Abbilangeng 7

7:1 Puranana Musa napatettong Kémana PUWANGNGE, narésmikanni iyaro Kémaé nenniya sininna paréwanna sibawa sapui manengngi sibawa minnya upacara. Makkuwatoro naébbu ri mézbaé sibawa sininna paréwanna.
7:2 Nainappa sining tomariyolona Israélié, iyanaritu sining kapala sukué iya mattanggung jawa’é lao ri abbilangengngé,
7:3 makkasuwiyang ri yolona PUWANGNGE enneng padati sibawa seppulo duwa kajunna saping; tungke duwa tomariyolo massumbangeng séddi padati, sibawa tungke-tungke sikaju saping. Purana mennang nakkasuwiyangeng,
7:4 makkedani PUWANGNGE lao ri Musa,
7:5 “Tarimani sining pabbéréro untu’ makkai Kéma-Ku; abbéréyang manenni iyaro lao ri tau Léwié situru jamanna mennang.”
7:6 Nainappa iyaro sining padatié sibawa sining sapingngé nabbéréyang Musa lao ri tau Léwié.
7:7 Duwa padati sibawa eppa kajunna saping riwéréngngi sining tau Gérsongngé,
7:8 eppa padati sibawa aruwa kajunna saping lao risining tau Mérarié, situru jama-jamanna iya napogau’é mennang ri yawa pappimpinna Itamar, ana’na Imang Harun.
7:9 Iyakiya sining tau Kéhat dé’ natarima padati iyaré’ga saping polé ri Musa, saba’ barab-barang iya mapaccingngé iya mancajiyé tanggung jawa’na mennang, harusu’i naéssang mennang ri salangkanna.
7:10 Sining tomariyoloé tiwi pakkasuwiyang untu’ ramé-raméiwi upacara résmikangngi mézbaé. Wettunna sadiyani mennang untu’ tiwii pabbéréna mennang ri yolona mézbaé,
7:11 makkedai PUWANGNGE lao ri Musa, “Powadangngi mennang makkedaé tungke esso ri laleng seppulo duwa essona séddié tau ri yelle’na sining pamimpingngéro harusu’i makkasuwiyangengngi akkarobangenna untu’ upacara rirésmikanna mézbaé.”
7:12-83 Tungke-tungke tiwii pakkasuwiyanna situru atturu-turusengngéwé: Esso ~~ Suku ~~ Pamimpinna; Mammulangngé ~~ Yéhuda ~~ Nahason ana’ Aminadab; Maduwaé ~~ Isakhar ~~ Nétaneel ana’ Zuar; Matellué ~~ Zébulon ~~ Eliab ana’ Hélon; Maeppaé ~~ Rubén ~~ Elizur ana’ Syédéur; Malimaé ~~ Siméon ~~ Sélumiél ana’ Zurisyadai; Maennengngé ~~ Gad ~~ Elyasaf ana’ Réhuél; Mapitué ~~ Efraim ~~ Elisama ana’ Amihud; Maaruwaé ~~ Manasyé ~~ Gamaliél ana’ Pédazur; Maaséraé ~~ Bényamin ~~ Abidan ana’ Gidéoni; Maseppuloé ~~ Dan ~~ Ahiézer ana’ Amisyadai; Maseppuloé séddi ~~ Asyer ~~ Pagiél ana’ Okhran; Maseppuloé duwa ~~ Naftali ~~ Ahira ana’ Enan; Pakkasuwiyanna mennang tungke-tungke iyanaritu padai: séddi indo penné péra’ iya tane’naé 1,5 kilo sibawa séddi katowang péra’ iya tane’naé 800 gerang, situru timbangeng iya ripaké ri Kémana PUWANGNGE. Iya duwa onrongngéro rilisekiwi gangka penno sibawa labbu ricampuru minnya untu’ pakkasuwiyang ripatala. Rilainnaéro séddi indo penné ulaweng iya tane’naé 110 gerang mallise dupa; sikaju saping lai lolo, sikaju bimbala lai sibawa sikaju ana’ bimbala iya makkéumuru sitaungngé untu’ akkarobangeng ritunu, makkuwatoro sikaju bémbé lai untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa; duwakkaju saping, limakkaju bimbala lai, limakkaju bémbé lai, sibawa limakkaju bimbala makkéumuru sitaung untu’ akkarobangeng pappasidamé.
7:84-88 Pakkasuwiyang iya natiwié iya seppulo duwa pamimpingngé untu’ résmikangngi iyaro mézbaé iya manenna jumellana: — seppulo duwa indo penné péra’ sibawa seppulo duwa katowang péra’ iya tane’naé iya maneng 27,6 kilo — seppulo duwa indo penné ulaweng iya tane’naé iya maneng 1,32 kilo, penno mallise dupa — seppulo duwa kajunna saping lai, seppulo duwa kajunna bimbala lai, sibawa seppulo duwa kajunna ana’ bimbala iya makkéumuru’é sitaung, silaong akkarobangeng ripatala selaku pappésukkuna untu’ akkarobangeng ritunué — seppulo duwa kajunna bémbé untu’ akkarobangeng paddampengeng dosa — duwappulo eppa kajunna saping lai, enneppulona kajunna ana’ bimbala lai, enneng pulona kajunna bémbé sibawa enneppulona kajunna ana’ bimbala iya makkéumuru’é sitaung untu’ akkarobangeng pappasidamé.
7:89 Tungke-tungke Musa muttama ri Kémana PUWANGNGE untu’ mabbicara sibawa PUWANGNGE, naéngkalingai saddanna PUWANGNGE iya makkedaé lao ri aléna polé ri yasé’na pattongkona Petti Assijancingngé ri yelle’na iya duwa dato’-dato’ kérub-é. *kérub: Malaéka iya ri gambara’é selaku mahlu’ mappanni, tanrang arajanna Allataala sibawa ahadéréken-Na.*

Advertisements

Leave a comment

Filed under Perjanjian Lama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s