Assureng 20

20:1 Nanabbicarana Allataala, na iyanaé ada-adan-Na,
20:2 “Iyya’na PUWANG Allataalamu iya tiwiékko massu polé ri Maséré onrommu ripowata.
20:3 Aja’ musompa déwata-déwata laing. Sompa-Ka bawang.
20:4 Aja’ muwébburengngi alému dato’-dato’ iya sinrupaé muwi aga iya engkaé ri langié, ri linoé iyaré’ga ri laleng uwai ri yawana linoé.
20:5 Aja’ musompai dato’-dato’ makkuwaéro, nasaba Iyya’na PUWANG Allataalamu, na dé’ umaélo ripappada-padai sibawa muwi aga. Sining tau iya benciyék-Ku, Uhukkungngi lettu ri wija matellué sibawa maeppaé.
20:6 Iyakiya Uwappaitangngi pammasé-Ku lao ri massebbu-sebbu assossorenna sining tau iya méloriyékka sibawa turusiwi parénta-Ku.
20:7 Aja’ muteppuwi asek-Ku sibawa sembarangang, saba’ Iyya, PUWANG Allataalamu, hukkungngi nigi-nigi iya makkégunang salaéngngi asek-Ku.
20:8 Pakarajai esso Saba’é sibawa pakalebbii iyaro essoé selaku esso iya mapaccingngé.
20:9 Uwérékko enneng esso untu’ majjama,
20:10 iyakiya esso iya mapitué iyanaritu esso appésaungeng iya ripallaingngé untu’ Iyya. Iyaro essoé dé’ muwi séddi tau wedding majjama, muwi iko iyaré’ga ana’-ana’mu, ata-atammu, olokolo’mu iyaré’ga tau laing iya monroé ri wanuwammu.
20:11 Ri laleng wettu enneng essona, Iyya, PUWANG, mébbui linoé, langié, tasi’é, sibawa sininna iya engkaé ri lalenna, iyakiya ri esso iya mapitué mappésau-Ka. Iyanaro saba’na Iyya, PUWANG, barakkakiwi esso Saba’é sibawa pallaingngi untu’ alé-Ku.
20:12 Pakalebbii ambo’ indo’mu, kuwammengngi musaléwangeng sibawa malampé umuru ri wanuwa iya Uwéréngngékko matu.
20:13 Aja’ mupauno.
20:14 Aja’ mumalaweng.
20:15 Aja’ muwénnau.
20:16 Aja’ muwabbéré asabbiyang bellé-bellé ri tau laingngé.
20:17 Aja’ muwacinnaiwi appunnangenna tau laingngé: bolana, bainéna, ata-atanna, olokolo’na, kaleddé’na, iyaré’ga muwi aga iya nappunnangiyé.”
20:18 Wettunna naéngkalinga sining tauwé guttué sibawa oni tarompé’é, enrengngé mitai billa’é sibawa bulu iya maddumpué, ténréni mennang métau sibawa tettong mabéla-béla.
20:19 Nakkeda mennang lao ri Musa, “Iko bawanna mabbicara lao ri idi, maéloki méngkalingai; iyakiya aja’na na Allataala mabbicara lao ri idi, matéki matti.”
20:20 Nappébali Musa, “Aja’ mumétau. Poléi Allataala banna untu’ cobaiko kuwammengngi mutette turusiwi, sibawa dé’ mumadosa.”
20:21 Iyakiya iyaro sining tauwé tettongngi mabéla-béla, na banna Musa maddeppériwi ellung makalemmengngé ri onrong naengkaiyé Allataala.
20:22 PUWANGNGE paréntangngi Musa untu’ powadai lao ri bangsa Israélié, “Purani muwita pékkugi Iyya, PUWANG, mabbicara lao ri iko polé ri langié.
20:23 Aja’ muwébburengngi alému dato’-dato’ péra’ iyaré’ga ulaweng untu’ musompa rilaik-Ku.
20:24 Ebburek-Ka séddi mézba polé ri tanaé nainappa Muwakkasuwiyangeng kuwaro bimbala’mu sibawa sapimmu untu’ akkarobangeng ritunu sibawa akkarobangeng pappasidamé. Ri tungke onrong iya Upattentungengngékko selaku onrong untu’ massompa lao ri Iyya, maéloka polé sibawa barakkakiko.
20:25 Rékko muwébburekka séddi mézba polé ri batué, aja’ muwébbui polé ri batu ripaé, saba’ rékko mupakéi paé untu’ puwé’i batué, iyaro mézbaé dé’na nawedding ripaké untu’ alé-Ku.
20:26 Aja’ mupatettong mézba iya matanré angkanna harusu’i riyénréki sibawa addénéng, kuwammengngi aja’ napaita bagiyang watakkalému iya dé’é nasitinaja riita.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s