappaddettangiyéro rahusu’i ritiwi ri onrong assompangngé, sibawa harusu’i mattanro kuwaro makkedaé dé’ naénnauwi barang iya riyappaddettangengngé ri aléna.
22:9 Ri laleng tungke assisalangngé passalenna appunnangengngé, saping iyaré’ga kaleddé, bimbala, pakéyang iyaré’ga agi-agi iya teddéngngé nainappa riruntu paimeng, sining tau iya mangakué selaku punnana harusu’i ritiwi ri onrong assompangngé. Tau iya napannessaé Allataala selaku tau pasala, harusu’i nawaja leppi wékkaduwa lao ri punnana.
22:10 Ebara’na séddié tau mappiyara kaleddé, saping, bimbala iyaré’ga olokolo laing appunnangenna padanna. Namaté iyaro olokolo’é, malo iyaré’ga narampasa’i balié, padahal dé’gaga sabbinna.
22:11 Ri laleng gau’éro harusu’i lao ri onrong assompangngé sibawa mattanro ri laleng asenna PUWANGNGE makkedaé dé’ naénnauwi olokolo iya puraé riyappaddettangeng ri aléna. Rékko mémeng dé’ naénnauwi, punnana harusu tanggungngi arogingngéro, na tau iya piyaraéngngi dé’ naparellu makkamaja passullé aroging.
22:12 Rékko iyaro olokolo’é naénnauwi tau laingngé, tau iya piyaraéngngi harusu makkamaja passullé aroging lao ri punnana.
22:13 Rékko iyaro olokolo’é nanréi olokolo masekkang, tau iya piyaraéngngi harusu’i nappaitang sésa buku-bukunna selaku butti lao ri punnana; dé’ naparellu makkamaja passullé aroging untu’ olokolo’éro.
22:14 Rékko séddié tau minreng olokolo nainappa iyaro olokolo’é maloi iyaré’ga matéi wettunna punnana dé’i gaga ri onrong kajajiyangngéro, iya minrengngéngngi harusu’i makkamaja passullé aroging.
22:15 Iyakiya rékko iyaro kajajiyangngi ri wettu engkana punnana kuwaro, iya minrengngéngngi dé’ naparellu makkamaja passullé aroging. Rékko iyaro olokolo’é, olokolo riséwa, aroginna risuluriwi ri ongkoso séwana.”
22:16 “Nigi-nigi iya palécééngngi séddié ana’ perawang iya dé’éppa nattunangang untu’ siyatinrong harusu’i nawaja sompana sibawa kawingiwi.
22:17 Iyakiya rékko ambo’na dé’ napalaloi iyaro worowané kawing sibawa ana’na, iyaro worowané harusu’i nawaja lao ri ambo’éro dowi singngéga sompana untu’ séddié ana’ perawang.
22:18 Tungke makkunrai iya pogau’éngngi séhéréé harusu’i riyuno.
22:19 Tau iya mallaiyé sibawa olokolo’é harusu’i riyuno.
22:20 Nigi-nigi makkasuwiyangeng akkarobangeng lao ri déwata-déwata laingngé sangadinna lao ri Iyya, PUWANG, harusu’i rihukkung maté.
22:21 Aja’ mutenre’i iyaré’ga kédo dé’ naadélé lao ri tau laingngé; éngngerangngi makkedaé iko riyolo tau laing tokko ri Maséré.
22:22 Aja’ mugaukengngi jandaé iyaré’ga ana’ béué sibawa siélo-élo.
22:23 Rékko mupéjariwi mennang, Iyya, PUWANG méngkalingai matu mennang rékko mangobbii méllau tulung lao ri Iyya.
22:24 Macaika matu sibawa mpunoko ri laleng musué, angkanna mancaji jandai sining bainému, sibawa mancaji béui ana’-ana’mu.
22:25 Rékko mupainrengiwi dowi séddié tau kasiyasi polé ri yelle’na bangsa-Ku, aja’ mukédo pada-pada passinge inreng iya tuntu’é bunga.
22:26 Rékko muwalai jumbana tau laingngé selaku boro’na inrenna, iyaro jumbaé harusu’i mupalisu ri wettu dé’napa nalabu essoé,
22:27 saba’ iyaro kaingngé iyanaritu appunnangeng alé-aléna untu’ pellaiwi watakkaléna. Rékko dé’ naripalisu ri aléna, agapi harusu napaké untu’ papparampa wettunna matinro? Rékko mangobbii méllau tulung lao ri Iyya, Uwéngkalingai nasaba paressé babuwa-Ka.
22:28 Aja’ mutanroiwi Allataala sibawa aja’ mutanroiwi pamimping bangsamu.
22:29 Ri wettu iya ripattentué, akkasuwiyangengngi ri Iyya si bagiyang polé ri wassélé gandommu, uwai anggoro’mu sibawa minnya zaitummu. Abbéréyangngi lao ri Iyya ana’-ana’ worowanému macowaé,
22:30 makkuwatoro saping sibawa bimbala lai iya bunge jajiyé. Leppessangngi iyaro olokolo’é monro ri indo’na pitungngesso ittana, nainappa muwabbéréyang lao ri Iyya ri esso maaruwaé.
22:31 Iko umma’-Ku, rimakkuwannanaro muwi olokolo aga iya nanré olokolo masekkangngé, dé’ nawedding muwanré jukuna; wéréngngi iyaro sining asué.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s