Angimangeng 5

5:1 Akkarobangeng paddampengeng dosaé parellui riyakakrobangeng: Rékko séddié tau secara résmi riyéllauwi mabbéré asabbiyang ri pengadilangngé, iyakiya dé’ nabbéré pappakatajang passalenna aga iya puraé naita iyaré’ga naéngkalinga angkanna harusu’i natanggung addimonrinna.
5:2 Rékko séddié tau pasala nasaba dé’ nattungkaiwi mancaji najisi’, saba’ géssai séuwa iya najisi’é, ébara’na bakké olokolo, nainappa namaingeki pangkaukenna.
5:3 Rékko séddié tau pasala nasaba dé’ nattungkaiwi géssai barang najisi’é iya polé ri tolinoé, nainappa namaingeki pangkaukenna.
5:4 Rékko séddié tau pasala nasaba mattanroi sibawa sembarangang untu’ pogau’i agi-agi, nainappa namaingeki pangkaukenna.
5:5 Ri laleng tungke parakaraéro, tau iya pasalaé harusu’i mangakuiwi asalanna.
5:6 Sibawa untu’ pakkamaja dosana, harusu’i tiwi sikaju bimbala iyaré’ga bémbé lai untu’ PUWANGNGE. Imangngé harusu’ makkasuwiyangengngi iyaro akkarobangngé kuwammengngi nariyaddampengeng dosana iyaro tauwé.
5:7 Iyakiya rékko tau iya pasalaé dé’ namampu passadiya bimbala iyaré’ga bémbé untu’ mpajai dosana, harusu’i tiwi sipasang bekku iyaré’ga jangang-jangang lolo, sikaju untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa, sibawa sikaju untu’ akkarobangeng ritunu.
5:8 Iyaro manu’-manu’é harusu’i ritiwi lao ri imangngé. Harusu’i imangngé lebbi riyolo makkasuwiyangengngi manu’-manu’ iya ripattentué untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa. Harusu’i riyalicci ellonna iyaro manu’-manu’é, iyakiya dé’ nawedding narapi pettu ulunna.
5:9 Darana iyaro manu’-manu’é harusu’i riyakkeppikeng ri benrénna mézbaé, na lebbinna harusu’i ripecca massu ri pabborina mézbaé untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa.
5:10 Purairo nakkasuwiyangenni imangngé manu’-manu’ iya maduwaé untu’ akkarobangeng ritunu, situru sibawa peraturangngé. Makkuwaniro carana imangngé makkasuwiyangengngi akkarobangeng untu’ dosana iyaro tauwé, nariyaddampengeng matu ri PUWANGNGE.
5:11 Rékko tau iya pasalaé dé’ namampu passadiya sipasang bekku iyaré’ga jangang-jangang untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa, harusu’i tiwi sikilo labbu. Iyaro labbu’é dé’ nawedding ricampuru minnya zaitun iyaré’ga nasibawang kamennyang, saba’ iyaro akkarobangngé iyanaritu akkarobang paddampengeng dosa na tenniya akkarobangeng ripatala.
5:12 Iyaro labbu’é harusu’i ritiwi ri imangngé. Harusu’i nala imangngé sikemmo polé ri labbu’éro selaku tanrang makkedaé pura manenni riyakkasuwiyangeng lao ri PUWANGNGE. Iyaro labbu sikemmoé harusu’i ritunu ri yasé’na mézbaé selaku akkarobangeng inanré. Iyanaro akkarobangenna untu’ paddampengeng dosaé.
5:13 Makkuwaniro carana imangngé makkasuwiyangeng akkarobangeng untu’ dosana tauwéro, nariyaddampengeng matu ri PUWANGNGE. Labbu iya nasésaé iyanaritu bagiyanna imangngé, pada-pada ri akkarobangeng gandongngé.
5:14 PUWANGNGE mabbéréyangngi lao ri Musa iyaé peraturangngé.
5:15 Rékko séddié tau dé’ nattungkaiwi pogau’ dosa nasaba takkalupai ri laleng mabbéréyangngi sining pakkasuwiyanna iya riwajikengngé untu’ PUWANGNGE, iyaro tauwé harusu’i tiwi akkarobangeng passullé aroging. Iyaro akkarobangngé harusu’i sikaju bimbala iyaré’ga bémbé lai iya dé’é gaga sala-salanna, sibawa riyangke situru ellinna iya ripatakkennaé ri Kémana PUWANGNGE.
5:16 Iyaro tauwé harusu’i nawaja aga iya nallupaiyé riyolo, ritambai sibawa duwappulo paresséng. Nainappa harusu’i nabbéréyang iyaro olokolo’é lao ri imangngé, na imangngé makkasuwiyangengngi untu’ dosana iyaro tauwé, nariyaddampengeng matu ri PUWANGNGE.
5:17 Rékko séddié tau dé’ nattungkaiwi pogau’ dosa nasaba najjalékkaiwi sala séddinna paréntana PUWANGNGE, iyaro tauwé pasalai sibawa harusu’i natanggung addimonrinna.
5:18 Untu’ akkarobangeng passullé arogingngé harusu’i tiwi sikaju bimbala iyaré’ga bémbé lai iya dé’é gaga sala-salanna sibawa riyangke’i situru ellinna iya ripatakkennaé ri Kémana PUWANGNGE. Imangngé makkarobangengngi untu’ dosana iyaro tauwé, nariyaddampengeng matu ri PUWANGNGE.
5:19 Iyanaro akkarobangeng passullé aroging untu’ asalang iya ripogau’é lao ri PUWANGNGE.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s