Assureng 1

1:1 Yakub iya riyasengngétto Israél, laowi ri Maséré silaong ana’-ana’na enrengngé kaluwargana mennang tungke-tungke. Iyaro ana’-ana’na Yakub iyanaritu:
1:2 Rubén, Siméon, Léwi, Yéhuda
1:3 Isakhar, Zébulon, Bényamin
1:4 Dan, Naftali, Gad, Asyer
1:5 Iyaro wija-wijanna Yakub jumellana iya maneng pituppulo tau. Yusuf lebbi riyoloni engka ri Maséré.
1:6 Siyagangngaré wettu rimunrinna maténi Yusuf sibawa silessu-silessurenna, makkuwatoro sining tau iya naéwaé sippangka.
1:7 Iyakiya wija-wijanna mennang, iyanaritu sining tau Israélié, makkéana’ epponi maéga senna, sibawa jumellana mennang tattambai masitta senna, angkanna pennoni wanuwa Maséré sibawa mennang.
1:8 Nainappa séddi arung baru iya dé’é naissengngi Yusuf mappammula paréntai Maséré.
1:9 Makkedani lao ri ra’ya’na, “Iyaro sining tau Israélié mabbahaya senna lao ri idi, nasaba maéga senna’ni mennang sibawa lebbi mawatangngi naiya idi.
1:10 Ebara’na kajajiyangngi musué, weddissa mennang siyempe balié untu’ méwaki, nainappa lari salaiwi *lari salaiwi iyaré’ga makuwasaiwi.* iyaé wanuwaé. Harusu’ki sappa laleng kuwammengngi aja’ mennang nancaji pédé maéga.”
1:11 Nanaakkana sining tau Maséré’é jennang untu’ sussaiwi atuwonna bangsa Israélié sibawa majjama ladde. Ripassai mennang patettongengngi arung Maséré’é kota Pitom sibawa Raamses untu’ pusa’na attarong barangngé.
1:12 Iyakiya pédé ripanrasa-rasai ri tau Maséré’é, pédé tattambai jumellana tau Israélié, sibawa pédé tassiyai mennang lao risininna wanuwaéro, angkanna métauni tau Maséré’é lao ri mennang.
1:13 Napédé mabecco’na mennang panrasa-rasai tau Israélié,
1:14 sibawa mébbui atuwo-tuwonna masussa. Temmapparessé babuwa ripassai mennang majjama ladde ri proyé’-proyé’ pembangunangngé sibawa risining dare’é.
1:15 Nanabbéréna parénta arung Maséré’é lao ri Sifra sibawa Pua, duwa bidang iya tulungngéngngi sining makkunrai Ibranié mémmana.
1:16 Makkedai arung Maséré’é, “Wettummu tulungngi mémmana makkunrai Ibranié, éngngerangngi iyaé: Rékko ana’ iya jajiyéro worowané, unoi! Rékko ana’ iya jajiyéro makkunrai, leppessanni tuwo.”
1:17 Iyakiya iya duwa bidangngéro métaui ri Allataala. Dé’ mennang namaélo pogau’i paréntana arungngé sibawa leppessangngi sininna ana’lolo worowané tuwo.
1:18 Nariyobbina ri arungngé iya duwa bidangngéro sibawa makkutana, “Magi muleppessangngi ana’-ana’ worowané tuwo?”
1:19 Nappébali mennang, “Makkunrai Ibranié dé’ napada-pada makkunrai Maséré’é. Magampang senna mennang mémmana. Ri wettu dé’napa napolé bidangngé, jaji mémenni ana’na.”
1:20-21 Naribarakkakina ri Allataala iyaro sining bidangngé sibawa riwérénna mennang wija, nasaba napakalebbii Allataala. Sibawa tau Israélié tattamba maéga toni sibawa mawatang.
1:22 Nanabbéréyanni arungngé iyaé paréntaé lao ri sininna ra’ya’na, “Tungke ana’ worowanéna tau Ibranié iya nappaé jaji harusu’i ribuwang ri laleng Salo Nil, iyakiya sininna ana’ makkunraié wedding muwa rileppessang tuwo.”

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s