Angimangeng 4

4:1 PUWANGNGE suroi Musa
4:2 mappallebbangengngi lao ri bangsa Israélié makkedaé nigi-nigi iya dé’é nattungkaiwi madosa nasaba najjalékkaiwi sala séddinna polé ri parénta-paréntana PUWANGNGE, harusu’i naccowéri peraturangngéwé.
4:3 Rékko Imang Lompoé madosa, angkanna maccowé towi bangsa Israélié pasala, harusu’i makkasuwiyangeng sikaju saping lai malolo iya dé’é sala-salanna lao ri PUWANGNGE kuwammengngi nariyaddampengeng dosana.
4:4 Iyaro sapingngé harusu’i natiwi ri sumpang Kémana PUWANGNGE. Harusu’i Imang Lompoé palénne’i limanna ri tompo ulunna iyaro olokolo’é, nainappa nagéré ri yolona Kémaé.
4:5 Sibagiyang polé ri darana harusu’i natiwi muttama ri laleng Kémaé.
4:6 Nainappa harusu’i natellereng jarinna ri laleng daraéro nanakkeppikengngi wékkapitu ri yolona paddenring iya lacce’éngngi Bili’ Mapaccingngé.
4:7 Sibagiyang polé ri daraéro harusu’i nassapuwang ri sining tanru’é ri sunna mézba dupa baué ri laleng Kémaé, na lebbinna harusu’i riyabboloreng ri pabborina mézba akkarobangeng ritunué iya engkaé ri yolona sumpanna Kémaé.
4:8 Harusu’i imangngé mala manengngi lunra’na iyaro saping laié, iyanaritu lunra iya dokoéngngi lise babuwana,
4:9 ginjalna sibawa lunra bagiyang kaminang makessingngé polé ri atinna.
4:10 Iya manennaro harusu’i natunu ri yasé’na mézba akkarobangeng ritunué pada-pada ri akkarobangeng pappasidamé.
4:11 Iyakiya jukuna iyaro sapingngé, bingkulanna, ulunna, ajéna, lise babuwana nasésaé muttama’ni paruna,
4:12 jaji iya manenna sangadinna bagiyang iya puraé ripallaing, harusu’i ritiwi massu ri akkémangngé. Kuwaniro iyaro sapingngé harusu ritunu ri yasé’na aju tunungngé ri onrong akkabbéyangeng awué, iyanaritu onrong iya ripallaingngé untu’ iyaro.
4:13 Rékko iyaro madosaé sininna umma Israélié, saba’ dé’ nattungkaiwi majjalékkaiwi sala séddinna paréntana PUWANGNGE,
4:14 riissenna muwa iyaro dosaé, harusu’i umma’é tiwi sikaju saping lai lolo ri yolona Kémana PUWANGNGE. Iyaro olokolo’é harusu’i riyakkasuwiyangeng untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa.
4:15 Sining pamimping bangsaé harusu’i palénne’i limanna mennang ri tompo ulunna olokolo’éro, nainappa nagéré ri onrongngéro.
4:16 Harusu’i natiwi Imang Lompoé sibagiyang darana iyaro olokolo’é muttama ri laleng Kémaé.
4:17 Kuwaniro harusu natellengeng jarinna ri laleng daraéro nainappa nakkeppikeng wékkapitu ri yolona paddenring iya lacce’éngngi Bili’ Mapaccingngé.
4:18 Sibagiyassi harusu’i riyassapuwang ri tanru-tanru sunna mézba dupaé ri laleng Kémaé, na lebbinna harusu’i riyabboloreng ri pabborina mézba onrong akkarobangeng ritunu iya engkaé ri yolona sumpang Kémaé.
4:19 Sininna lunra’na iyaro olokolo’é harusu’i riyala nainappa ritunu ri yasé’na mézbaé.
4:20 Carana pada-pada pakkasuwiyang saping lai untu’ akkarobangeng paddampengeng dosaé. Makkuwaniro carana Imang Lompoé makkasuwiyangeng akkarobangeng untu’ dosa-dosana umma’é, nanaddampengengngi matu PUWANGNGE iyaro dosa-dosaé.
4:21 Nainappa ritiwi massu iyaro saping laié, naritunu risaliwenna akkémangngé, pada-pada pakkasuwiyang saping lai untu’ akkarobangeng paddampengeng dosana Imang Lompoé. Makkuwaniro carana makkasuwiyangeng akkarobangeng paddampengeng dosana umma’na.
4:22 Rékko iya madosaé séddiwi tau makuwasa nasaba dé’ nattungkaiwi majjalékkaiwi sala séddinna paréntana PUWANGNGE,
4:23 namaingekinna muwa, harusu’na makkarobangeng sikaju bémbé lai iya dé’é gaga sala-salanna untu’ paddampengeng dosa.
4:24 Harusu’i napalénne limanna ri tompo ulunna iyaro olokolo’é, nainappa nagéré ri seddé manoranna mézba, onrong maggéré olokolo’é untu’ akkarobangeng ritunué.
4:25 Harusu’i natellengeng jarinna imangngé ri laleng dara olokolo’éro nainappa nassapuwang ri tanru-tanru sunna mézbaé, na sésana nabbolorengngi ri pabborina mézbaé.
4:26 Nainappa sininna lunra’na iyaro olokolo’é harusu’i ritunu ri yasé’na mézbaé, pada-pada ri akkarobangeng pappasidamé. Makkuwaniro carana imangngé makkasuwiyangeng akkarobangeng untu’ dosana séddié panguwasa, nariyaddampengeng matu iyaro tauwé ri PUWANGNGE.
4:27 Rékko séddié tau polé ri ra’ya’ biyasaé pogau’ dosa nasaba dé’ nattungkai majjalékkaiwi sala séddinna paréntana PUWANGNGE,
4:28 namaingekinna muwa, harusu’i makkasuwiyang sikaju bémbé komba iya dé’é gaga sala-salanna.
4:29 Harusu’i napalénne limanna ri tompo ulunna iyaro olokolo’é, nainappa nagéré ri seddé manoranna mézba onrong maggéré olokolo untu’ akkarobangeng ritunué.
4:30 Harusu’i imangngé tellengengngi jarinna ri laleng dara olokolo’éro, nainappa nassapuwang ri tanru-tanru sunna mézbaé, na sésana nabbolorengngi ri pabborina mézbaé.
4:31 Sininna lunra’na iyaro olokolo’é harusu’i riyala pada-pada akkarobangeng pappasidamé. Iyaro lunra’é harusu’i natunu imangngé ri yasé’na mézbaé, na baunna pésennangiwi atinna PUWANGNGE. Makkuwaniro carana imangngé makkasuwiyangeng akkarobangeng untu’ dosana séddié tau polé ri ra’ya’ biyasaé, nariyaddampengeng iyaro tauwé ri PUWANGNGE.
4:32 Rékko séddié tau makkarobangeng sikaju bimbala untu’ paddampengeng dosana, iyaro bimbala’é harusu’i komba sibawa dé’é gaga sala-salanna.
4:33 Harusu’i napalénne limanna ri tompo ulunna iyaro olokolo’é, nainappa nagéré ri seddé manoranna mézbaé, onronna maggéré olokolo untu’ akkarobangeng ritunué.
4:34 Harusu’i imangngé tellengengngi jarinna ri laleng dara olokolo’éro, nainappa nassapuwang ri tanru-tanru sunna mézbaé, na sésana nabbolorengngi ri pabborina mézbaé.
4:35 Nainappa harusu’i riyala maneng lunra’na iyaro olokolo’é pada-pada ri akkarobangeng pappasidamé. Iyaro lunra’é harusu’i ritunu ri yasé’na mézbaé, silaong akkarobangeng inanré iya riyakkasuwiyangengngé lao ri PUWANGNGE. Makkuwaniro carana imangngé makkasuwiyangeng akkarobangeng untu’ dosana tauwéro, nariyaddampengeng matu ri PUWANGNGE.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s