Angimangeng 26

26:1 Makkedai PUWANGNGE, “Aja’ muwébbu barahala iyaré’ga patettong dato’-dato’ iyaré’ga alliri batu iya risobbi’é untu’ risompa. Iyya’na PUWANG Allataalamu.
26:2 Pakarajai esso-esso Saba’é sibawa esso-esso maraja agama laingngé sibawa pakalebbii onrong iya ripallaingngé untu’ sompa-Ka. Iyya’na PUWANG.
26:3 Rékko tuwoko situru sining peraturak-Ku sibawa turusiwi sining parénta-Ku,
26:4 maélo-Ka pateppai bosié ri wettunna, angkanna mabbéréi wassélé tanaé sibawa mabbuwai ajukajungngé.
26:5 Maonai matu wassélé tanamu, angkanna rékko narapini wettunna untu’ maccéppu buwa anggoro, méngngala mupo gandong. Sibawa rékko narapini wettunna untu’ mattaneng gandong, maccéppu mupo buwa anggoro. Mappunnaiko matu inanré iya genne’é sibawa tuwo saléwangeng ri wanuwammu.
26:6 Maélo-Ka jagaiwi amangenna wanuwammu angkanna weddikko matinro sibawa tennang enrengngé temmétau muwi lao ri niga. Sining olokolo masekkangngé maélo-Ka pallennye’i polé ri wanuwaéro, sibawa dé’na matu gaga musu ri wanuwammu.
26:7 Mulléi matu caui sining balimmu;
26:8 na limamo tau namuwulléi caui sératu tau, sibawa sératumo tau namulléi caui seppulo sebbu tau.
26:9 Maélo-Ka barakkakiko sibawa mpérékko maéga ana’ eppo. Aga iya puraé Ujancingekko, pasti Urupaiwi.
26:10 Maonai matu wassélé tanamu, angkanna genne untu’ sitaung. Mala tarapassako passui alebbinna polé ri éngngalang iya labe’é kuwammengngi engka onrong untu’ taroi éngngalang iya barué.
26:11 Maélo-Ka monro ri yelle’mu ri laleng Kéma-Ku, sibawa dé’ usampéyakko matu.
26:12 Maélo-Ka sibawakko; maélo-Ka mancaji PUWANG Allataalamu na iko mancaji umma’-Ku.
26:13 Iyya, PUWANG Allataalamu, iya tiwiékko massu polé ri Maséré kuwammengngi dé’ mumancaji ata. Akuwasang iya tenre’ékko purani Upolo, na Upancajiko tau maradéka.”
26:14 Makkedai PUWANGNGE, “Rékko dé’ muwéngkalinga-Ka sibawa dé’ mupogau’i parénta-Ku,
26:15 rékko muwajjalékkaiwi assijancingeng iya Uwébbué sibawa iko enrengngé dé mumaélo turusiwi sining Upattette’é sibawa sining peraturak-Ku,
26:16 maélo-Ka hukkukko. Maélo-Ka papoléngekko abala ri yasé’mu, lasa sibawa semmeng iya dé’é nawedding ripajjappa, angkanna mancaji butai matanna sibawa tuwo maddékéréké. Mallaonrumako matu iyakiya dé’ muwanréi wassélé’na, nasaba poléi matu sining balimmu cauko sibawa paccappui aga iya mutanengngé.
26:17 Uhukkukko matu, angkammu ricau risining balimmu sibawa rikuwasai risining tau iya benciyékko. Métau senna’ko matu angkammu lari, namuni dé’gaga mallellung.
26:18 Rékko purani mupéneddingi sininna pahukkungengngéro dé’topa mumapato lao ri Iyya, Utambaiwi matu pahukkungek-Ku leppi wékkapitu.
26:19 Matempo senna’ko, iyakiya maélo-Ka patunru’ko. Dé’ nateppa matu bosié, angkanna mancaji marakkoi tanamu sibawa matedde pada-pada bessié.
26:20 Sininna résomu dé’ gaga gunana, saba’ tanamu dé’ nabbéré wassélé sibawa tanet-tanemmu dé’ nabbuwa matu.
26:21 Rékko matteru mupo méwa-Ka sibawa dé’ mumaélo mapato lao ri Iyya, maélo-Ka tambaiwi pahukkungek-Ku leppi wékkapitu.
26:22 Maélo-Ka papoléi olokolo masekkangngé ri tengnga-tengngamu. Iyaro sining olokolo’é naluruiwi matu ana’-ana’mu, naunoi olokolo piyaramu sibawa paccapuko, angkanna mancaji céddé senna jumellamu, sibawa sining lalengngé ri wanuwammu mancaji masino-sinoi.
26:23 Rékko purani mupéneddingi sininna pahukkungengngéro dé’topa muwéngkalingaka, iyakiya matteru mupo méwaka,
26:24 Maélo-Ka majara’ko sibawa hukkukko wékkapitu lebbi tane naiya pura labe’é.
26:25 Maélo-Ka paompo musu ri tengnga-tengngamu untu’ hukkukko nasaba purai muwajjalékkai assijancingek-Ku sibawa iko. Sibawa rékko maddeppungekko ri kotamu untu’ sappa allinrungeng, maélo-Ka papolé lasa iya dé’é nawedding ripajjappa, angkanna manyarako lao ri balimmu.
26:26 Acappurekko matu inanré, angkanna seppulo makkunrai banna mapparelluwangngi séddi bawang onrong attunung untu’ mattunu roti iya engkaé ri mennang. Iyanaro inanré riyoloi matu, napuramuna manréi, malupu mupi pappéneddimmu.
26:27 Rékko purani mupéneddingi sininna pahukkungengngéro matteru mupo méwa-Ka, sibawa dé’ mumaélo mapato lao ri Iyya,
26:28 nasibawang cai maélo-Ka majara’ko, sibawa hukkukko wékkapitu lebbi tane naiya labe’é.
26:29 Makkadérekko matu, angkanna muwanréi ana’-ana’mu muto.
26:30 Maélo-Ka mancuru’i sining onrong assompammu ri tompo’na bulu-bulué, ruttungngi sining mézbamu onrong mattunu dupa, sibawa maggenrungengngi sining bakkému ri yasé’na sining abbarahalammu iya maruttungngénnaro. Nasibawang pappénedding maja
26:31 Upinrai kota-kotamu mancaji goppo-goppo ruttungeng, sining onrong assompammu Uwancuru’i sibawa dé’ Utarimai sining akkarobammu.
26:32 Maélo-Ka pabbinasa sisengngi wanuwammu, angkanna sining bali iya tudangiyéngngi tasséleng mitai héba’na iyaro ancurukengngé.
26:33 Maélo-Ka paompo musu ri wanuwammu sibawa passara-sarakko ri wanuwa-wanuwa laingngé. Kaboi matu sining dare’mu, sibawa rileppessangngi kota-kotamu mancaji goppo ruttungeng.
26:34-35 Iyaro wettué wettummu engka ri laleng appaliremmu ri wanuwanna sining balimmu, tanamu iya dé’é muleppessangngi kullang wettummu monroiwi, kaboi matu sibawa lolongengngi wettu untu’ kullang.
26:36 Sining taummu iya engkaé ri laleng appalirenna wanuwa laingngé, Uwébbui matu métau senna, angkanna muwi oni daud-daung iya nairié anging palari towi mennang. Lariko matu samanna rilellung ri laleng ammusurengngé, namumenrung namuni dé’ gaga bali ri seddému.
26:37 Lariko matu sibawa tabbuttu séddié lao ri laingngé, namuni dé’ gaga mallellung. Sibawa dé’ matu mulléi méwai sining balimmu.
26:38 Matéko matu ri laleng appalirengngé, ripabbinasa ri wanuwanna sining balimmu.
26:39 Céddé bawang iya polé ri iko iya tuwoé mupa ri wanuwanna balimmu maddarékéi matu nasaba dosamu muto sibawa dosana toriyolomu.
26:40 Iyakiya nangakuiwi matu wija-wijammu dosana mennang sibawa dosana néné-nénéna iya puraé méwa-Ka sibawa maronta lao ri Iyya,
26:41 angkak-Ku tinda’ka méwai mennang sibawa rukkai mennang ri laleng appalirengngé ri wanuwanna sining balinna mennang. Accappurenna, rékko tunru’ni wija-wijammu sibawa purana napéneddingi pahukkungengngé nasaba dosa sibawa ronta’na mennang,
26:42 Maélo-Ka méngngerangngi assijancik-Ku sibawa Yakub, Ishak sibawa Abraham. Maélo-Ka pakabaruiwi jancik-Ku untu’ mpéréngngi tanaéro lao ri bangsa-Ku.
26:43 Iyakiya iyaro tanaé harusu’i lebbi riyolo napakullang pabbanuwana, kuwammengngi tonget-tongengngi weddingngi mappésau. Naharusu’i naola maneng umma’-Ku sininna pahukkungeng iya Upateppaé ri yasé’na mennang nasaba dé’é namaélo turusiwi sining peraturak-Ku sibawa sining parénta-Ku.
26:44 Iyakiya ri wetu engkana mupa mennang ri wanuwanna balié, dé’ Usalaiwi mennang iyaré’ga Upabbinasa sisengngi. Saba’ rékko Upabbinasai mennang, bettuwanna Upettuini assijancik-Ku sibawa mennang, padahal Iyya’na PUWANG, Allataalana mennang.
26:45 Maéloka pakabarui assijancing iya Uwébbué sibawa toriyolona mennang, wettukku Uwappaitang akuwasak-Ku lao risininna bangsaé sibawa tiwii umma’-Ku massu polé ri Maséré, kuwammengngi Iyya, PUWANG, mancaji Allataalana mennang.”
26:46 Iyanaro hukkung-hukkung sibawa parénta-parénta iya nabbéréyangngé PUWANGNGE, ri tompo’na Bulu Sinai lao ri Musa untu’ bangsa Israélié.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s