Assureng 10

10:1 Nakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, “Laono mangolo ri arungngé. Purani Upancaji aléna sibawa sining pejaba’na matedde ati, kuwammengngi weddikka pogau’i sining anu makalallaingngé ri tengnga-tengngana mennang,
10:2 sibawa kuwammengngi weddikko curitai lao ri ana’ eppomu pékkugi-Ka macculé-culéiwi bangsa Maséré’é sibawa sining anu makalallaingngéro. Namuwisseng manengngi matu makkedaé Iyya’na ritu PUWANG.”
10:3 Nanalaona Musa sibawa Harun mangolo ri arungngé sibawa makkeda lao ri aléna, “Makkedai PUWANG, Allataalana bangsa Ibranié, ‘Gangka kégiko dé’ mumaélo tunru lao ri Iyya? Leppessangngi umma’-Ku lao, kuwammengngi weddingngi mennang massompa ri Iyya.
10:4 Rékko massampéyang mupo, Upapoléi matu baja incalé ri wanuwammu.
10:5 Sininna tompo’na tanaé ritongko siseng matu ri incalé iya maéga senna’éro. Sininna tanet-taneng nasésaé, mala aju-kajung iya dé’é napaccappui bosi ése, napaccappui matu iyaro incalé.
10:6 Saorajamu, sining bolana pejaba’é sibawa bolana ra’ya’é pennoi matu incalé. Iyaé abalaé lebbi héba’i naiya puraé napéneddingi néné-nénému.’ ” Nainappa giling Musa nalao.
10:7 Makkedani sining pejaba’é lao ri arungngé, “Gangka kégi iyaro tauwé harusu sussaiki? Leppessangngi sining tau Israéliéro lao untu’ massompa ri PUWANG, Allataalana mennang. Itani ancuru’ni wanuwattaé!”
10:8 Nariyobbina paimeng Musa sibawa Harun mangolo ri arungngé. Adanna arungngé lao ri mennang, “Weddikko lao untu’ massompa ri PUWANG Allataalamu. Iyakiya nigana ri yelle’mu iya maéloé lao?”
10:9 Nappébali Musa, “Idi maneng, muwi iya maloloé iyaré’ga macowaé. Maéloki tiwi manengngi ana’ta, sininna sapitta, bimbala’ta, sibawa bémbé’ta, saba’ harusu’ki pakangka ramé-ramé battowa untu’ pakalebbii PUWANGNGE.”
10:10 Nakkeda arungngé, “Dé’ namakkullé upalaloko tiwii sining makkunraié sibawa ana’-ana’mu! Iya muwéllauwéro pada muwi maddennuwangika méllauwi ri PUWANGNGE barakkakiko. Manessani ri aléku makkedaé majai akkattamu.
10:11 Dé’! Banna sining worowané wedding lao untu’ massompa ri PUWANGNGE, rékko mémeng macinnako massompa bawang!” Nasibawang ada-adaéro Musa sibawa Harun ripaddésu’ni polé ri saorajaé.
10:12 Nanakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, “Akkani limammu ri yasé’na tana Maséré. Poléi matu sining incalé sibawa manréi sininna tanet-taneng iya monroé mupa puranana bosi ése’é.”
10:13 Nakkani Musa tekkenna nanapapoléna PUWANGNGE anging alaué mangiri ri wanuwaéro puppu esso sibawa puppu benni. Denniyarinnana tiwini iyaro angingngé sining incalé
10:14 iya maéga senna’é, angkanna pennoni sininna wanuwaé. Dé’pa naengka naita tauwé incalé iya makkuwaéro égana, sibawa puranaro gau’ makkuwaéro dé’to naengka nakajajiyanna.
10:15 Sininna tompo’na tanaé natongkoni incalé angkanna malotong paita. Naanréi mennang agi-agi iya dé’é napaccappui iyaro bosi ése’é, muttama’ni buwa-buwaé ri ajué. Ri sininna Maséré dé’na gaga iya manyilaé iya nasésaé ri aju-kajungngé iyaré’ga ri tanet-tanengngé.
10:16 Masitta’ni arungngé mobbii Musa sibawa Harun nanakkeda, “Madosana’ lao ri PUWANG Allataalamu sibawa lao ri iko.
10:17 Addampengenni dosaku iyaé sisengngé, sibawa assempajanno lao ri PUWANG Allataalamu, kuwammengngi nalai polé ri iyya pahukkungeng iya paunoéwé.”
10:18 Nasalaini Musa arungngé sibawa massempajang lao ri PUWANGNGE.
10:19 Nanapinrani PUWANGNGE angirina angingngé mancaji anging yajang iya maraja senna’é. Nairini anging iyaro sining incalé naritiwi ri Tasi Gelaga. *Tasi Gelaga: Naullé iya nakkattaiyé kuwaé: 1. Assipulungenna tapparengngé sibawa rawa-rawaé ri pallawangenna Séppang Zuéz sibawa Tasi Tengngaé. Kuwaro maéga wella tuwo ri laleng uwai. Iyaé daéraé riyangga’i selaku onronna sining kajajiyang iya ricuritaé ri laleng Assureng passaleng 13. 2. Séppang Zuéz 3. Séppang Akaba 4. Tasi Cella* Muwi séddi dé’to nasésa risininna tana Maséré.
10:20 Iyakiya PUWANGNGE pancajiwi arungngé matedde ati, sibawa dé’ naleppessangngi tau Israélié lao.
10:21 Nakkeda PUWANGNGE lao ri Musa, “Akkai limammu liyasé, nanakennani matu tana Maséré pettakkape.”
10:22 Nakkani limanna Musa liyasé, na tellungngesso ittana sininna tana Maséré nakennani pettakkape.
10:23 Dé’ aga-aga naullé mita tau Maséré’é sibawa ri lalenna wettuéro dé’ muwi séddi tau lao kégi-kégi. Iyakiya risining bolana tau Israélié tette’i macakka.
10:24 Nariyobbina Musa ri arungngé sibawa makkeda, “Weddinno lao massompa ri PUWAM-mu. Weddinni maccowé sining makkunraié sibawa ana’-ana’é. Iyakiya sapingngé, bimbala’é sibawa bémbé’é dé’ nawedding ritiwi.”
10:25 Nappébali Musa, “Rékko makkuwaitu harusu’i Puwakku mpérékki olokolo untu’ pakkasuwiyang sibawa untu’ akkarobangeng ritunu lao ri PUWANG, Allataalata.
10:26 Sininna olokolo’ta harusu’i ritiwi; muwi sikaju dé’to narisalai. Polé ri olokolo’éro ripiléi kéga matu riyakkasuwiyangeng lao ri PUWANG Allataala. Kuwapiro nappa riisseng matu olokolo kégaénna matu riyakkasuwiyangeng.”
10:27 PUWANGNGE pancajiwi arungngé matedde ati angkanna dé’ namaélo palaloi bangsa Israélié lao.
10:28 Nakkeda arungngé lao ri Musa, “Laono polé ri yoloku! Aja’ narapii uwitako paimeng! Rékko narapii uwita paimeng tappamu, matéko matu!”
10:29 Nakkeda Musa, “Pada-pada adanna Puwakku, mattentuni dé’na naitaka matu paimeng Puwakku.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s