Angimangeng 21

21:1 PUWANGNGE suroi Musa palettu’i iyaé paréntaé lao risining imang wija-wijanna Harun, “Séddié imang dé’ nawedding napanajisi’ aléna nasaba maccowéi hadéré ri upacara attampungenna sumpulolona,
21:2 sangadinna rékko iya matéro iyanaritu indo’na, ambo’na, ana’na, padaorowanéna,
21:3 iyaré’ga ana’ daranna iya dé’éppa nakawing, iya naéwaé sibola.
21:4 Dé’ nawedding napanajisi’ aléna sibawa maccow`riwi upacara attampungenna sumpulolona bainéna.
21:5 Séddié imang dé’ nawedding kellui sibagiyang polé ri ulunna sibawa dé’ nawedding nagoncing janggo’na iyaré’ga loi watakkaléna sibawa anu matareng untu’ mappaitangngi makkedaé mabbaratai.
21:6 Appunnangekkui iya ripallaingngé nadé’ nawedding carépaiwi asek-Ku. Makkasuwiyangngi akkarobangeng inanré lao ri Iyya, jaji harusu’i mapaccing.
21:7 Séddié imang dé’ nawedding kawing sibawa séddié makkunrai iya cakkuribangngé riyolo iyaré’ga séddié makkunrai iya tenniyaé parawang iyaré’ga iya massarangngénna, nasaba imangngé iyanaritu appunnangek-Ku.
21:8 Bangsa Israélié harusu’i mangakuiwi imangngé selaku tau iya ripallaingengngékka nasaba makkasuwiyangngi akkarobangeng inanré lao ri Iyya. Iyya’na PUWANG; mapaccikka sibawa Upaccingiwi umma’-Ku.
21:9 Rékko ana’ makkunrainna séddié imang mancaji cakkuribangngi, napakatunai ambo’na naharusu’i ritunu gangka maté.
21:10 Purani rilanti Imang Lompoé sibawa tirikiwi minnya upacara tompo ulunna sibawa papasangiwi pakéyang imang lompoé ri aléna. Rimakkuwannanaro dé’ nawedding naleppessang gemme’na makota iyaré’ga sapé’`i pakéyanna selaku tanrang mabbarata.
21:11-12 Purani riyakkasuwiyangeng ri alé-Ku untu’ mancaji appunnangek-Ku, jaji dé’ nawedding napanajisi’ aléna. Dé’to nawedding napanajisi’ Kéma-Ku ri laleng massuna polé kuwaro untu’ muttama ri laleng bola engkaé ujuna, namuni iyaro ujuna ambo’na iyaré’ga indo’na.
21:13-14 Banna weddingngi kawing sibawa séddié parawang polé ri sukunna muto. Dé’ nawedding kawing sibawa séddié janda, iyaré’ga séddié makkunrai iya massarangngénna, iyaré’ga séddié makkunrai cakkuribangngé riyolo.
21:15 Rékko riyajjalékkaiwi iyaro peraturangngé, ana’-ana’na iya harusu’é mapaccing, najisi’i matu. Iyya’na PUWANG sibawa purani Upallaing mancaji Imang Lompo.”
21:16 PUWANGNGE paréntangngi Musa
21:17 untu’ powadai iyaé lao ri Harun, “Séddié wija-wijammu iya sala-salangngé watakkaléna dé’ nawedding makkasuwiyang akkarobangeng inanré lao ri Iyya. Iyaro takkennai untu’ mannennungeng.
21:18 Tau iya makkasuwiyangngé akkarobangeng dé’ nawedding sala-salang watakkaléna, iyanaritu tau butaé, iyaré’ga péso’é, tau sala-salangngé rupanna iyaré’ga anggota watakkaléna,
21:19 iya maté limanna iyaré’ga képpangngé ajéna;
21:20 iya bukku’é iyaré’ga mapancé’é, iya mapeddi mataé iyaré’ga malasa olié sibawa iya rilase’é.
21:21 Tungke wija-wijanna Imang Harun iya sala-salangngé watakkaléna dé’ nawedding makkasuwiyang akkarobangeng inanré lao ri Iyya.
21:22 Iyakiya weddingngi manré inanré iya riyakkasuwiyangngé, muwi akkarobang inanré iya mapaccingngé muwi akkarobangeng inanré iya mapaccing senna’é.
21:23 Nasaba iyaro tauwé sala-salangngi watakkaléna, dé’ nawedding maddeppériwi paddenring iya passarangngéngngi Bili’ Mapaccingngé iyaré’ga mézbaé. Dé’ nawedding napanajisi’ barab-barang iya puraé ripallaing untu’ Iyya, nasaba Iyya’na PUWANG, sibawa Iyya’na ritu iya pallaingngéngngi iyaro barab-barangngé.”
21:24 Iyanaro peraturang-peraturang iya napalettu’é Musa lao ri Harun enrengngé ana’-ana’na, sibawa lao risininna bangsa Israélié.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s