Angimangeng 9

9:1 Siesso purana upacara allantikengngéro, ri esso maaruwaé, Musa mobbii Harun sibawa ana’-ana’na enrengngé sining pamimpinna bangsa Israélié.
9:2 Nakkeda Musa lao ri Harun, “Alano sikaju saping lai malolo sibawa sikaju bimbala lai, iya duwa dé’gaga sala-salanna. Akkasuwiyangengngi iya duwa olokolo’éro lao ri PUWANGNGE, saping laié untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa, sibawa bimbala laié untu’ akkarobangeng ritunu.
9:3 Nainappa musuro bangsa Israélié makkasuwiyangeng sikaju bémbé lai untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa sibawa sikaju ana’ saping enrengngé sikaju ana’ bimbala iya tungke-tungke’é makkéumuru sitaung sibawa dé’gaga sala-salanna untu’ akkarobangeng ritunu.
9:4 Suroi mennang makkasuwiyangeng towi sikaju saping lai sibawa sikaju bémbé lai untu’ akkarobangeng pappasidamé. Iya manennaro harusu’i mennang nakkasuwiyangeng lao ri PUWANGNGE silaong akkarobangeng ripatalaé iya riwéréngngé minnya, nasaba ri essoéwé poléi PUWANGNGE lao ri mennang.”
9:5 Sininna iya nappasengengngé Musa natiwini mennang ri yolona Kémaé, sibawa sininna umma’é maddeppungengngi kuwaro untu’ massompa lao ri PUWANGNGE.
9:6 Nainappa makkeda Musa, “PUWANGNGE suroko pogau’i iyaé kuwammengngi mulléi mitai cahaya ahadérékenna PUWANGNGE.”
9:7 Purananaro makkedani lao ri Harun, “Laono ri mézbaé sibawa passadiyai akkarobangeng paddampengeng dosaé sibawa akkarobangeng ritunué, kuwammengngi dosamu sibawa dosana umma’é naddampengengngi PUWANGNGE. Pogau’ni iyaro pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE.”
9:8 Nalaona Harun ri mézbaé sibawa géréi saping lai iya maéloé riyakkarobangeng untu’ paddampengeng dosana muto.
9:9 Ana’-ana’na Harun palettu’i darana iyaro olokolo’é lao ri Harun, sibawa majjajjekengngi jarinna ri laleng daraéro, enrengngé massapuwangngi ri tanru’-tanru’é ri iya eppa sunna mézbaéro. Purairo dara iya nasésaé riyabbolorengngi ri pabborina mézbaé.
9:10 Lunra, ginjal sibawa bagiyang kaminang makessingngé polé ri olokolo’éro ritunui ri yasé’na mézbaé, pada-pada iya napparéntangngé PUWANGNGE lao ri Musa.
9:11 Iyakiya juku sibawa bingkulanna iyaro olokolo’é ritunui ri saliwenna akkémangngé.
9:12 Nainappa Harun maggéré olokolo untu’ akkarobangeng ritunué untu’ aléna muto. Ana’-ana’na Harun palettu’i darana iyaro olokolo’é lao ri aléna, nainappa nabboloreng ri iya eppa benrénna mézbaé.
9:13 Purairo nabbéréyanni mennang lao ri aléna ulunna sibawa bagiyang-bagiyang laingngé polé ri olokolo’éro, nanatunui ri yasé’na mézbaé.
9:14 Nainappa lise babuwana sibawa poppanna iyaro olokolo’é nabissai nanatunui silaong akkarobang ritunué ri yasé’na mézbaé.
9:15 Purairo makkasuwiyanni bémbé untu’ paddampengeng dosana umma’é. Iyaro bémbé’é nagéréi sibawa nakkasuwiyangengngi pada-pada akkarobangeng untu’ paddampengeng dosana muto.
9:16 Nainappa nala towi olokolo untu’ akkarobangeng ritunué, sibawa nakkasuwiyangengngi situru peraturangngé.
9:17 Purairo nakkasuwiyangenni akkarobangeng inanré; malai labbu sikemmo, sibawa natunui ri yasé’na mézbaé. Iyanaro pattambana akkarobangeng ritunu esso-essoé.
9:18 Nainappa géré towi sikaju saping lai sibawa sikaju bimbala lai untu’ akkarobangeng pappasidaména umma’é. Ana’-ana’na Harun palettu’i iyaro dara olokolo’é lao ri aléna, nainappa nabboloreng ri iya eppa benrénna mézbaé.
9:19 Bagiyang iya engkaé lunra’na polé ri sapingngé sibawa bimbala’éro napalénne’i mennang
9:20 ri yasé’na dadana iya duwa olokolo’éro, nainappa natunu Harun ri yasé’na mézbaé.
9:21 Dadana sibawa poppang ataunna iyaro olokolo riyakkasuwiyangengngi selaku pakkasuwiyang tanréyangeng lao ri PUWANGNGE. Iyanaro bagiyanna sining imangngé, pada-pada iya napparéntangngé Musa.
9:22 Puranana nakkasuwiyangeng sininna akkarobangngéro, nakkani limanna Harun ri yasé’na umma Israélié sibawa barakkakiwi mennang, nainappa nonno.
9:23 Nainappa Musa sibawa Harun muttama ri laleng Kémana PUWANGNGE. Purairo massuni mennang sibawa barakkakiwi umma’é. Nanaitani sininna umma Israélié cahaya ahadérékenna PUWANGNGE.
9:24 Tennasenna-sennana napanonnoi PUWANGNGE api iya tunuéngngi gangka cappu akkarobangeng ritunué sibawa sining bagiyanna iya mallunra’é ri yasé’na mézbaé, wettunna naita umma Israélié, gora-gorani mennang nainappa suju’ massompa.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s