Angimangeng 7

7:1 Iyanaé peraturanna passalenna akkarobangeng passullé arogingngé. Iyaro akkarobangngé mapaccing senna’i.
7:2 Olokolo untu’ akkarobangngé harusu’i rigéré ri onrong aggéréreng olokolo untu’ akkarobangeng ritunué, nainappa darana riyabboloreng ri iya eppa benrénna mézbaé.
7:3-4 Harusu’i nakkasuwiyangeng imangngé ri yasé’na mézbaé sininna lunra’na iyaro olokolo’é, iyanaritu: Ikko’na iya mallunra’é, lunra iya dokoéngngi lise’ babuwana, ginjalna silaong lunra’na, sibawa bagiyang kaminang makessingngé polé ri atinna.
7:5 Iya manennaro harusu’i natunu ri yasé’na mézbaé selaku akkarobangeng inanré untu’ PUWANGNGE. Iyaro akkarobangngé iyanaritu akkarobangeng passullé aroging.
7:6 Tungke worowané ri laleng kaluwargana imang-ngimangngé wedding manréi iyaro juku akkarobangngé, iyakiya harusu’i nanré ri onrong iya ripallaingngé, nasaba iyaro akkarobangngé mapaccing senna’i.
7:7 Untu’ akkarobangeng paddampengeng dosaé sibawa akkarobangeng passullé arogingngé pada-padai atorenna, iyanaritu: Juku olokolo iya riyakkasuwiyangengngé iyanaritu bagiyanna imangngé iya makkasuwiyangengngéngngi.
7:8 Bingkulanna iyaro olokolo’é untu’nato imangngé.
7:9 Tungke akkarobangeng ripatalaé iya ritunué ri laleng attunungngé iyaré’ga rinasu ri laleng pamuttué iyaré’ga iya ripanggangngé, mancajiwi bagiyanna imang iya makkasuwiyangengngéngngi.
7:10 Iyakiya akkarobangeng ripatala iya dé’é narinasu, muwi iya sicampuru’é sibawa minnya muwi iya marakkoé, iya manenna untu’ imang-ngimang wija-wijanna Harun, sibawa harusu’i nabagé rata ri yelle’na mennang.
7:11 Iyanaé sining peraturanna passalenna akkarobangeng pappasidamé iya riyakkasuwiyangengngé lao ri PUWANGNGE.
7:12 Rékko iyaro akkarobangngé riyakkasuwiyangengngi untu’ mattarima kasi, nasibawang iyaro olokolo’é harusu’ towi riyakkasuwiyangeng roti iya dé’é napaké ragi. Iyaro rotié wedding iya maompe’é polé ri lama labbu silaongngé minnya zaitun, wedditto roti rakko iya manipié iya risapuiyé sibawa minnya, iyaré’ga béppa labbu iya riyébbué silaong minnya zaitun.
7:13 Ri lainnaéro harusu’i riyakkasuwiyangetto roti iya riyébbué paké ragi.
7:14 Polé ri tungke rupanna rotié, sibagiyang harusu’i riyakkasuwiyangeng lao ri PUWANGNGE, na iyaro bagiyanna imang iya malaéngngi darana olokolo’éro sibawa mabbolorengngi ri mézbaé untu’ akkarobangeng pappasidamé.
7:15 Harusu’i riyanré jukuna ri esso riyakkasuwiyangenna iyaro olokolo’é, muwi céddé dé’to nawedding ritaro narapi pappa bajana éléé.
7:16 Rékko séddié tau tiwi akkarobangeng pappasidamé untu’ rupaiwi jancinna, dé’ naparellu riyanré maneng iyatoro essoé. Bagiyang lebbinna weddingngi riyanré pappa bajana.
7:17 Rékko ri esso matellué engka mupa sésana, iyaro jukué harusu’i ritunu gangka cappu.
7:18 Iyakiya rékko ri esso matellué iyaro jukué riyanré mupi, iyaro akkarobangngé dé’na matu naritarima sibawa dé’ natiwi barakka ri tauwéro, mala mancaji harangngi. Tau iya manrééngngi pasalai sibawa harusu’i tanggungngi addimonrinna.
7:19 Juku iya nakennaé agi-agi iya najisi’é harusu’i ritunu gangka cappu sibawa dé’ nawedding riyanré. Juku akkarobangeng pappasidamé banna weddingngi nanré tau iya dé’é nanajisi’.
7:20 Rékko nanréi tauwé iyaro jukué ri wettunna mattengngang najisi’, dé’na nariyangga anggota umma’na Allataala.
7:21 Rékko séddié tau manréi iyaro juku akkarobangngé ri wettu purana géssa anu iya najisi’é, muwi iya polé ri rupa tauwé muwi iya polé ri olokolo’é, dé’tona nariyangga anggota umma’na Allataala.
7:22 PUWANGNGE mabbéréyangngi lao ri Musa iyaé sining peraturangngé
7:23 untu’ bangsa Israélié. Lunra sapingngé, bimbala’ iyaré’ga bémbé’é dé’ nawedding riyanré.
7:24 Lunra olokolo iya maté riyalé, iyaré’ga nasaba riyunoi ri olokolo masekkangngé, dé’ nawedding riyanré iyakiya wedding ripaké untu’ apparellung laing.
7:25 Tau iya manrééngngi lunra olokolo iya weddingngé riyakkasuwiyangeng untu’ akkarobangeng inanré untu’ Allataala, dé’na nariyangga anggota umma’na Allataala.
7:26 Tau Israélié, kégi-kégi monro, dé’ nawedding manré dara manu’-manu’ iyaré’ga dara olokolo laingngé.
7:27 Nigi-nigi majjalékkaiwi iyaro peraturangngé dé’na nariyangga anggotana umma’na Allataala.
7:28 PUWANGNGE mpéréngngi Musa iyaé sining peraturangngé
7:29 untu’ bangsa Israélié. Nigi-nigi tiwii akkarobangeng pappasidamé, harusu’i napallaing sibagiyang untu’ pakkasuwiyang ripallaing lao ri PUWANGNGE.
7:30 Aléna muto harusu tiwii iyaro akkarobangeng inanré. Lunra’ sibawa dadana iyaro olokolo’é harusu’i riyakkasuwiyangeng selaku pakkasuwiyang tanréyangeng lao ri PUWANGNGE.
7:31 Harusu’i imangngé tunui lunra’na iyaro olokolo’é ri yasé’na mézbaé, iyakiya dadana iyanaritu bagiyanna sining imangngé.
7:32 Poppang ataunna harusu’i riyabbéréyang selaku sumbangeng ripallaing
7:33 lao ri imang iya makkasuwiyangengngéngngi dara sibawa lunra akkarobangeng pappasidaméro.
7:34 Dadana sibawa poppang ataunna iyanaritu pabbéré ripallaing iya nalaé PUWANGNGE polé ri pakkasuwiyang tanréyanna bangsa Israélié sibawa riwéréngngi lao ri sining imangngé. Iyanaro subangenna bangsa Israélié untu’ sining imangngé lettu mannennungeng.
7:35 Polé ri inanré iya riyakkasuwiyangengngé lao ri PUWANGNGE, bagiyangngénnaro riwéréngngi lao ri Harun sibawa ana’-ana’na ri esso rilanti’na mancaji imang.
7:36 Ri essoéro PUWANGNGE paréntangngi bangsa Israélié kuwammengngi napolé ri pakkasuwiyanna mennang, iyaro bagiyangngé untu’ sining imangngé. Iyaro sining peraturangngé harusu’i naturusi bangsa Israélié lettu mannennungeng.
7:37 Makkuwaniro sining peraturanna passalenna akkarobangeng ritunué, akkarobangeng inanré, akkarobangeng paddampengeng dosaé, akkarobangeng passullé arogingngé, akkarobangeng allantikengngé sibawa akkarobangeng pappasidamé.
7:38 PUWANGNGE mabbéréyangngi sining paréntaéro lao ri Musa ri Bulu Sinai wettunna Nasuro bangsa Israélié makkasuwiyangengngi akkarobangngé ri padang kessi Sinai.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s