Angimangeng 15

15:1 PUWANGNGE mpéréngngi Musa sibawa Harun iyaé sining peraturangngé
15:2 untu’ bangsa Israélié. Rékko séddié worowané passui manning nasaba malasa katawangngi, iyaro manningngé najisi’i,
15:3 muwi iya massué iyaré’ga iya tattahangngé.
15:4 Onrong iya natudangiyé iyaré’ga natinroiyé iyaro tauwé mancaji najisi’i.
15:5-8 Nigi-nigi géssai tau iya passué manning, iyaré’ga onrong atinronna, iyaré’ga tudang ri onrong iya puraé natudangi iyaré’ga namméccui iyaro tauwé, harusu’i nasessa pakéyanna enrengngé cemmé, sibawa najisi’i narapi labu essoé.
15:9 Lapi-lapi iyaré’ga agi-agi iya natudangiyé tau iya passué manning mancaji najisi’i.
15:10 Nigi-nigi géssai séuwaé iya puraé natudangi tauwéro mancaji najisi’i narapi labu essoé. Tungke tau iya makkaéngngi iyaro barangngé harusu’i nasessa pakéyanna sibawa cemmé, sibawa najisi’i narapi labu essoé.
15:11 Rékko tau iya passué manning dé’ nabissaiwi limanna lebbi riyolo nanagéssai tau laingngé, tau iya nagéssaéro harusu’i nasessa pakéyanna enrengngé cemmé, sibawa mancaji najisi’i narapi labu essoé.
15:12 Oring tana iya nagéssaé iyaro tauwé harusu’i rireppa enrengngé pakkakkasa iya nakkatenningngé harusu’i ribissai.
15:13 Rékko majjappai iyaro tauwé harusu’i mattajeng pitungngesso. Purairo harusu’i sessa’i pakéyanna sibawa cemmé ri mata uwai, namapaccinna.
15:14 Ri esso iya maaruwaé harusu’i tiwii duwakkaju jangang-jangang lolo iyaré’ga bekku lolo ri yolona sumpanna Kémana PUWANGNGE nainappa nabbéréyang lao ri imangngé.
15:15 Harusu’i nakkasuwiyangeng imangngé manu’-manu’ iya sikajué untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa, sibawa iya sikajuéssi untu’ akkarobangeng ritunu. Nanallalengiro pakangkani imangngé upacara pappépaccinna iyaro tauwé ri yolona PUWANGNGE.
15:16 Rékko séddié worowané passu manning, harusu’i cemmé iyakiya tette’i najisi’ narapi labu essoé.
15:17 Agi-agi polé ri kaingngé iyaré’ga bingkulangngé iya nakennaé manningngéro harusu’i ribissai, iyaro aga-agaé najisi’i narapi labu essoé.
15:18 Rékko purai siluséreng, muwi worowané iyaré’ga makkunraié harusu’i cemmé, iyakiya tette’i najisi’ narapi labu essoé.
15:19 Séddié makkunrai iya mattengngangngé maddara, najisi’i pitungngesso ittana. Nigi-nigi géssai najisi’i narapi labu essoé.
15:20 Agi-agi natudangi iyaré’ga natinroi makkunraié ri wettunna maddara mancaji najisi’i.
15:21-23 Nigi-nigi géssai onrong iya natinroiyé iyaré’ga natudangiyé makkunrai iya mattengngangngé maddara, harusu’i nasessa pakéyanna sibawa cemmé, sibawa najisi’i narapi labu essoé.
15:24 Rékko séddié worowané luséreng makkunrai iya maddaraé, mancaji najisi’ towi iyaro worowané pitungngesso ittana, sibawa tungke onrong atinrong iya natinroiyé mancaji najisi’ towi.
15:25 Rékko séddié makkunrai maddarai siyagangngaré essona risaliwenna wettu maddarana, iyaré’ga iyaro addaranna dé’é nappésau naliwennana wettu maddarana, najisi’i ri wettu addarannaro pada-pada wettunna maddara.
15:26 Onrong iya natinroiyé iyaré’ga natudangiyé ri lalenna wettuéro mancaji najisi’i.
15:27 Nigi-nigi géssai iyaro onrongngé mancaji najisi’ towi. Harusu’i nasessa pakéyanna enrengngé cemmé, sibawa najisi’i narapi labu essoé.
15:28 Mappésaunnana iyaro addarangngé, iyaro makkunraiyé harusu’i mattajeng pitungngesso ittanasi. Purapiro nainappa mapaccing.
15:29 Ri esso maaruwaé harusu’i tiwi duwakkaju jangang-jangang lolo iyaré’ga bekku lolo lao ri imangngé ri yolona sumpanna Kémana PUWANGNGE.
15:30 Manu’-manu’ iya sikajué harusu’i riyakkasuwiyangeng untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa, sibawa iya sikajuéssi untu’ akkarobangeng ritunu. Nasibawang caraéro napakangkani imangngé upacara pappépaccinna makkunraiéro ri yolona PUWANGNGE.
15:31 PUWANGNGE suroi Musa paréngngerangiwi bangsa Israélié kuwammengngi napuriyatiwi uppanna mennang najisi’ sibawa uppanna dé’, kuwammengngi mennang dé’ napanajisi’i Kémana PUWANGNGE iya engkaé ri tengnga-tengngana akkémanna mennang. Rékko napanajisi’i mennang iyaro Kémaé, matéi matu.
15:32 Makkuwaniro peraturang-peraturanna passalenna worowané iya passué manning nasaba malasa katawangngi, iyaré’ga passui manning,
15:33 passalenna makkunrai iya maddaraé, sibawa passalenna worowané iya silusérengngé sibawa makkunrai iya maddaraé.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s